MAFB

Cultuureducatie
Aangevraagd: € 100.000
Toegekend: € 0
Toegekend ’13-’16: n.v.t.

Inleiding

Stichting Music And Fashion Battle (MAFB) is een in 2008 opgerichte community voor beginnende en jonge mode- en kunstvormgevers. Zij interesseert een jonge, cultureel diverse generatie voor modevormgeving door scouting, coaching en ontwikkeling. Deze verbindt zij met mode- en kunstprofessionals. MAFB werkt als MAFB X NOUN al jaren samen met NOUN op het gebied van kennisdeling en biedt een springplank voor jong talent. Interieurdesign community NOUN creëert en deelt vanuit een zoektocht naar identiteit omgevingen die aansluiten bij een persoonlijkheid, gemoedstoestand, bedrijf, collectief of doelgroep.

Voor de periode 2017-2020 formuleert MAFB het doel om vanuit een vaste locatie een laagdrempelig, toepasbaar aanbod kunst- en designprojecten te realiseren, zonder leeftijdsdrempels of sociale exclusie. Er vinden crossovers plaats op sociaal, artistiek, ontwerptechnisch, duurzaam en economisch vlak. Ook wordt een uitgebreid netwerk van jonge Amsterdamse makers ingebracht. De samenwerkende organisaties zijn ingebed in de Amsterdamse mode-, kunst- en designwereld en kennen de knelpunten en kansen. Zij zetten zich actief in voor diegenen die de verbinding met dit veld minder makkelijk kunnen maken.

In de periode 2017-2020 zijn de volgende activiteiten op het gebied van talentontwikkeling en cultuureducatie gepland:

- de creatie van een ruimte in Heesterveld met een klein horecapunt, zzp-werkplekken, vergaderzaal, brainstormroom, winkel, city tours, social design & art, werkplaatsen, ateliers en ruimte voor exposities.

- meerdere Pop-ups per jaar, twee reeksen showkamers, een fashion fest, en een tweedaags cultureel evenement met paneldiscussies.

Er wordt intensief samengewerkt met community leaders met een formele of informele positie.

MAFB vraagt in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 aan het AFK een jaarlijks bedrag van
€ 100.000.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als zwak. Het idee van een eventlocatie voor getalenteerde jonge mensen in mode, kunst, design en muziek, vindt de commissie interessant. Zij constateert echter dat de aanvraag bijzonder weinig informatie biedt. Als artistieke visie wordt summier geformuleerd dat MAFB jonge mensen stimuleert te participeren in cultuur en specifiek in de mode en kunst. Een visie ontbreekt op de terreinen waarop MAFB actief is: mode, kunst, scouting, design en de koppeling van jonge talenten aan professionals. Ook mist een visie op educatie of op talentontwikkeling, die een beeld geeft van de artistieke of educatieve ontwikkelingen die MAFB op de lange termijn beoogt. Dit terwijl de aanvraag onder cultuureducatie is ingediend.

MAFB stelt dat er interessante crossovers van mode, kunst, design en muziek plaatsvinden, maar uit het ondernemingsplan wordt niet duidelijk hoe de voorgenomen interactieve manier van werken eruit ziet. Uit het plan spreekt vooral een wens om mogelijkheden te scheppen, maar deze worden niet vertaald naar een gefaseerde ontwikkeling waarbinnen de nagestreefde doelstellingen worden gerealiseerd. Zo wordt in de aanvraag niet uitgewerkt wat er met de flexibele werkplekken precies wordt beoogd, hoe dit concept uitgevoerd zal worden en wie er gebruik van zal maken. Ook het talentontwikkelingstraject dat MAFB X NOUN voor ogen heeft, is niet uitgewerkt. De methodes waarmee, of de wijze waarop de jongeren begeleid en ondersteund worden, ontbreken. Dit geldt ook voor de aansluiting op vervolgopleidingen. Het vaak genoemde brede netwerk wordt niet gespecificeerd naar namen, functies en concrete mogelijkheden. Dit geeft de commissie onvoldoende vertrouwen in het vakmanschap van de organisatie. De zeggingskracht van de activiteiten valt nauwelijks te beoordelen omdat de activiteiten minimaal worden toegelicht. Er spreekt geen herkenbaar profiel uit. Het plan weet de commissie er onder meer door het gebrek aan uitwerking niet van te overtuigen dat er een interessante programmering tot stand zal komen. De commissie betreurt dit, daar er in Amsterdam nauwelijks cultuureducatief aanbod is op het gebied van mode en design.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als zwak. De zakelijke informatie is uiterst summier en de meerjarenbegroting voor 2017-2020 wordt niet toegelicht. In de huidige uitwerking vindt de commissie de begroting niet realistisch. De totale begroting groeit exponentieel en staat niet in verhouding tot de gerealiseerde baten en lasten van 2013, 2014 en 2015. Zo zijn de begrote lasten voor 2017 ruim viermaal zo hoog als de gerealiseerde lasten in 2015. Ten opzichte van 2014 zijn de lasten in 2017 ruim veertien maal zo hoog. Deze groei wordt niet onderbouwd of toegelicht. Met een gemiddelde van ruim 80% van de totale kosten zijn de beheerslasten bijzonder hoog. Ook dit wordt niet onderbouwd. Door het lage bereik van deelnemers is de gevraagde subsidie per deelnemer hoog, terwijl uit het plan niet duidelijk wordt wat het geboden traject precies inhoudt.

