Kunstenplan 2017-2020

Kunstenplan 2017-2020

Naast de huidige incidentele kunstfinanciering verstrekt het AFK vanaf 2017 meerjarige subsidies. Binnen het Kunstenplan 2017-2020 vormt een beperkt aantal instellingen de Amsterdamse basisinfrastructuur, die rechtstreeks door de gemeente wordt ondersteund. Het overige deel van het Amsterdamse culturele leven kan voor verschillende vormen van financiering bij het AFK terecht.

De meerjarige subsidies zijn bedoeld voor alle disciplines en crossovers binnen de culturele sector. De regelingen bieden samen ruimte voor zowel actuele kunst als cultureel erfgoed, voor gevestigde en relatief jonge organisaties, organisaties met en zonder een eigen gebouw, voor het produceren van kunst en het presenteren daarvan aan publiek, voor cultuureducatie en voor het stimuleren van jong talent.

De beleidsuitgangspunten van het AFK in de periode 2017-2020 zijn verankerd in de gemeentelijke Hoofdlijnen Kunst & Cultuur en omvatten:

• Artistieke verbinding op stedelijk en internationaal niveau
• Draagkracht en ruimte voor het onverwachte
• De hele stad

Regelingen in het kader van het Kunstenplan 2017-2020

In het verlengde van deze beleidsuitgangspunten en de Hoofdlijnen voor het Kunstenplan biedt het AFK vanaf 2017 een samenhangende reeks meerjarige subsidiemogelijkheden voor culturele organisaties:

Vierjarige subsidies

De vierjarige subsidies 2017-2020 vormen een bijdrage aan de exploitatie van culturele organisaties die gevestigd zijn in Amsterdam en al enige tijd actief zijn. De regeling biedt presenterende en producerende organisaties, talentontwikkelaars en organisaties voor cultuureducatie de mogelijkheid om in continuïteit hoogwaardige culturele activiteiten te realiseren met belang voor de stad en een gevarieerd bereik.

Subsidies voor innovatieprojecten

Flexibel kunnen inspelen op onverwachte kansen, innovatie in aanbod en publieksbereik: Voor vierjarig door het AFK gesubsidieerde instellingen en de vier Cultuurhuizen in de Amsterdamse Basisinfrastructuur , zijn er projectsubsidies voor innovatie. De innovatiesubsidie geeft organisaties financiële ruimte om te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen die voor hun eigen toekomst en die van de sector van belang zijn.

Tweejarige subsidies

De tweejarige regeling biedt relatief nieuwe kunst- en cultuurorganisaties de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen op zowel artistiek als zakelijk vlak. Initiatieven met bewezen potentie kunnen met behulp van de regeling verder groeien en zich professionaliseren. De regeling is bedoeld om dynamiek en doorstroom binnen de Amsterdamse culturele sector te bevorderen.

Kijk voor meer informatie bij de Veelgestelde vragen – Meerjarige subsidies.

Beschikbare bedragen

Subsidiebudgetten AFK regelingen in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 per jaar:

Regeling Totaal 2017-2020 
Vierjarige subsidies€ 21,4 mln
Tweejarige subsidies€ 1,0 mln
Projectsubsidies innovatie€ 1,5 mln
AFK totaal Kunstenplansubsidies€ 23,9 mln

 

Adviescommissies & integraliteit

Ten behoeve van de meerjarige subsidies zijn acht commissies van deskundige adviseurs samengesteld voor de disciplines theater, dans, muziek & muziektheater, letteren, film, erfgoed (musea), cultuureducatie en BFNA (beeldende kunst, fotografie, nieuwe media en architectuur). De adviescommissies staan onder leiding van niet-meestemmende voorzitters met een breder maatschappelijk profiel.

Het AFK heeft de commissies samengesteld op basis van een voorselectie uit ruim 200 sollicitaties door een onafhankelijke selectiecommissie. Op enkele in de sollicitaties ontbrekende profielen heeft aanvullende werving plaats gevonden.

Met het oog op de continuïteit en integraliteit in de advisering heeft iedere adviescommissie een adviseur die voor de periode 2017-2020 zowel bij het AFK als bij de Amsterdamse Kunstraad (AKr) adviseert. Daarnaast vindt aan het begin en aan het eind van het adviesproces overleg plaats tussen de commissievoorzitters en bestuur van het AFK en het bestuur van de AKr.

Bezwaarprocedure

Tegen besluiten van het AFK over de vierjarige subsidies in het kader van het Kunstenplan kan bezwaar worden gemaakt bij een onafhankelijke bezwaarcommissie. Hier vind je meer informatie over Integriteit en verantwoording.

Documentatie

Download de Regeling Vierjarige subsidies 2017 – 2020
Download de AFK Toelichting bij Regeling Vierjarige subsidies
Download de Regeling Tweejarige subsidies 2017- 2018
Download de AFK toelichting bij regeling Tweejarige subsidies
Download de AFK Richtlijnen Ondernemingsplan Vierjarige subsidies
Download de AFK Contouren Tweejarige subsidies en Projectsubsidies Innovatie
Download de AFK Regeling Behandeling Bezwaarschriften
Download de Hoofdlijnennota Kunst en Cultuur 2017 – 2020
Download het Kunstenplan 2017 - 2020 van de Gemeente Amsterdam

Wilt u direct aanvragen?