Dancing on the Edge

Dans
Aangevraagd: € 67.500
Toegekend: € 50.000
Toegekend ’13-’16: n.v.t.

Inleiding

Dancing on the Edge (DOTE) is een kleine, culturele organisatie gericht op artistieke uitwisseling met het Midden-Oosten en Noord-Afrika op het gebied van eigentijdse multidisciplinaire kunstuitingen, met een focus op de podiumkunsten. DOTE organiseert hiertoe een meerdaags tweejaarlijks festival in meerdere steden in Nederland en het nieuwe LAB FSTVL, een makersfestival in Amsterdam. Tevens organiseert DOTE door het jaar heen activiteiten als residencies, coproducties, training, cultuureducatie-participatieprojecten en andere programmering. Betrokken makers zoeken allemaal naar nieuwe artistieke vormen, zijn gericht op eigentijdse thema’s met een maatschappelijke relevantie en geven een persoonlijke en eigenzinnige visie op die thema's. 

In de komende periode 2017-2020 wil DOTE zich nadrukkelijker verbinden met Amsterdam. De organisatie wil dit doen door samenwerking en ontmoetingen tussen makers uit het Midden-Oosten en Nederlandse makers en instellingen te bewerkstelligen en ongewone verbanden te smeden met andere disciplines en netwerken. Tevens wil de organisatie actiever de interactie met een breed en divers publiek aangaan. Ook is DOTE voornemens meer makers uit onder andere het Midden-Oosten, woonachtig in Nederland, bij de programma’s te betrekken.

De diverse activiteiten voor 2017-2020 worden onder 4 pijlers ontwikkeld. Allereerst de Academy, hieronder vallen de residencies i.s.m. theatergroep DOX, Het Huis Utrecht en het LAB FSTVL, waarin 12 Midden-Oosterse en Nederlandse makers (van allerlei achtergronden, disciplines en genres) gedurende twee weken gaan samenwerken. Ook vallen de training van professionals en een aantal cultuureducatie-participatieprojecten met multidisciplinaire workshops onder deze noemer.

De pijler de Exchange gaat over de artistieke uitwisseling die DOTE tot stand brengt tussen Nederland/Europa en de MENA-regio met vier coproducties, internationale uitwisselingsprojecten met diverse partners en partnermeetings en onderzoek. De pijler FESTIVAL/LAB betreft het tweejaarlijkse Dancing on the Edge Festival in de 4 grote steden in Nederland. Tenslotte omvat Other programming, de programmering van publieke evenementen die door het jaar heen plaatsvinden en geen onderdeel vormen van het festival.

Dancing on the Edge vraagt voor de periode 2017-2020 gemiddeld € 67.500 per jaar aan in het kader van het Kunstenplan.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als goed. In het ondernemingsplan is een heldere artistieke visie geformuleerd, gebaseerd op de urgentie die de betrokkenen voelen de actuele dialoog met het Midden-Oosten en Noord-Afrika te agenderen. Door de vertaling van een specifiek sociaal-maatschappelijk thema in een overtuigende artistieke programmering, waarin de visie van de onafhankelijke maker centraal staat, zijn de activiteiten van Dancing on the Edge onderscheidend. De thematische insteek geeft daarnaast het programma samenhang. De diverse pijlers voorzien in een elkaar aanvullend aanbod. Er vinden interessante samenwerkingen plaats. Doordat ook Nederlandse makers betrokken worden, kunnen nog interessante wisselwerkingen ontstaan.

Er is een kwalitatief goede programmaraad ingesteld en een speciale programmamaker aangesteld, die het vakmanschap waarmee de programmering tot stand komt moeten borgen. In de afgelopen periode waren de podiumpresentaties van wisselende kwaliteit. De commissie wijt dit aan de lastige omstandigheden waarin veel makers uit de bewuste gebieden moeten werken. Een stevigere inzet op de begeleiding van de coproducties wordt door de commissie gemist. Dit kan de uiteindelijke presentatie van de producties ten goede komen. De organisatie is zich steeds meer bewust van het belang van de zeggingskracht voor het beoogde publiek. In de programmering wordt aantoonbaar ruimte gegeven aan meer toegankelijke voorstellingen en activiteiten, zonder dat het artistiek-inhoudelijk aspect hierdoor raakt ondergesneeuwd.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als ruim voldoende. De organisatie is klein en overzichtelijk en de bedrijfsvoering ziet er wendbaar en solide uit. Er wordt met beperkte middelen gewerkt. Dancing on the Edge kiest ervoor om zich, na een periode van meer landelijke spreiding met wisselend succes, te concentreren op activiteiten in Amsterdam. Dit vindt de commissie een goede keuze omdat ook zakelijk en organisatorisch zo met meer focus gewerkt kan worden. De activiteiten zijn realistisch en haalbaar begroot.

