Stichting KLIK!

Film
Aangevraagd: € 180.000
Toegekend: € 95.000

Inleiding

Stichting KLIK! stelt zich ten doel animatie, in de breedste zin van het woord, te emanciperen. Daarom profileert KLIK! zich als nationaal en internationaal label voor kwalitatief hoogstaande, communicatieve en uitdagende animatie. Er is een grote diversiteit aan verschijningsvormen binnen animatie waaronder film, televisie, commercials, muziekvideo’s, motion graphics, games, mobiele applicaties, beeldende kunstinstallaties, vj’s en theater. Veel festivals tonen echter alleen de korte film. De organisatie geeft aan juist de grote variëteit te willen tonen, om zo een mix te creëren die zowel de getrainde animatieprofessional als het grote publiek aanspreekt.

Programmaonderdelen zijn KLIK! Amsterdam Animation Festival met acht competities, de KLIK!! NL Award in EYE gedurende zes dagen, KLIK! University een excellentieprogramma van workshops, lezingen, seminars en masterclasses, die zich richten op het ontwikkelen van talent. Overige activiteiten zijn de Festival Submission Service, KLIK! Distribution, KLIK! On Tour, KLIK! in de klas en I Love Animation, een digitaal platform en kenniscentrum voor de Nederlandse animatie.

In de periode 2017-2020 wil KLIK! het festival bekend maken onder een bredere doelgroep. De organisatie wil hiertoe de merkbeleving verdiepen en de naamsbekendheid vergroten. KLIK! heeft volgens de organisatie de potentie een festival te worden waar iedereen naar toe wil. Om het potentiële publiek in Nederland te blijven bedienen, wil KLIK! 10% groeien in capaciteit. De organisatie wil dit realiseren door uitbreiding van het aantal zalen en satellietlocaties in de stad.

KLIK! wil verder een weerspiegeling zijn van de Nederlandse animatiesector en de promotie van de Nederlandse animatiefilm zoveel mogelijk bundelen tot één onafhankelijk kanaal dat de Nederlandse animatie in de spotlichten zet, ook in het buitenland. Buiten het festival om, moet KLIK! als een ontmoetingsplek en platform gaan fungeren voor makers, producenten en programmeurs.

Het onderdeel, ‘KLIK! University’, met een cursus- en workshopprogramma om talenten de gelegenheid te geven zichzelf verder te ontwikkelen, wordt uitgebreid en voor ‘KLIK! in de klas’ wordt er – aanvullend op het bestaande lesaanbod – een thematisch lespakket voor het vak maatschappijleer ontwikkeld.

KLIK! ontvangt in de periode 2013-2016 meerjarige subsidie vanuit het Kunstenplan van de gemeente Amsterdam, voor een bedrag van € 69.930 per jaar. De meerjarige subsidie die nu van het AFK wordt gevraagd, bedraagt € 180.000 en is bedoeld voor het geheel van activiteiten.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als ruim voldoende. KLIK! is in de relatief korte tijd van haar bestaan uitgegroeid tot een volwassen animatiefestival, met een brede, diverse programmering van zowel arthouse als commerciële films. Men richt zich op toegankelijkheid voor een breed publiek, en slaagt daar ruim voldoende in met een aantrekkelijke “mix van highbrow en low culture”. Artistiek- inhoudelijk wil KLIK! kwaliteitsfilter en gatekeeper zijn in het overgrote aanbod van aan animatie. De organisatie slaagt erin een interessant festival samen te stellen dat zeggingskracht heeft voor het beoogde publiek.

De artistiek-inhoudelijke visie voor de komende periode blijft in de ogen van de commissie nogal algemeen. De individuele onderdelen van de programmering vindt de commissie wel van goed niveau, maar er ontbreekt overtuigende samenhang in relatie tot de visie. Reflectie op de eigen positie in het veld had de aanvraag sterker kunnen maken. KLIK! is niet het enige animatiefestival in Nederland en het is niet zonder meer duidelijk waarin KLIK! zich onderscheidt van vergelijkbare initiatieven als bijvoorbeeld het Holland Animation Film Festival. Gekeken naar de positie van KLIK! in Amsterdam is de commissie van mening dat het festival echter wel voldoende onderscheidend is: er is qua omvang en kwaliteit geen vergelijkbaar animatiefestival in de stad.

De ambitie om onder meer een weerspiegeling te zijn van de Nederlandse animatiesector, meer naamsbekendheid te krijgen, als een ontmoetingsplek en platform te gaan fungeren voor makers, producenten en programmeurs en een cursus- en workshopprogramma uit te breiden om talenten de gelegenheid te geven zichzelf verder te ontwikkelen, is groot en veelomvattend. De commissie ziet daarvoor, mede gezien de goede binding van KLIK! met de sector, zeker kansen om deze ambitie te realiseren. Echter, welke koers KLIK! precies vaart en welke keuzes de organisatie waarom maakt, wordt in het plan summier toegelicht en is voor de commissie daarom nog niet volledig helder. Op basis van een scherper geformuleerde artistieke visie en daaruit voortvloeiende keuzes, zou KLIK! zich duurzamer kunnen onderscheiden van andere aanbieders, ook internationaal, als hét animatie-event in de sector. In dit licht is de commissie er niet van overtuigd dat de voorgenomen uitbreiding en verbreding van activiteiten naar de KLIK! University op dit moment wenselijk en noodzakelijk is. De commissie is van mening dat profilering, herkenbaarheid voor het publiek, een verdieping en verduurzaming van de kernactiviteiten prioriteit zouden moeten hebben.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als voldoende. Met relatief weinig middelen is veel gedaan in de afgelopen jaren. Er is tot op heden een redelijke mix van inkomsten, hoewel opvalt dat de inkomsten uit sponsoring wel beperkt zijn met 2,5% van het totaal. KLIK! als organisatie is nog in ontwikkeling en oogt in bedrijfsvoering betrekkelijk kwetsbaar. Medewerkers hebben geen arbeidscontract, waardoor de organisatie flexibel is, maar ook visie en continuïteit mogelijk minder gewaarborgd zijn. De commissie begrijpt de wens tot professionalisering en bestendiging van personeel in sleutelfuncties. Echter, de commissie is, zoals hierboven ook al vermeld, kritisch over de uitbreidingsplannen in de voorliggende aanvraag en de begroting met betrekking tot deze toekomstplannen.

