Feikes Huis

Theater
Aangevraagd: € 60.000
Toegekend: € 60.000
Toegekend ’13-’16: n.v.t.

Inleiding

Feikes Huis komt voort uit het gelijknamige productiehuis voor poppen- en objecttheater, dat met ingang van 31 december 2012 is beëindigd. Sinds 2013 heeft Feikes Huis zich ontwikkeld als productiekern, die het genre poppen- en objecttheater breed opvat. Het gaat bij de producties om de vertaalslag van creatieve ideeën naar beeldend theater in alle soorten en maten. De makers werken met theatrale beelden, maken gebruik van poppen, objecten, projecties en installaties of scenografie. Ze gebruiken ook tekst, poëzie of muziek in hun voorstellingen en de performers zijn afkomstig uit verschillende disciplines. Feikes Huis legt de verbinding tussen het oude ambacht en tradities en de nieuwe technologieën die relevant zijn voor de ontwikkeling van de discipline. De productiekern is gevestigd in Amsterdam en de organisatie is kleinschalig. De voorstellingen spelen zowel in de stad als (inter)nationaal, voor een publiek van volwassenen en incidenteel voor familie/jeugd. De werkwijze van Feikes Huis stimuleert de artistieke en vakmatige ontwikkeling van de discipline en haar makers. Het beoogd resultaat is een betere positionering van het eigentijdse poppen- en objecttheater in het theaterveld. De kernactiviteit is het produceren van voorstellingen die de signatuur van Feikes Huis uitdragen: gedurfde, grensverleggende, beeldende producties waar poppen, objecten, projecties en installaties samen met hun bespelers en tegenspelers de hoofdrol spelen.

In 2017-2020 verwacht Feikes Huis in ieder geval de volgende voorstellingen te produceren: Portals door Firma Draak; Determined door Johannes Bellinkx; Hoe licht kan een wolk zijn? en Hoe zwaar kan een wolk zijn?; een Zen ervaring door Gienke Deuten in coproductie met het Houten Huis; In het hoofd van P, een absurde komedie door Servaes Nelissen; Baarmoederdialogen door Marlyn Coetsier; Die Mutter door Sjaron Minailo; Oorlog(en) door Geert Jonkers, Job van Gorkum, Tomas Postema en Doan Hendriks in coproductie met Productiehuis ON en I started a second-hand shop with all the things I told you when I was in love door Jaime Ibanez.

Feikes Huis vraagt in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 een subsidie van € 60.000 per jaar.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als ruim voldoende. Feikes Huis noemt zich een productiekern met expliciete aandacht voor het ambacht van poppen- en objecttheater. De nadruk binnen de helder geformuleerde visie ligt op het ontwikkelen van talent bij jonge makers: onder de paraplu van Feikes Huis worden zij met elkaar verbonden en krijgen ze de ruimte om dingen uit te proberen. Naar mening van de commissie vult Feikes Huis hierdoor de lacune op in expertise op het gebied van poppen- en objectentheater, die is ontstaan bij de kunstvakopleidingen. Vanuit zijn functie onderscheidt Feikes Huis zich daarmee van andere partijen in de stad en neemt het een heldere positie in binnen de sector. Inherent aan deze functie van productiekern voor experimenten van diverse jonge makers is, dat er geen sprake is van een directe samenhang in de programmering, anders dan het specialisme van poppen- en objecttheater. Feikes Huis sluit binnen dat genre immers, in de eerste plaats, aan bij de artistieke invalshoek van de makers.

