Cello8ctet Amsterdam

Muziek/Muziektheater
Aangevraagd: € 40.000
Toegekend: € 40.000
Toegekend ’13-’16: n.v.t.

Inleiding

Cello8ctet Amsterdam (opgericht als Stichting Cello Octet Conjunto Iberico) is een fulltime cello octet. Het octet heeft een aantal artistieke ambities. Als eerste richt het zich op nieuwe muziek en wil het nieuwe composities en arrangementen presenteren, onder andere van: Michael Gordon, Michael Harrison, Philip Glass, Harald Austbø en Missy Mazzoli. Als tweede beoogt het octet een transdisciplinaire rol: het octet wil met muziek, mime en choreografie alle muzische aspecten van een voorstelling kunnen dragen. Deze rol wil het octet versterken met een nieuw drieluik in samenwerking met ViaBerlin en de familievoorstelling De Cellokrijgers. De derde ambitie is het experimenteren met vorm en inhoud, vanuit de visie dat de traditionele concertpraktijk en nieuwe vormen van live performance en virtuele muziekpraktijk gelijkwaardig zijn. Deze derde ambitie streeft het octet na in bijvoorbeeld VOCALTR8CKS, en in samenwerkingen met De Machinefabriek, componisten, musici als Ernst Reijseger en choreografen voor onder meer de dansfilm Canto.
De rol van de directie wordt ingevuld door het collectief van de acht cellisten. Met de artistieke, zakelijke en productionele leiding in handen van de cellisten wil het octet snel kunnen schakelen en iedere uitvoerende kracht in de organisatie optimaal benutten.

In de periode 2017-2020 wil Cello8ctet Amsterdam met haar programmering meer publiek bereiken en aan zich binden. Het octet wil voet aan de grond krijgen in de stadsdelen buiten het centrum en start daarom met een eigen concertserie op locaties buiten het centrum. Ook wil het octet een virtueel publiek opbouwen. Alle programmering vloeit voort uit de artistieke visie en spreekt daarmee naar verwachting het reeds opgebouwde publiek aan. Per project zijn er specifieke doelgroepen die met gerichte marketingstrategieën benaderd zullen worden. Het octet verbindt zich met organisaties als: de Cello Biënnale Amsterdam, Oorkaan, Orkater, ViaBerlin, Noorderkerkconcerten, Glow Interactive (digitale innovatie), Stadsherstel en vele podia, vanwege de meerwaarde in artisticiteit en publieksbereik. De organisatie wil de komende periode, in samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam, bijdragen aan talentontwikkeling, specifiek voor cellisten, met als doel zeer getalenteerde cellisten te laten groeien in alle aspecten van wat een cellist anno nu in de visie van Cello8ctet Amsterdam zou moeten zijn.
Kernactiviteiten van het octet zijn in 2017-2020: het geven van concerten, de ontwikkeling van nieuw repertoire voor het cello-octet, het creëren van transdisciplinaire producties, het produceren van audio- video- en immersive-mediamateriaal.

In het kader van het Kunstenplan 2017-2020 vraagt Cello8ctet Amsterdam een subsidiebedrag van € 40.000 per jaar.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als goed. Zij ziet het Cello8ctet Amsterdam als een ondernemend en bevlogen ensemble dat zich ondanks een gebrek aan structurele middelen niet alleen staande heeft weten te houden, maar zich ook verder heeft ontwikkeld. In het ondernemingsplan is een visie geformuleerd die niet eenduidig is (het ondernemingsplan spreekt van “onbegrensd”). Het ensemble heeft geen sterke eigen artistieke identiteit, want die laat zich deels bepalen door de partners waarmee gewerkt wordt. Toch meent de commissie dat de plannen concreet beschreven zijn en goed toegelicht.

Het ensemble realiseert een oorspronkelijke en toegankelijke programmering, voor zowel kinderen als volwassenen en vaak met sterke partners. Het ensemble heeft een unieke bezetting en theatrale kwaliteiten. Het weet een heel ander beeld van de cello te creëren dan gebruikelijk is. De verschillende compositieopdrachten die het octet verleent, bevorderen de ontwikkeling van nieuw repertoire. De commissie vindt dat het octet zich door dit alles duidelijk onderscheidt van andere vergelijkbare ensembles. Zij waardeert ook de wijze waarop de organisatie een online podium wil creëren. De commissie heeft vertrouwen in het vakmanschap van de musici, die bevlogen zijn en spelen op hoog niveau. De producties getuigen van grote zeggingskracht: het octet weet een breed publiek van jong tot oud aan te spreken met haar programmering.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als goed. Het Cello8ctet is een kleine organisatie met een gezonde bedrijfsvoering, en die flexibel en wendbaar georganiseerd is. De organisatiewijze, waarin ieder lid van het octet bepaalde verantwoordelijkheden draagt met betrekking tot zakelijke, artistieke en productionele taken, houdt de overheadkosten beperkt.

