Golden Palace

Theater
Aangevraagd: € 90.000
Toegekend: € 0
Toegekend ’13-’16: € 59.940

Inleiding

Golden Palace maakt fysiek theater, vaak in combinatie met zang en muziek. In hun tragikomische voorstellingen verschuift het realisme ongemerkt naar het absurde.
Herkenbaarheid van de voorstellingen, omdat ze gaan over menselijke behoeftes, in combinatie met een toegankelijke fysieke speelstijl, maken dat de voorstellingen - volgens aanvrager - aansluiting vinden bij een breed samengesteld publiek.

In 2017-2020 zoekt Golden Palace naar nieuwe artistieke en maatschappelijke invalshoeken om voorstellingen te maken met een link naar de tijdgeest, die door een fysieke speelstijl en een open karakter direct contact maken met het publiek. Er staan de komende periode zes nieuwe producties gepland en er zal een reprise plaatsvinden van de voorstelling Seksbom voor een jonge doelgroep. Daarnaast wil Golden Palace meer aandacht creëren voor de zichtbaarheid van fysiek theater op de podia en talentontwikkeling van jonge makers op dit gebied. Golden Palace zet in de periode 2017-2020 haar traditie van voorstellingen op locatie in Amsterdam voort en is daarnaast van plan nieuwe initiatieven met een buurtgericht karakter te realiseren. Golden Palace heeft het initiatief genomen voor Festival Fysique Fantastique, een jaarlijks festival voor fysiek theater dat vanaf 2017 gepland is in Theater Bellevue.

Golden Palace wordt in de periode 2013-2016 ondersteund binnen het Kunstenplan van de Gemeente Amsterdam voor een bedrag van € 59.940 per jaar. Golden Palace vraagt voor de activiteiten in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 een subsidie aan van € 90.000 per jaar.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als voldoende. Golden Palace neemt met zijn fysiek theater, vanuit de synthese van bewegen en acteren, een redelijk onderscheidende en solide plaats binnen het Amsterdamse theaterlandschap in. Het plan getuigt daarbij van een heldere inhoudelijke visie op fysiek theater in het algemeen.

De commissie ziet in de plannen echter te weinig visie op de artistieke ontwikkeling die Golden Palace als gezelschap beoogt op de langere termijn, mede in relatie tot de positie die de organisatie inneemt binnen de sector. De plannen voor de periode 2017-2020 grijpen, volgens de commissie, te veel terug op eerdere concepten. De artistieke vernieuwing die in het plan wordt beschreven, van “gesloten” voorstellingen met vierde wand naar een open meer documentaire-stijl voorstelling, is binnen de sector en voor het publiek niet meer nieuw. Golden Palace wil een impuls geven aan het fysiek theater.

Het plan maakt echter niet duidelijk welke beweging Golden Palace in het fysiek theater teweeg wil brengen. De trajecten, gericht op de begeleiding van jonge makers, via persoonlijke trajecten in samenwerking met Jakop Ahlbom, Alles voor de Kunsten en Schweigman& zouden een goede basis kunnen zijn voor het vergroten van een bredere zichtbaarheid van het fysiek theater voor publiek, maar hebben een wat ad hoc karakter en zijn te bescheiden in ambitie om veel effect te kunnen sorteren. Het vakmanschap van Ingrid Kuijpers en met name de “makende” spelers, is evident, maar de potentie om van daaruit te vernieuwen en het gezelschap verder te brengen wordt nu te weinig benut.

De voorstellingen van Golden Palace hebben een onderscheidende signatuur; de voorstellingen tonen een fysieke speelstijl en zijn onderhoudend, toegankelijk, sympathiek en humorvol. Scherpte en diepgang wordt daarbij nog te vaak gemist. Het maatschappelijk engagement dat wordt benut als thematisch uitgangspunt voor wat Golden Palace wil vertellen, vindt de commissie interessant. In de uitvoering op het podium herken je dit uitgangspunt echter te weinig terug. Golden Palace zet naar oordeel van de commissie te veel in op de lach en werkt vaak vanuit een vast beproefd format. De voorstellingen boeten daardoor volgens de commissie in aan zeggingskracht. Ze zijn niet adembenemend of onontkoombaar en lijken teveel te zijn gericht op het behagen van het publiek.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als voldoende. Golden Palace is een kleine organisatie met een relatief lage overhead.
De financiële positie oogt niet erg stabiel, het beoogde doelpercentage eigen inkomsten zal vanuit deze uitgangspositie lastig te behalen zijn. Uit de plannen blijkt geen duidelijke structuur in de bedrijfsvoering.

De commissie vindt het dan ook een goede zet dat deze kleine en kwetsbare organisatie extern zakelijke ondersteuning zoekt, om de bedrijfsvoering te versterken. De organisatie heeft afgelopen periode een negatief eigen vermogen weggewerkt, maar uit de plannen blijkt onvoldoende hoe de organisatie op financieel gebied langere tijd vooruit plant, om in te kunnen spelen op risico’s. Het lijkt de commissie niet verstandig vanaf 2017 een nieuw festival 'Festival Fysique Fantastique' te initiëren, omdat in de plannen niet wordt beschreven hoe met het risico van tegenvallende resultaten wordt omgegaan. Golden Palace onderneemt verschillende interessante en creatieve pogingen om meer eigen inkomsten te behalen.