Ook de mix van inkomsten is in de ogen van de commissie reëel. De organisatie verwacht inkomsten van opvallend veel fondsen en sponsoren en deze verwachtingen zijn gebaseerd op behaalde resultaten uit het verleden. Gezien de actualiteit die de thematiek van de activiteiten vaak meedraagt, verwacht de commissie dat dit zo zal blijven. Desalniettemin neemt een dergelijke afhankelijkheid van meerdere financiers risico's met zich mee. Een visie op hoe hiermee om wordt gegaan, bijvoorbeeld middels een risico-analyse, is niet in het ondernemingsplan opgenomen. De eigen inkomsten zijn over de jaren steeds gelijk, waarbij gezien over de totale inkomsten, de publieksinkomsten relatief laag zijn en de bijdragen van de partners relatief hoog. Dit is niet geheel in verhouding met elkaar.

De organisatie van het bestuur is op orde en de organisatie past de Governance Code Cultuur op een goede wijze toe. De organisatie heeft een visie en aanpak op culturele diversiteit geformuleerd, maar deze zijn meer extern dan intern op de organisatie gericht.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als voldoende. Hoewel de organisatie een heldere visie formuleert op het vasthouden, beter leren kennen en uitbreiden van het publiek is de commissie behoorlijk kritisch over de zichtbaarheid van de activiteiten van de organisatie. DOTE zou hierin meer en gerichter kunnen investeren. Er blijkt uit de plannen wel dat het marketingbudget verhoogd gaat worden, maar voor welke concrete marketinginspanningen dit wordt ingezet is niet duidelijk gemaakt. De ingezette communicatie naar het publiek leunt vooral op de gebruikelijke interactieve en digitale middelen te leunen en is niet specifiek toegespitst op de doelgroepen.

De organisatie onderscheidt in de plannen wel verschillende doelgroepen, maar er wordt niet echt ingegaan op de specifieke mogelijkheden om deze te bereiken. De partners, waarmee intensief wordt samengewerkt, hebben die ingangen namelijk vaak al wel. De organisatie zou hier meer gebruik van kunnen maken. Wel wordt een heldere ambitie geformuleerd voor wat betreft de cultureel diverse samenstelling van het publiek. De commissie heeft vertrouwen dat met de aansprekende programmering een cultureel divers publiek bereikt kan worden.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding met de stad als goed. De organisatie werkt samen met een groot aantal partners uit het culturele veld, zowel binnen co-producties als via andere samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingen zijn inhoudelijk en intensief, waarbij het voeren van de dialoog en het elkaar ontmoeten centraal staan. De actuele thematiek van de uitwisseling tussen twee werelden die steeds meer tegenover elkaar komen te staan, sluit goed aan op de actuele thema’s waarmee Amsterdam als stad met een grote verscheidenheid aan bevolkingsgroepen mee te maken heeft. Er is hiermee een duidelijke verbinding met de stad en de bewoners.

De commissie beoordeelt de spreiding als voldoende. De activiteiten van Dancing on the Edge vinden voor het grootste deel plaats in het stadscentrum. Daarnaast is de organisatie op veel kleinere schaal actief in andere stadsdelen. Hiermee daarmee draagt de organisatie voldoende bij aan de stedelijke spreiding van het cultuuraanbod en het publieksbereik daarvan.

Conclusie

Gezien het feit dat de voornemens voor 2017-2020 in Amsterdam in het verlengde liggen van activiteiten in voorgaande jaren, adviseert de commissie Dancing on the Edge te honoreren op het Amsterdamse subsidieniveau op projectbasis van voorgaande jaren, waarbij wel een benodigde investering in de organisatie aannemelijk is gemaakt. De commissie adviseert de aanvraag van
Dancing on the Edge gedeeltelijk te honoreren met een jaarlijks subsidiebedrag van € 50.000.