De Warme Winkel

Theater
Aangevraagd: € 200.000
Toegekend: € 200.000
Toegekend ’13-’16: n.v.t.

Inleiding

De Warme Winkel maakt associatieve voorstellingen over grote historische of actuele thema’s. Ze brengt een diversiteit aan voorstellingen: in de schouwburg, op locatie, in de kleine zaal of op festivals. De afgelopen jaren heeft de Warme winkel vier grote zaalvoorstellingen gemaakt. De Warme Winkel werkt met jonge makers, geeft les op toneelscholen en begeleidt projecten van pas afgestudeerde makers. Met de definitieve verhuizing naar Amsterdam heeft De Warme Winkel voor de komende periode de missie om breder, radicaler, groter en kleiner te zijn, zowel in de eigen artistieke ontwikkeling als voor de stad Amsterdam.

De organisatie wil structureler samenwerken met de inhoudelijke samenwerkingspartners in de stad. Met Stadsschouwburg Amsterdam en met Frascati verbindt De Warme Winkel zich op het gebied van talentontwikkeling. De komende jaren wil De Warme Winkel ten minste één grote productie per jaar maken. Door hierin continuïteit te bieden, gelooft de organisatie dat de hoeveelheid betrokken schouwburgen en het publieksbereik kunnen groeien.

De voorstellingen die gepland staan in komende periode zijn Oktober (coproductie de Singel (BE) en SSBA), Gesualdo (coproductie Nederlands Kamerkoor en HF) en Drie Musketiers (coproductie Amsterdamse Bostheater en Oerol). Voor 2020 is het grote zaal project nog nader te bepalen. Verder wil de organisatie zich toeleggen op wat intern de Amsterdamse lente-projecten genoemd worden: kleine, door de actualiteit geïnspireerde projecten op bijzondere locaties in Amsterdam met een guerrilla-achtige uitstraling. De locatievoorstellingen gaan naast de grote zaal voorstellingen een belangrijke plaats innemen. De Warme Winkel wil jonge makers structureel de mogelijkheid geven zich verder te ontwikkelen en ze de kans bieden om voorstellingen te maken. De organisatie investeert in publiciteit en marketing om de ambities, ten aanzien van publieksbereik, waar te kunnen maken en de organisatie wordt uitgebreid om de schaalvergroting te kunnen ondersteunen. Financieel gezien zet de organisatie de samenwerking met coproductiepartners voort en gaat deze verder uitbreiden.

Voor de activiteiten in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 vraagt De Warme Winkel een subsidie aan van € 200.000 per jaar.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als zeer goed. Dat De Warme Winkel zich structureel in Amsterdam vestigt, beoordeelt de commissie als een grote aanwinst binnen de theatersector in Amsterdam. Uit het uiterst aanstekelijk geschreven ondernemingsplan blijkt een artistieke visie waarmee de organisatie zich op een geheel eigen wijze neerzet in de culturele sector. De Warme Winkel is buiten een gezelschap veeleer een beweging, die in grote veelzijdigheid met veel ambitie iets vernieuwends teweeg wil brengen.

Door de diverse verschijningsvormen, met producties voor zowel de grote als de kleine zaal, kan De Warme Winkel haar engagement laten zien waarmee ze het theaterlandschap wil transformeren. Dit engagement is altijd sterk artistiek gemotiveerd, zonder een maatschappelijk belerende toon aan te nemen. De guerrilla-projecten en inspiratieavonden staan in verbinding met de wijze waarop de producties van De Warme Winkel tot stand komen en passen in deze tijd. Uit de partijen die structureel en intensief met De Warme Winkel willen samenwerken, zoals Frascati en Stadsschouwburg Amsterdam, blijkt dat het gezelschap zich in korte tijd bewezen heeft in de stad.

De stijl van de producties van De Warme Winkel is eigen en onderscheidend; met veel lef en bravoure wordt in een eclectische vorm een herkenbare stijl neergezet. Schijnbare chaos wordt tot een fraai en concreet resultaat gemaakt. Uitgangspunt voor de voorstellingen is vaak een kunststroming of kunstenaar, hetgeen een verbindende factor vormt en waarmee samenhang wordt gecreëerd.