In de ogen van de commissie is de begroting realistisch van opzet. Het aantal activiteiten wisselt per jaar en dat is ook terug te zien in de begroting. De geraamde omzetstijging is hoog, maar niet onrealistisch. Voor elk jaar is een aparte begroting meegestuurd. De totale verwachte inkomsten wisselen sterk over de jaren, veroorzaakt door grote verschillen in de aantallen uitvoeringen per jaar; daardoor fluctueren ook de verhoudingen tussen de eigen inkomsten, de subsidie vanuit het AFK en overige subsidies.

Er is concrete meerjarenaanpak voor het behalen van de beoogde inkomsten en veranderingen daarin, vertaald in de onderliggende begrotingen voor de vier jaren. Risico’s, die financiële consequenties hebben zoals geformuleerd in het ondernemingsplan, denkt het octet met name te ondervangen door de flexibele inzet van de medewerkers. Door mensen op freelance basis in te zetten, kan de organisatie op ieder moment worden uitgebreid of ingekrompen.

Cello8ctet Amsterdam werkt met een bestuur. Bijzonder is dat de rol van de directie wordt ingevuld door het collectief van de acht cellisten. Viermaal per jaar legt het octet verantwoording af aan het stichtingsbestuur over de voorbereiding en uitvoering van het artistieke beleid. Het bestuur heeft vertrouwen in de capaciteiten van de octetleden om zowel het artistieke als het zakelijke beleid voor te bereiden en uit te voeren. Met name op zakelijk vlak speelt het bestuur niet alleen een toezichthoudende, maar ook een actieve, ondersteunende rol. De organisatie werkt conform de Governance Code Cultuur.

De organisatie formuleert in het ondernemingsplan weliswaar geen concrete visie en aanpak op de culturele diversiteit van het personeelsbestand en het toezicht, maar maakt melding van het feit dat het octet voor 50% uit autochtonen en voor 50% uit allochtonen bestaat. Er is echter geen sprake van niet-westerse diversiteit.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als ruim voldoende. Het Cello8ctet weet een groot en breed bereik te realiseren. Het is creatief in samenwerkingen en doortastend in het aanspreken van een jong en nieuw publiek. Daarbij weet het een mooie balans te vinden tussen artistiekinhoudelijk interessant werk dat ook aansprekend is voor het publiek. Er mist echter een gedegen marketingplan en een visie op een duurzame opbouw van publiek. De organisatie zet in op een relatie met de cultuurhuizen in Amsterdam, maar de wijze waarop is niet onderbouwd. De doelgroepen zijn slechts algemeen omschreven en niet toegelicht. De marketinginspanningen zijn dermate summier uitgewerkt dat niet beoordeeld kan worden of ze aansluiten bij het beoogde bereik van publiek. Gezien het huidige bereik heeft de commissie daar echter wel vertrouwen in. De organisatie heeft de afgelopen jaren geen publieksonderzoek gedaan en lijkt ook niet voornemens dat in de periode 2017-2020 te gaan doen.

De organisatie heeft een duidelijke visie op het bereik van een cultureel divers publiek. De educatieve activiteiten op scholen door heel Amsterdam bereiken ook een groot jong publiek. Met het project De Bestorming (wat in de komende periode wordt voortgezet) wordt nadrukkelijk ingezet op basisscholen in Amsterdam waarvan de leerlingen niet snel in aanraking komen met de cello en klassieke muziek. Dit waardeert de commissie. De commissie meent dat door de juiste keuze daarin ook een nieuw, cultureel divers publiek daadwerkelijk wordt bereikt.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding met de stad als goed. Cello8ctet Amsterdam is van plan samen te werken met een aantal andere culturele organisaties, met name in de vorm van coproducties met Via Berlin, Oorkaan en Orkater. Deze beoogde culturele samenwerkingsverbanden liggen in het verlengde van eerdere samenwerking. De organisatie verbindt zich met bewoners en de buurt door de educatieprojecten die ontwikkeld worden, maar niet direct met stedelijke vraagstukken en/of andere maatschappelijke organisaties in de stad.

De commissie beoordeelt de spreiding als goed. De organisatie formuleert geen visie op de spreiding van activiteiten in de stad. Cello8ctet Amsterdam is echter wel in alle stadsdelen actief, met name de educatieprojecten hebben een groot bereik over de hele stad.

Conclusie

De commissie adviseert om de aanvraag van Stichting Cello Octet Conjunto Iberico, oftewel Cello8ctet Amsterdam, te honoreren voor € 40.000 per jaar.