Voor 2017-2020 worden nieuwe ingangen voor fondswerving gezocht, met name de herneming van de voorstelling 'Seksbom' als initiatief voor jongereneducatie, de inzet van vrijwilligers in de locatievoorstelling 'Time Off' en fondswerving voor randactiviteiten. Voor een gezelschap dat zich richt op een breed publiek, is het opvallend dat de verwachte publieksinkomsten beduidend lager zijn dan in de voorgaande periode, hier zou naar mening van de commissie meer ambitie uit mogen spreken. Deze stappen in ondernemerschap ten aanzien van fondswerving die worden beschreven, zijn echter nog onvoldoende onderbouwd met een gedegen visie en ook in wat het in financieel opzicht oplevert maar weinig effectief. De commissie mist daarmee in de plannen een visie op hoe op voorgaande successen voortgebouwd wordt.

De aanvrager werkt volgens de Governance Code Cultuur met een bestuur en directiemodel. De aftreedtermijn van de voorzitter is eind 2017, over opvolging wordt niets in de plannen gezegd. Ook wordt geen visie geformuleerd op een cultureel diverse samenstelling van organisatie en bestuur.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als voldoende. Golden Palace geeft aan een breed publiek aan te kunnen spreken, dat volgens de commissie zeker niet voor de hand liggend is voor deze vorm van bewegingstheater.

Uit het verwachte publieksbereik, dat ten opzichte van voorgaande periode lager ligt, spreekt echter weinig ambitie. Het aantal voorstellingen in Amsterdam is beperkt en het publieksbereik per voorstelling was ook in de afgelopen periode wisselend. Uit de plannen blijkt dat Golden Palace nieuwe publieksgroepen aan probeert te boren, met name door de thematiek van de voorstelling in te zetten. Death by powerpoint is een goed voorbeeld van hoe Golden Palace in het verleden het bedrijfsleven zo succesvol heeft benaderd. Daarmee is toen ook een nieuw publiek bereikt, dat niet vaak naar het theater gaat.

Het marketingplan laat echter te weinig een gerichte aanpak zien om dit succes te kunnen continueren, op een wijze die aansluit bij de artistiek-inhoudelijke visie. In hoeverre het lukt een cultureel gedifferentieerder publiek te bereiken, wordt uit de plannen ook niet helder. Golden Palace lijkt daarnaast verbindingen met nieuw publiek aan te willen gaan door op nieuwe plekken te spelen. Ze hebben een lange geschiedenis in het spelen op locatie in Amsterdam. Van een feesttent op het Stenen Hoofd tot op de NDSM-loods voor een rampentraining. Voorstellingen op onverwachte plekken trokken in de afgelopen periode een breed publiek, waaronder een groot aantal buurtbewoners.

Naast het locatieproject 'Time Off' wil Golden Palace de komende tijd buurtgerichte activiteiten ontplooien, zoals een huiskamervoorstelling. Uit de plannen blijkt echter niet of Golden Palace zicht heeft op waar een potentieel nieuw publiek zit, hoe daarop effectief kan worden ingespeeld en hoe de relatie kan worden bestendigd.

Een overkoepelende visie op het potentieel publiek en de wijze van publieksbenadering ontbreekt daarmee. Dit maakt de inzet op publiek via de thematiek van de voorstellingen ook ad hoc en vluchtig. Er blijkt niet uit de plannen hoe geïnvesteerd wordt in een duurzame opbouw van het publiek; hoe de organisatie het bereikte publiek beter gaat leren kennen en hoe het vastgehouden kan worden.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding met de stad als voldoende. Golden Palace heeft in de afgelopen periode laten zien gebruik te maken van thema’s die ook voor verbinding kunnen zorgen met verschillende publieksgroepen en bewoners in de stad. De commissie heeft uit de plannen nog een te summier beeld gekregen van hoe dit voor de komende periode wordt voortgezet.

Duidelijk wordt wel dat Golden Palace voor hun voorstellingen inspiratie uit de stad haalt. Het gaat daarvoor echter geen verbinding aan met maatschappelijke organisaties, die voor verdieping in de thematiek zouden kunnen zorgen. Hoewel Golden Palace in hun plannen zelf aangeeft een impuls te geven aan de fysieke vorm van theater, oordeelt de commissie dat het gezelschap in Amsterdam niet een sterke verbindende rol op zich neemt. De bijdrage aan een samenhangende Amsterdamse cultuursector is volgens de commissie gering. Golden Palace legt niet actief inhoudelijke verbindingen met andere culturele organisaties die raakvlakken met fysieke of beeldende vormen van theater hebben. Ook met de verschillende podiumplekken, die Golden Palace noemt, blijkt uit de plannen geen substantiële inhoudelijke samenwerking.

De commissie beoordeelt de spreiding in de stad als voldoende. Golden Palace zoekt spreiding in de stad door op verschillende podiumplekken aanwezig te zijn. Het is een van de huisgezelschappen van Theater Bellevue, speelt onder andere in de Meervaart en op over het IJ-festival en er vinden try-outs plaats in het Bijlmer Parktheater. Ook staan in komende periode buurtactiviteiten in met name stadsdeel Noord gepland. Het gezelschap speelt echter het grootste deel van de activiteiten in het centrum. Daarmee draagt de organisatie voldoende bij aan de spreiding van het cultuuraanbod en publieksbereik in de stad.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Golden Palace niet te honoreren.