De voorstellingen die in de afgelopen periode voor het voetlicht zijn gebracht, hebben, naar het oordeel van de commissie, een grote zeggingskracht voor het publiek, zijn vindingrijk, spannend en geestig en zien er mooi en verzorgd uit op toneel. De wijze waarop De Warme Winkel hun vernieuwende stijl toegankelijk weet te maken, getuigt volgens de commissie van groot vakmanschap.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als ruim voldoende. De Warme Winkel heeft een gezonde bedrijfsvoering, waardoor de commissie er vertrouwen in heeft dat de voorgenomen activiteiten en publieksaantallen behaald kunnen worden. De organisatie oogt klein en wendbaar en kan tot op zekere hoogte inspelen op tegenvallende resultaten.

Uit de plannen blijkt dat De Warme Winkel het team wil uitbreiden om de voorziene schaalvergroting van de activiteiten organisatorisch te kunnen ondersteunen. Uit de realistische en coherent opgestelde begroting blijkt dat de organisatie een groei in activiteiten ambieert. Dit wordt ondersteund door meer verwachte eigen inkomsten. De wijze waarop deze groei, in met name publieksinkomsten, behaald wordt is echter volgens de commissie niet voldoende onderbouwd. Er is een redelijke mix van inkomsten. Het aandeel publieksinkomsten en subsidie uit het Kunstenplan is daarbij het meest substantieel. De begrote eigen inkomsten passen goed bij de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten. De uitkoopsommen zijn redelijk hoog en de commissie vraagt zich af of die kunnen worden gehaald. Dit levert een financieel risico op de begroting op.

In het bestuur valt op dat de functie van secretaris en penningmeester door een persoon wordt uitgeoefend. Dit is niet in lijn met de Governance Code Cultuur. De Warme Winkel geeft aan dat het bestuur gekenmerkt wordt door diversiteit in leeftijd, achtergrond en geslacht, maar een duidelijke visie op culturele diversiteit ontbreekt.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als goed. De commissie waardeert de wijze waarop De Warme Winkel met de producties een redelijk groot publiek aan weet te spreken. De Warme Winkel is op verschillende plekken zichtbaar, en weet zo verschillende publieksgroepen te bereiken. Op vakkundige en aannemelijke wijze investeert De Warme Winkel in het neerzetten van een merknaam.

De publiciteit en marketing zijn nog niet altijd even zichtbaar, en de verwachte publieksgroei lijkt in relatie daarmee nog overschat. Hoewel de manier waarop De Warme Winkel zich aan het publiek presenteert van grote creativiteit getuigt, mist de commissie diezelfde mate van creativiteit in de inzet van de marketingmiddelen. Door de verschillende verschijningsvormen waarin De Warme Winkel zich binnen de sector toont, kan de organisatie rekenen op een grote aanhang die het duurzaam aan zich weet te binden.

Van daaruit lijkt een verdere publieksopbouw realistisch. De Warme Winkel weet actueel in te spelen op wat een jonge publieksgroep spannend vindt. Onder andere de guerrillaprojecten getuigen hiervan. De Warme Winkel zou zich volgens de commissie wel meer kunnen inzetten om een cultureel divers publiek aan zich te binden. De plannen maken nu weinig duidelijk hoe de organisatie hier de komende periode in investeert.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding met de stad als goed. De Warme Winkel voelt zich duidelijk verbonden met de stad; de ideeën voor de komende periode ademen de geest van de stad. Het gezelschap weet, door haar methode van theater maken, als het ware in de hoofden van de bewoners van de stad te duiken. Het gezelschap heeft zich in korte tijd zichtbaar gemaakt en verbinding gelegd met diverse plekken en organisaties in de stad. De Warme Winkel zoekt in de samenwerking inhoudelijke verbinding en werkt aantoonbaar aan verdere inbedding binnen de culturele sector van Amsterdam.

De commissie beoordeelt de spreiding als goed. De Warme Winkel is, naast de voorstellingen op de vaste podia in het Centrum zoals de Stadsschouwburg en Frascati, met een substantieel aandeel van met name locatieprojecten zichtbaar in de stadsdelen Noord en Oost. Daarmee levert het gezelschap een goede bijdrage aan de stedelijke spreiding van het cultuuraanbod en publieksbereik ervan.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van De Warme Winkel op grond van bovenstaande overwegingen te honoreren met het gevraagde subsidiebedrag van € 200.000 per jaar.