De Krakeling

Theater
Aangevraagd: € 1.093.250
Toegekend: € 1.093.250
Toegekend ’13-’16: € 900.020

Inleiding

De Krakeling is een jeugdtheaterpodium dat kinderen en jongeren centraal stelt. Met haar voorstellingen wil De Krakeling nieuwe perspectieven bieden, een kijkje geven in een andere wereld en een ervaring geven voor het leven. De missie van De Krakeling is kinderen uit te dagen door ze een theatrale ervaring te bieden die hun wereld groter maakt. Het jeugdtheaterpodium richt zich op het programmeren van het meest toonaangevende, artistieke jeugdtheateraanbod voor iedereen van twee tot en met zeventien jaar. De komende periode kiest De Krakeling voor twaalf partner jeugdtheatergezelschappen waarmee De Krakeling een artistieke dialoog aangaat. De gezelschappen spelen allen een combinatie van school- en vrije voorstellingen. De Krakeling richt zich op de verspreiding van professioneel jeugdtheater in de stad. Door middel van samenwerkingen met organisaties als Likeminds en De Toneelmakerij wil De Krakeling zorgen voor een aanwas van divers talent voor het jeugdtheater.

In de periode 2017-2020 richt De Krakeling zich op verbindingen met makers, publiek en samenwerkingspartners. Het theater kiest in zijn programmering voor hoge kwaliteit en urgentie in inhoud en vorm. Vanuit een integrale aanpak van programmering, educatie, publiciteit en marketing wil De Krakeling plek bieden aan individuele kinderen en jongeren uit groot Amsterdam, gezinnen en schoolklassen. De Krakeling wil de grenzen tussen regulier en schoolpubliek laten vervagen. Het zet zich in om makers te laten kiezen voor de nieuwe verhalen voor alle Amsterdamse kinderen, en om scholen het aanbod van De Krakeling te laten verankeren in het eigen leerprogramma. Het theater ontwikkelt een stadsbreed educatief aanbod voor alle scholen in het primair onderwijs. 

Op zakelijk gebied komt de focus te liggen op het zakelijk management van De Krakeling. Door de financieringsmix te verbreden, de afdeling kassa en marketing opnieuw in te richten, samenwerkingen met (financiële) partners te onderhouden en nieuwe partners te binden wil De Krakeling een stevige duurzame zakelijke basis neerzetten.

De Krakeling ontvangt in de periode 2013-2016 subsidie vanuit het Kunstenplan van de gemeente Amsterdam voor een bedrag van € 900.020 per jaar. De Krakeling vraagt in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 een subsidie van € 1.093.250 per jaar.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als goed. De Krakeling heeft een heldere artistieke motivatie geformuleerd die voortkomt uit de missie om kinderen een bijzondere theatrale ervaring te bieden. De commissie is van mening dat Jeugdtheater De Krakeling in de jaren dat het podium bestaat een positie als keurmerk voor jeugdtheater heeft opgebouwd. Het programma-aanbod van de Krakeling is toonaangevend en onderscheidend in de wijze waarop het toont wat actueel en kwalitatief jeugdtheater te bieden heeft.

De commissie ziet dat voortdurend gezocht wordt naar nieuwe impulsen om de voorhoederol die het podium heeft te waarborgen. De samenwerking met nieuwe tekstschrijvers en de opzet voor TFJong getuigen daar bijvoorbeeld van. De verdiepende samenwerking met De Toneelmakerij als huisgezelschap draagt bij aan continuïteit en kwaliteit. Dat De Krakeling ook andere goede jeugdtheatergezelschappen structureel aan zich weet te binden, net zoals interessante tekstschrijvers, bevestigt naar de commissie meent de onderscheidende rol van het podium binnen het jeugdtheatergenre en het vakmanschap wat betreft de programmering. De aandacht die de Krakeling de komende periode zal besteden aan programmering van meer cultureel divers jeugdtheater, vindt de commissie een goede keuze om de zeggingskracht van de voorstellingen voor de jonge Amsterdammers van de toekomst te behouden. Ze merkt echter op dat nog weinig is uitgewerkt hoe en met wie de organisatie dat gaat realiseren.

De commissie constateert dat het podium tevens een belangrijke functie op gebied van cultuureducatie heeft en kan leunen op vakkundige theaterdocenten en begeleiding in de scholen. De Krakeling is daarmee een podium dat echt leeft in de stad.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als voldoende. De bedrijfsvoering van De Krakeling is gezond. Duidelijk is dat De Krakeling de komende periode in de organisatie wil investeren om deze nog flexibeler te maken.