KLIK! geeft aan dat de nieuw op te zetten nevenactiviteiten - de university, de iloveanimation hub en het filmarchief - zichzelf grotendeels moeten gaan bedruipen. De uitbreiding naar nevenactiviteiten is in de ogen van de commissie echter zakelijk gezien onvoldoende overtuigend uitgewerkt, waardoor de commissie de plannen hiervoor niet realistisch acht. Zo zijn de verwachte inkomsten van met name de University, volgens de commissie, erg hoog ingeschat. De dekking hiervoor moet vooral voortkomen uit bijdragen van deelnemers. In het plan wordt niet ingegaan op de vraag of er behoefte is aan een dergelijk talentontwikkelingsprogramma. De kosten en organisatorische lasten van de nevenactiviteiten zijn aanzienlijk en eventuele tegenvallers hieromtrent worden onvoldoende gedekt door een gezonde mix van aanvullende inkomsten. KLIK! Heeft ook geen visie geformuleerd op het omgaan met de geschetste risico’s. Deze onderdelen hebben in de ogen van de commissie dan ook minder prioriteit.

Tevens vindt de commissie het opvallend dat het bij het AFK aangevraagde bedrag bijna een verdrievoudiging is van wat KLIK! momenteel ontvangt uit het Kunstenplan. Deze stijging wordt naar mening van de commissie niet voldoende door een inhoudelijke en/of zakelijke onderbouwing gerechtvaardigd. Temeer daar KLIK! in dat geval ook voor een substantieel deel van haar budget afhankelijk wordt van het AFK, waarmee een gezonde mix van inkomsten op de helling komt te staan.

Bestuur en toezicht van Stichting KLIK! zijn in ontwikkeling. De Governance Code Cultuur wordt nog niet nageleefd, maar er zijn stappen gezet deze te implementeren. Tijdens de overgangsfase blijven twee medeoprichters voorlopig zitting houden in het dagelijks bestuur. Aan meer diversiteit onder de medewerkers en bestuursleden wordt nog niet middels een visie richting gegeven.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als ruim voldoende. De animatiesector groeit en daarmee groeit het potentiële publiek van KLIK! Het festival voorziet in een behoefte bij makers en publiek en KLIK! weet de harde kern van de doelgroep goed te vinden. In relatief korte tijd heeft KLIK! een trouw publiek aan zich weten te binden, dat overal vandaan komt en jong is. De overstap naar EYE heeft voor meer aanwezigheid gezorgd en is qua publieksbereik goed verlopen. Over culturele diversiteit van de bezoekers is weinig bekend. KLIK! heeft hier ook geen onderzoek naar gedaan.

Er is een marketingstrategie beschreven in het ondernemingsplan. Dit marketingplan richt zich heel concreet op inzet van diverse middelen, verbonden aan doelgroepen. KLIK! weet, zoals aangegeven, de eigen achterban goed te bereiken, maar volgens de commissie is er, zeker gezien het potentieel, de toegankelijkheid en populariteit van animatie nog veel winst te behalen als publieksfestival. KLIK! geeft zelf ook aan een groter en breder publiek te willen bereiken. Dat vindt de commissie dan ook een passend streven. Wel denkt de commissie dat aan de ambitie van positionering, middels een meer uitgewerkte visie, nog meer richting kan worden gegeven.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding als voldoende. EYE en Cinedans zijn de belangrijkste samenwerkingspartners van KLIK!. De organisatie verbindt zich niet specifiek met stedelijke vraagstukken, de bewoners van de stad, de buurt waar de organisatie gevestigd is, of met andere maatschappelijke organisaties in Amsterdam. Wel geeft men aan de “Nederlandse/Amsterdamse animatie sector te willen profileren in het buitenland”. Het is echter niet duidelijk of en hoe deze ambities geconcretiseerd gaan worden. De commissie beoordeelt de spreiding als goed. Het festival vindt hoofdzakelijk plaats in EYE in Amsterdam-Noord.

Conclusie

De commissie is kritisch op de uitbreiding naar verschillende onderdelen, die zakelijk en inhoudelijk summier zijn onderbouwd. Tegelijkertijd begrijpt de commissie de wens tot professionalisering en bestendiging van personeel in sleutelfuncties, om de kern te kunnen versterken. De groeipotentie van het festival en het belang voor de sector ziet de commissie ook, maar de voorgestelde schaal van groei vindt de commissie onvoldoende onderbouwd. Bovendien is de commissie van mening dat de inkomstenmix nog verder ontwikkeld kan worden, bijvoorbeeld op het vlak van sponsoring. De commissie adviseert het AFK dan ook gedeeltelijk mee te gaan in de groei om de professionalisering van de organisatie te ondersteunen. Op grond van bovenstaande overwegingen adviseert de commissie de aanvraag van KLIK! gedeeltelijk te honoreren, voor een bedrag van € 95.000 per jaar.