LIMA

BFNA
Aangevraagd: € 75.000
Toegekend: € 0
Toegekend ’13-’16: n.v.t.

Inleiding

LIMA is een internationaal platform voor mediakunst. Het beheert en behoudt de archieven van instellingen als Montevideo en het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk) en voegt werk van nieuwe makers aan de collectie toe. Met hun archief- en digitaliseringsdiensten ondersteunen ze musea, galeries, kunstenaars en opleidingen. In samenwerking met makers, musea en universiteiten onderzoekt LIMA vraagstukken over behoud en toegankelijkheid van dit cultureel erfgoed. Daarnaast produceert en presenteert LIMA digitale kunst op het snijvlak van beeldende kunst, film, e-cultuur en theater. De organisatie werkt vanuit LAB111 in Amsterdam West.

LIMA selecteert en presenteert werk dat met digitale concepten gestalte geeft aan ideeën over toekomst en verleden. Hiernaast selecteert de organisatie makers die anticiperen op actuele uitdagingen en onderzoekt zij nieuwe vormen van interactie met het publiek. De presentatie van kunstwerken waarvan de technische omgeving steeds verandert aan een steeds veranderend publiek, is niet alleen doel maar ook middel. Distributie en conservering vormen de basis. Hiermee wil de organisatie context en perspectief bieden aan jonge makers en talenten. LIMA ondersteunt daarnaast hun werk, verbindt hen met een internationaal publiek en draagt bij aan hun ontwikkeling.

LIMA wil haar presentatiepraktijk de komende jaren uitbreiden. De organisatie wil externe curatoren van verschillende disciplines en instellingen uitnodigen om samen programma’s te maken, met het accent op nieuwe producties en digitale cultuur. Thema’s zijn cinema, performance, media-activisme en medium specifiek. Lima wil de kunstenaars waarmee gewerkt wordt verder ondersteunen en met nieuwe talenten duurzame relaties aangaan. Het accent daarbij ligt op kunstenaars met een relatie met Nederland en met de collectie. De organisatie voorziet uitbreiding van contacten met de Zuid-Amerikaanse collega’s, onderzoekt internationale samenwerkingsmodellen met partners uit Scandinavië, Duitsland en Zwitserland en wil een groot meerdaags evenement in Amsterdam en Colombia organiseren in samenwerking met twee universiteiten, een aantal galeries en musea en kunstenaars en curatoren. In 2017 staat het werk van Nan Hoover centraal en in 2018 dat van JODI. In 2019 wordt een open call uitgeschreven en in 2020 wordt het publiek gevraagd kunstwerken te herinterpreteren. Verder wil LIMA in samenwerking met EYE Film Instituut, Digitaal Erfgoed Nederland, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Stichting Behoud Moderne Kunst de komende vier jaar haar archiverings- en conserveringsdiensten en de daarvoor benodigde kennis borgen in de Nederlandse Digitale Infrastructuur en deze geschikt maken voor online werken.

LIMA vraagt een meerjarige subsidie aan het AFK van € 75.000 per jaar voor uitbreiding van de kernactiviteiten met presentaties, talentontwikkeling en productie.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als zwak. In de aanvraag die nu voorligt, vraagt LIMA een meerjarige bijdrage voor een wezenlijke uitbreiding van de kernactiviteiten door presentatie-, talentontwikkelings- en productieactiviteiten te gaan (door)ontwikkelen. De commissie heeft haar beoordeling dan ook specifiek gebaseerd op deze uitbreiding van activiteiten en gaat in dit advies niet in op de kernactiviteiten van LIMA.

De commissie is onvoldoende overtuigd van de toegevoegde waarde van de voorgestelde uitbreiding. Ze mist een scherpe en onderscheidende artistiek-inhoudelijke visie op deze verbreding in relatie tot de kern van het instituut: het behoud en beheer van de hoogwaardige LIMA-collectie. Bovendien is het de commissie onduidelijk welke richting de organisatie nu eigenlijk met de collectie op wil. Welke keuzes de organisatie waarom maakt bij het opbouwen van haar collectie wordt alleen in algemeenheden beschreven. Een essentiële vraag, omdat de visie op de collectie de basis is voor de voorgestelde nieuwe activiteiten in het plan: de visie op de uitbreiding borduurt daarop voort.