De aangeleverde jaarrekeningen 2013, 2014 en 2015 bevatten nauwelijks cijfers over de staat van baten en lasten. Vanwege het ontbreken van balansgegevens, kan geen inschatting gemaakt worden van continuïteitsrisico’s. Er wordt niet inzichtelijk gemaakt op welke wijze de eigen inkomsten worden verkregen, waardoor de commissie ook niet het vertrouwen heeft dat deze daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden. Zonder een realistisch zicht op eigen inkomsten, bestaat er een risico dat in de periode 2017-2020 de AFK-bijdrage de enige bron van inkomsten zal zijn.

Het bestuur van MAFB X NOUN leeft de Governance Code Cultuur na. Hoewel de organisatie zich op culturele diversiteit richt, is er geen visie op culturele diversiteit in personeel en toezicht beschreven.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als zwak. Uit de aanvraagt spreekt geen heldere visie op of investering in het vasthouden of uitbreiden van publiek. MAFB richt zich op een belangrijke doelgroep cultureel diverse jongeren, non-specifiek of met een passie voor mode, kunst en design. De aanvraag gaat echter nauwelijks in op hoe deze groep bereikt wordt. De organisatie zegt in te spelen op de mindset en urban lifestyle van jongeren, maar hoe dit gebeurt wordt niet duidelijk. Er is een communicatiestrategie, maar er mist een specifieke marketingaanpak voor de verschillende niveaus en behoeftes van de jongeren. Uit het plan wordt niet duidelijk of er sprake is van een gedifferentieerd aanbod voor de jongeren, die in leeftijd variëren van 16 tot 30 jaar.

In het overzicht van de activiteiten en bezoeken van de aanvraag is een totaal van 264 deelnemers ingevuld. Omdat niet duidelijk is wat de specifieke activiteiten zijn die deze deelnemers zullen uitvoeren, kan de commissie de grootte van dit bereik niet beoordelen.
Er is geen publiek voor producerende of presenterende activiteiten opgenomen, terwijl deze wel georganiseerd lijken te worden in de vorm van onder andere showkamers en een fashion fest.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding als zwak. Het ondernemersplan stelt dat MAFB X NOUN intensieve samenwerking beoogt met kunstenaars en andere creatieve en maatschappelijke partners. De aard van deze samenwerking vindt de commissie onvoldoende concreet. Namen van de beoogde kunstenaars en organisaties worden nauwelijks genoemd en een onderbouwing ontbreekt. De meerwaarde van deze coalities wordt derhalve niet duidelijk. Ook de community leaders worden niet bij naam genoemd. Belangrijke partners op het gebied van mode en design, zoals het Amsterdam Fashion Institute, lijken daarbij te ontbreken.

De spreiding beoordeelt de commissie als goed. Meer dan driekwart van de activiteiten en bezoeken vindt plaats in stadsdeel Zuidoost en de eventlocatie wordt daar gevestigd.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van MAFB op grond van bovenstaande overwegingen niet te honoreren.