Spin Off

Dans
Aangevraagd: € 70.000
Toegekend: € 0
Toegekend ’13-’16: € 0

Inleiding

Spin Off heeft als missie het ontwikkelen en stimuleren van urban dans in Nederland via een nationale battle. Om het genre urban dans te verdiepen en verder te ontwikkelen heeft Spin Off zich ten doel gesteld een brug te slaan tussen jonge urban dansers die zich willen ontplooien tot maker/choreograaf aan de ene kant en het theatercircuit aan de andere kant. Daarnaast ambieert Spin Off de kloof tussen de urban dansscene en de professionele theaterwereld te dichten via coachingstrajecten. Door opkomend talent te ondersteunen bij het ontwikkelen van eigen werk en een eigen signatuur wil de organisatie de ontwikkeling van het urban dans genre mogelijk maken en hiermee het Amsterdamse cultuuraanbod verrijken. Tegelijkertijd wil Spin Off zo jonge urban dansers toekomstperspectief bieden.

Spin Off is een kleine organisatie die sinds 2006 ondersteund wordt door Paradiso op het gebied van organisatie en financiële administratie. Vanaf 2017 zal Spin Off binnen de wedstrijd extra aandacht besteden aan de doorstroom van nieuw talent. Ook worden een aantal nieuwe workshops en masterclasses aangeboden op het gebied van theater en theaterdans. De organisatie voegt daarnaast aan het programma een nieuwe battle toe, waarbij naast technische vaardigheden ook improvisatie en theatraliteit een grote rol speelt.

Binnen de coaching worden de trajecten langer en gestandaardiseerd. De organisatie stelt in zijn plannen dat uit de afgelopen periode is gebleken dat coachingtrajecten voor langere tijd veel voordelen opleveren. Een serie van meerdere trajecten die aan elkaar gekoppeld zijn maakt het mogelijk makers beter en intensiever te begeleiden. Ervaringen en observaties worden meegenomen naar een volgend project zodat makers continuïteit in hun leertraject hebben en zich efficiënter kunnen ontwikkelen.

Spin Off vraagt voor de activiteiten in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 een bijdrage van
€ 70.000 per jaar.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als zwak. De missie van Spin Off is het ontwikkelen en stimuleren van urban dans in Nederland en concentreert zich daarbij op de begeleiding van urban danstalent. De organisatie beschrijft voor de komende periode een aantal nieuwe activiteiten ten opzichte van voorgaande jaren, maar de commissie mist dat deze in het ondernemingsplan wordt ondersteund met een concrete artistiek- inhoudelijke visie die ook gericht is op wat de organisatie op langere termijn beoogt.

De organisatie geeft aan meer aandacht te willen besteden aan de doorstroom van talent, maar hoewel een aantal activiteiten wordt benoemd, ontbreekt in het plan  een onderliggende uitgewerkte visie op talentontwikkeling, hetgeen Spin Off als kerntaak ziet. Daarbij maakt de aanvraag niet helder hoe de organisatie zich positioneert binnen het culturele veld in het algemeen en binnen de keten van talentontwikkeling in het bijzonder. In het ondernemingsplan wordt niet ingegaan op de relatie van Spin Off rol ten opzichte van andere organisaties in Amsterdam die zich richten op talentontwikkeling van jonge (urban) dansers en makers zoals: Summer Dance Forever, ISH en Solid Ground.

Daarnaast worden uit het plan, behalve voornemens dit te onderzoeken, de eventuele concrete partnerschappen met dergelijke partijen onvoldoende duidelijk. Het ontbreken van een heldere positionering zorgt er bovendien voor dat de mate waarin de programmering onderscheidend is ten aanzien van andere aanbieders, onduidelijk is en het artistiek-inhoudelijk profiel van de organisatie naar het oordeel van de commissie onvoldoende herkenbaar is. Spin Off geeft aan dat het doel is dat talent doorstroomt naar andere groepen in de stad. Hiervoor zijn echter geen concrete afspraken opgenomen in het plan. Onduidelijk is of deze doorstroom, waarmee het programma juist voor de deelnemers zeggingskracht krijgt, daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Spin Off lijkt vooral faciliterend te zijn aan jong talent en een podium te bieden voor nieuwe makers. Maar de wijze waarop de begeleiding vorm krijgt om ze daadwerkelijk verder te brengen in hun talentontwikkeling is onvoldoende uitgewerkt. Weliswaar worden in het plan verschillende klinkende namen genoemd waarmee gewerkt wordt, maar het plan geeft onvoldoende zicht op het vakmanschap van de organisatie om dit talent met een - bij de fase van hun ontwikkeling passend - traject te kunnen begeleiden. De trajecten zijn namelijk zowel inhoudelijk als methodisch summier en er wordt niet echt inzichtelijk gemaakt hoe de samenwerking met andere organisaties inhoudelijk en praktisch invulling krijgt. De mate van vakmanschap waarmee de battles georganiseerd worden, is voor de commissie tevens vanuit de plannen lastig te beoordelen. Uit het plan wordt bijvoorbeeld niet duidelijk hoe de deelnemers door de organisatie geselecteerd worden. Dit is mede bepalend voor de kwaliteit van de optredens.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als voldoende. Dat de organisatie van Spin Off voortkomt uit een nauwe samenwerking met Paradiso wordt duidelijk uit de bedrijfsvoering: financieel en organisatorisch leunt Spin Off zwaar op de dienstverleningsovereenkomst met Paradiso R&D. Hierdoor is de bedrijfsvoering stabiel en zijn de beheerslasten laag. De begroting oogt haalbaar, al is deze hoger dan afgelopen periode en geeft deze niet overzichtelijk inzicht in waar de (hogere) subsidie voor zal worden ingezet. De kosten die worden opgevoerd voor de producent vindt de commissie hoog in vergelijking met de voor de rest lage gages.