Ook in de vertaling van de visie naar een samenhangende programmering ontbreekt inhoudelijke onderbouwing. Zo wil de organisatie bijvoorbeeld de bestaande presentatie-aanpak verder ontwikkelen, waarbij gastcuratoren selecties uit de collectie te presenteren. Voor dit onderdeel worden de thema’s cinema, performance, media-activisme en medium specifiek benoemd en namen van curatoren genoemd. Onduidelijk blijft echter waarom de curatoren gevraagd zijn, hoe ze zich verhouden tot de benoemde thema's en wat LIMA uit de onderwerpen wil halen. Hetzelfde geldt voor de productie- en talentontwikkelingsactiviteiten. Het plan beschrijft geen selectiecriteria voor de kunstenaars, die op basis van de collectie een werk gaan maken. Het talentontwikkelingstraject is daarnaast summier uitgewerkt, waardoor het zich nauwelijks lijkt te onderscheiden van de reguliere collectie- en distributierol, die LIMA voor kunstenaars vervult. De commissie heeft dan ook onvoldoende vertrouwen in de onderscheidende waarde van de voorgestelde activiteiten.

Verder is het voor de beoordeling van de te ondersteunen uitbreiding van activiteiten relevant dat de commissie het vakmanschap en de zeggingskracht van de presentaties die LIMA tot nu toe zelf organiseerde klein vindt. De afgelopen jaren vroeg LIMA ook curatoren om avonden uit het archief samen te stellen. De programma’s waren in de ogen van de commissie meestal niet prikkelend. De keuze van LIMA om de presentaties in eigen huis, in LAB111, te houden, vond de commissie daarbij geen extra (inhoudelijke) meerwaarde opleveren. Op de presentaties kwam ook een klein publiek af. De commissie vindt het dan ook positief dat de organisatie in de komende periode samenwerkingen aan wil gaan, om in het kader van de pop up en herinterpretatie-activiteiten op andere plekken te presenteren. Of die ambitie echter op het beoogde niveau uitgevoerd gaat worden, kan de commissie op dit moment moeilijk inschatten: de samenwerkingen zijn in het plan niet, of summier, uitgewerkt en lijken daardoor nog in een pril stadium.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als ruim voldoende. LIMA is een kleine organisatie met alleen de directie en een parttimer in dienst. Voor het overige wordt gewerkt met freelancers. De liquiditeitspositie en het weerstandsvermogen zijn niet sterk, maar de organisatie is zich getuige de aanvraag goed bewust van die zwakke plekken en zet komende periode in op versterking. De organisatie wil hiernaast verder professionaliseren. De commissie vindt de bedrijfsvoering daarmee in de basis nog precair, maar er zit duidelijk een stijgende lijn in. De commissie heeft waardering voor de inzet en het doorzettingsvermogen van Lima om met bescheiden middelen en mankracht een doorstart te maken na de sluiting van het NIMk.

Er is een diverse mix van inkomsten. LIMA toont zich ondernemend door de services die zij aanbiedt en wil uitbreiden. De organisatie heeft een stabiel inkomstenmodel voor de archivering, conservering en distributie die zij voor derden uitvoert. Gezien het aanzienlijk aantal klanten uit het veld, voorziet LIMA op dat punt in een behoefte en voert zij die taak deskundig en bekwaam uit. Voor onderzoek- en kennisontwikkeling wordt samengewerkt en daarvoor wordt op projectbasis landelijke en Europese subsidies aangevraagd. LIMA streeft ernaar om duurzaam minstens 60% eigen inkomsten te genereren. Op dit moment is dit percentage rond de 85%. De organisatie verwacht niet zozeer dat de eigen inkomsten gaan dalen, maar dat de subsidie-inkomsten en bijdragen van fondsen toenemen.