De commissie vindt de zakelijke plannen van De Krakeling echter niet sterk. De begroting ziet er niet heel realistisch uit. De verschillende inkomstenposten zijn zeer ongelijkmatig verdeeld, in die zin dat bijdragen naast subsidies en publieksinkomsten in volume beperkt zijn. De bedragen in personeelskosten zijn lastig herleidbaar, omdat bij zowel de beheerskosten als activiteitenkosten dezelfde posten terug lijken te komen. De commissie vindt deze kosten daarom nu niet goed te beoordelen. Daarbij zijn de schommelingen in de budgetten ten opzichte van voorgaande periode groot. De commissie krijgt hierdoor het idee dat er in zakelijke zin weinig scherpe keuzes zijn gemaakt voor de komende periode.

De afhankelijkheid van subsidie uit het Kunstenplan is vrij groot. Dit is begrijpelijk, omdat vanuit de belangrijke taak op het gebied van cultuureducatie op scholen weinig extra inkomsten te verwerven zijn. Daarom vindt de commissie het goed dat ten opzichte van voorgaande periode wordt ingezet op fondsenwerving, met extra personele inzet hiervoor.

Ten aanzien van vastgoed heeft De Krakeling aangegeven een bedrag van € 88.061 per jaar te willen besteden aan de naleving van het meerjarenonderhoudsplan. Dit bedrag ligt hoger dan het bedrag dat op basis van het door de gemeente Amsterdam goedgekeurde meerjarenonderhoudsplan in afgelopen kunstenplanperiode per jaar hiervoor was geoormerkt (€ 60.000 per jaar). De Krakeling gaat in het plan in op de redenen hiervoor, het opgenomen bedrag voor gebruikersonderhoud is voor zover de commissie dat kan beoordelen reëel.

De aanvrager werkt met een Raad van Toezicht model, met één directeur-bestuurder. De Governance Code Cultuur wordt gevolgd. De organisatie heeft geen concrete visie en aanpak op de culturele diversiteit van het personeelsbestand en het toezicht, al wordt in het plan aangegeven dat bij de invulling van de vacature voor voorzitter uitdrukkelijk aandacht is voor leeftijd, etnische achtergrond en geslacht om de diversiteit van de Raad te waarborgen.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als goed. De Krakeling heeft een gedegen visie op het publiek geformuleerd. De organisatie weet welke doelgroepen er zijn voor hun aanbod en weet deze ook goed aan te spreken, zowel door haar programma als door de nauwe banden met het onderwijs. Met name deze samenwerking met scholen vindt de commissie exemplarisch. Niet alleen wordt deze jonge en cultureel diverse doelgroep aangesproken met goed educatiemateriaal en binnenschoolse programma’s, ook weet De Krakeling zo toegang te houden tot het publiek van de toekomst. De organisatie laat in de plannen verder zien flexibel om te kunnen gaan met de veranderende samenstelling van de stad. Bewustzijn van de benodigde differentiatie in publieksbenadering is naar de commissie meent duidelijk aanwezig, al weet de organisatie dat daar nog een slag te maken valt.

Met het realiseren van aanbod voor jongeren van middelbare schoolleeftijd probeert de Krakeling het publiek duurzaam vast te houden. De samenwerking met onder andere Theater Bellevue draagt hiertoe bij.

De commissie vindt dat de marketingstrategie voor met name de vrije voorstellingen beter kan, zodat ook een nieuw en met name cultureel divers publiek getrokken wordt. De kracht van de marketinginspanningen van De Krakeling herkent de commissie momenteel vooral in het educatieprogramma. De huisstijl is mooi, herkenbaar en actueel. Daarnaast vindt de commissie het een meerwaarde dat scholen gestimuleerd worden om het aanbod van De Krakeling in hun curriculum te verankeren. Hieruit blijkt niet alleen een heldere visie op cultuureducatie, maar het getuigt er ook van dat De Krakeling goed aan weet te sluiten op de behoeften van scholen.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding met de stad als goed. Met de educatietaak en investering in de jeugd in de stad speelt de Krakeling een belangrijke rol in de verbinding met kinderen en jongeren, hun ouders en familie, het onderwijs, organisaties op gebied van cultuureducatie en de theatersector in Amsterdam. Via het actuele jeugdtheater dat De Krakeling programmeert worden thema’s aangekaart die van belang zijn voor de jonge bewoners in de stad.

De commissie beoordeelt de spreiding als voldoende. De Krakeling is als podium gevestigd in het centrum van de stad waar het merendeel van de activiteiten plaatsvindt. Daarnaast heeft de Krakeling veel activiteiten op scholen verspreid in de stad. Hiermee draagt de organisatie bij aan de spreiding van het cultuuraanbod en publieksbereik in de stad.

Conclusie

De commissie is van mening dat de investering die de organisatie doet op het gebied van cultuureducatie weinig kansen biedt voor extra inkomsten en de door de organisatie voorgenomen personele inzet voor fondswerving noodzakelijk maakt. Hoewel het activiteitenniveau vergelijkbaar is met de voorgaande periode vindt de commissie voldoende onderbouwing in de plannen die de extra investering in de organisatie legitimeert.

De commissie adviseert de aanvraag van De Krakeling te honoreren met de gevraagde subsidie van
€ 1.093.250 per jaar.