De mix van inkomsten die wordt gezocht in: recettes, private subsidies, overheidsfondsen, sponsoring of crowdfunding, is redelijk divers en realistisch. Daarbij wordt duidelijk dat komende periode slechts een lichte stijging in publieksinkomsten verwacht wordt en er sprake is van een stijgende afhankelijkheid van subsidies. Het feit dat het eigen vermogen klein is, maakt de organisatie kwetsbaar.

Er is desalniettemin geen visie geformuleerd op hoe om te gaan met de risico's, anders dan dat het huidige bestuur bereid is om eventuele tegenslagen op te vangen, hetgeen de commissie geen structurele oplossing vindt. Daarbij wordt in het plan gemeld dat er een noodzaak is om cultureel ondernemender te worden, maar de stappen hiertoe worden niet toegelicht, behalve dat de komende periode iemand aangetrokken zal worden die de organisatie op dit gebied gaat ondersteunen. Het bestuur en toezicht zijn op orde. In het licht van de doelgroep die de organisatie zegt te representeren zou volgens de commissie echter naar een meer diverse samenstelling wat betreft expertise en achtergrond mogen worden gestreefd.

Het bestuur bestaat nu uitsluitend uit de directeuren van Paradiso en de Melkweg, die structurele partners zijn. De Governance Code Cultuur wordt gehanteerd en er is een visie op de cultureel diverse samenstelling van het personeelsbestand en het bestuur. De commissie vindt het daarbij positief dat er een adviesraad is ingericht met oud deelnemers, zodat ervaringen worden meegenomen naar een volgend project en er doorstroom is van oud deelnemers in de organisatie.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als voldoende. Spin Off richt zich voornamelijk op het bereiken van deelnemers aan de battles. Hiermee wordt ook een stabiele publieksgroep bereikt. De visie op publiek die uit het ondernemingsplan naar voren komt, is dan ook primair gericht op de doelgroep van jong urban danstalent. Het is mooi dat de organisatie daarbij juist ook lijkt in te zetten op de groep tussen veelbelovende talenten, die worden opgepikt door gezelschappen en gevorderde amateurs die vooral deelnemen aan wedstrijden. Het plan geeft echter weinig blijk van de verschillende doelgroepen die verder worden onderscheiden of de wijze waarop publieksvernieuwing plaats zal vinden. Met de focus op urban dans, breakdance en de battles slaagt de organisatie erin een bijdrage te leveren aan het bereik van een cultureel divers samengestelde doelgroep. De marketinginspanningen zijn hier echter niet direct op gericht.

De organisatie maakt wel gebruik van hun goede banden met de media om hun zichtbaarheid te vergroten. De commissie vindt het een gemiste kans dat er in de plannen niet explicieter wordt ingezet op een publiek van toeschouwers. Daarnaast zou de organisatie, naar mening van de commissie, nog meer draagvlak kunnen creëren onder een professioneel publiek van bijvoorbeeld jonge professionals uit de clubscene, programmeurs of festivaldirecteuren. Met name het laatste zou partnerschappen op kunnen leveren die juist voor de doorstroom van talent belangrijk zijn, en die op den duur ook toegang tot andere publieksgroepen zouden kunnen creëren. Een visie daarop wordt door de commissie nu gemist.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding met de stad als voldoende. Uit de aanvraag blijkt geen positionering van de organisatie binnen de keten van talentontwikkeling; concrete inhoudelijke verbindingen met organisaties in Amsterdam die zich ook op dat gebied begeven komen onvoldoende uit het plan naar voren. Wel noemt de organisatie meerdere samenwerkingspartners uit de cultuursector, met name met de vaste locatie Paradiso, maar ook met Solid Ground, Bijlmer Parktheater en de Meervaart; al zijn deze niet erg uitgewerkt. De organisatie richt zich met name ook op een internationaal veld. Hoewel de inhoud van de samenwerkingsverbanden in de stad volgens de commissie verder verdiept kan worden, berust deze wel op gezamenlijke inhoudelijke ambities. Er is geen verbinding met stedelijke vraagstukken of bewoners van de stad herkenbaar in de aanvraag.

De commissie beoordeelt de spreiding als voldoende. De meeste activiteiten van Spin Off vinden plaats op vaste locatie Paradiso, maar de organisatie ontplooit daarnaast activiteiten in meerdere stadsdelen. Daarmee levert de organisatie voldoende bijdrage aan de stedelijke spreiding van het cultuuraanbod en het publieksbereik daarvan.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Spin Off niet te honoreren.