De stijging in kosten de komende periode komt voort uit een toename van de activiteiten voor presentatie, productie en talentontwikkeling. De te realiseren baten voor de komende jaren laten een stijging zien, die voor een belangrijk gedeelte afhankelijk is van de beoogde bijdrage van het AFK, een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en inkomsten van de presentatie-activiteiten.

De commissie betwijfelt of de beoogde ontwikkeling van LIMA kan leiden tot een gezond model voor de toekomst. Dit omdat men met een kleine bezetting veel tegelijkertijd wil doen. LIMA wil weliswaar de bezetting gedurende de planperiode geleidelijk uitbreiden met drie dagen extra, maar de ambitie van publieksprogrammering, talentontwikkeling, onderzoek, archivering, conservering, distributie en expertisecentrum vraagt in de ogen van de commissie om meer focus, gezien de beperkte capaciteit van personeel en financiële middelen.

LIMA heeft een raad van toezicht die de Governance Code Cultuur heeft geïmplementeerd. De organisatie is zich bewust van de Code Culturele Diversiteit en geeft aan bij de beoogde organisatie-uitbreiding aandacht te kiezen voor een cultureel meer divers personeelsbestand.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als zwak. De organisatie is in de ogen van de commissie nog weinig aanwezig in de stad. Het publiek dat LIMA bereikt bestaat vooral uit professioneel publiek en publiek dat via de distributie van kunstwerken bereikt wordt. Die aantallen zijn aanzienlijk, maar zoals LIMA zelf ook aangeeft, zijn die bezoekersaantallen niet toe te schrijven aan de organisatie zelf, maar aan de organisaties die werken uit de collectie van LIMA huren. Naast het grote publiek dat (indirect) via distributie wordt bereikt, benadert LIMA sinds twee jaar het publiek met eigen presentaties. In de nieuwe planperiode wordt ingezet op een vertienvoudiging van het bezoekersaantal in 2020 ten opzichte van 2015. Ook het aantal bezoekers van de website en facebookvolgers, wil LIMA de komende vier jaar een substantiële groei laten doormaken.

Uit de plannen wordt niet duidelijk hoe de inkomsten uit bezoekers precies gegenereerd gaan worden. De commissie vindt de visie op uitbreiding van het publieksbereik bovendien te summier uitgewerkt om vertrouwen te kunnen hebben dat dit haalbaar is. Uit de aanvraag blijkt onvoldoende wie de verschillende doelgroepen (zouden kunnen) zijn en hoe die bereikt kunnen worden. Men geeft aan de komende jaren publieksbereik en -ontwikkeling te willen gaan onderzoeken. Hoe men dit wil gaan doen, is echter niet duidelijk. LIMA wil ook een bundeling in de marketing en communicatie aangaan met andere instellingen met een 'medium specifiek' publiek. Met wie en hoe dit wordt uitgerold, is niet vertaald in het plan. De website is vooral gericht op een professioneel publiek. Er is weinig introductie of (visuele) verleiding, die de toegankelijkheid voor een breder online publiek zou kunnen stimuleren. De commissie mist ook een doelgerichte benadering met het oog op het vergroten van het bereik van een cultureel divers publiek.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding als voldoende. LIMA werkt samen met kunstinstellingen in Amsterdam West waarbij gezamenlijk activiteiten worden ontwikkeld (Punt WG, M4 gastateliers, De Hallen). Daarnaast zijn ze mede-initiatiefnemer van Platform Ontwikkelinstellingen Amsterdam. Verder zijn er intenties voor diverse samenwerkingen met andere culturele organisaties in de stad. LIMA verbindt zich niet direct met stedelijke vraagstukken.

De commissie beoordeelt de spreiding als goed. Het merendeel van de activiteiten vindt plaats in stadsdeel West.

Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen adviseert de commissie de aanvraag van stichting LIMA niet te honoreren.