Ook heeft Feikes Huis hierdoor beperkte invloed op de mate van zeggingskracht van de voorstellingen voor het publiek. Dit is immers afhankelijk van de kwaliteiten en ontwikkeling van de makers. Feikes Huis toont vakmanschap als productiekern door de inspanningen die de organisatie levert om talent en experiment te ondersteunen en onder zijn vleugels verder te laten ontwikkelen. Niet alleen vervult Feikes Huis een belangrijke functie in de talentontwikkeling van de betrokken makers, ook draagt Feikes Huis bij aan de versteviging van de positie van het poppen- en objecttheater binnen de theatersector.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als ruim voldoende. De organisatie heeft een gezonde bedrijfsvoering die voldoende basis geeft om de voorgenomen ambities de komende vier jaar te verwezenlijken. De commissie is positief over de plannen om zich te richten op het genereren van particuliere middelen. Feikes Huis heeft zich hier op georiënteerd en verder in verdiept door het volgen van de training Wijzer Werven. De verwachte groei aan publieksinkomsten is weliswaar ambitieus, maar naar de commissie meent realistisch ingeschat. De risico's hiervan zijn beperkt doordat Feikes Huis uitsluitend werkt op basis van uitkoopsommen. Met betrekking tot de mix van inkomsten valt het de commissie op dat de eigen inkomsten sterk fluctueren over de vier jaar, maar gemiddeld genomen sluiten ze voldoende aan bij de begrote kosten van de activiteiten.

De commissie vindt de op de begroting opgenomen beheerskosten weinig realistisch, met het oog op de ambities van de organisatie voor professionalisering, begeleiding en productie: voor de benodigde ontwikkeling en groei van de organisatie zouden deze lasten hoger begroot moeten zijn. Met name de verhouding tussen de artistieke functies en personele inzet, ten aanzien van PR en marketing, die op de begroting onder de activiteitenlasten zijn opgenomen, is scheef.

Gezien de taken van een productiekern en de ambities om andere partijen uit de sector te ondersteunen zou meer in fondswerving mogen worden geïnvesteerd. Het bestuur is op orde en de Governance Code Cultuur wordt toegepast. Eveneens heeft de organisatie en aanpak voor de culturele diversiteit van betrokkenen in de organisatie geformuleerd.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als voldoende. Feikes Huis streeft naar haalbare groei in publiek. De commissie mist een visie op hoe het bestaand publiek vastgehouden kan worden en publiek kan worden uitgebreid. Er is geen concrete marketingstrategie voor verschillende doelgroepen opgenomen in het ondernemingsplan, waarin rekening gehouden wordt met de rol van productiekern en de marginale positie waarbinnen het poppen- en objecttheater zich bevindt. Feikes Huis lijkt vooral te steunen op de bekendheid en zichtbaarheid van samenwerkingspartners als Ulrike Quade Company en Hotel Modern. Deze partners hebben een eigen publiek en Feikes Huis kan hierop meeliften wat betreft het bereiken van een nieuw en cultureel divers publiek. Doordat Feikes Huis zich slechts beperkt zelfstandig manifesteert, maar de eindproducten qua publiciteit vooral gekoppeld zijn aan de betreffende makers, maakt de organisatie in de ogen van de commissie onvoldoende gebruik van de mogelijkheid zichzelf meer neer te zetten als merk of als kwaliteitsstempel voor het werk van jonge makers.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding met de stad als voldoende. De organisatie verbindt zich niet met stedelijke vraagstukken of de bewoners uit de stad of buurt. Wel worden er verschillende verbindingen gelegd met de Amsterdamse cultuursector, zowel via coproducties als in het netwerk dat de organisatie vormt ten behoeve van de (door)begeleiding van de jonge makers. Belangrijke partners zijn de festivals, als Pop Arts en Over het IJ, die een ingang kunnen zijn naar reguliere zalen.

De commissie beoordeelt de spreiding als voldoende. Het merendeel van de activiteiten vindt plaats in stadsdeel Centrum. Feikes Huis onderneemt daarnaast activiteiten in meerdere stadsdelen. Hiermee draagt de organisatie voldoende bij aan de stedelijke spreiding van het cultuuraanbod en het publieksbereik daarvan.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Feikes Huis te honoreren voor het gevraagde bedrag van
€ 60.000 per jaar.