Stichting Kunst & Cultuurhuis Cinetol

Podiumkunsten & Letteren
Aangevraagd: € 49.500
Toegekend: € 49.500

Inleiding

Stichting Kunst & Cultuurhuis Cinetol is een klein poppodium, broedplaats voor creatieven en een plek voor culturele programma's, bijeenkomsten en evenementen. Onderin het gebouw zit een eetcafé: de Tolbar. Wekelijks staan er meerdere programma's op het podium met vooral livemuziek. Dagelijks werken er tientallen creatieve ondernemers en muzikanten. In het gebouw bevinden zich werkplekken, vergaderzalen, studio's, repetitieruimtes en een podium. Cinetol heeft een open attitude en werkt samen met individuen, artiesten of organisaties om programma’s op te zetten. Dit kan een literatuurshow, filmavond of cross-over zijn, zolang de activiteiten maar in de categorie ‘kweekvijver’ vallen en livemuziek de rode draad blijft in de programmering.

De organisatie wil zich de komende periode ontwikkelen op artistiek en zakelijk vlak en ook op het gebied van publieksbereik. Om door te ontwikkelen als klein poppodium wordt er in de komende periode meer geïnvesteerd in artistieke kwaliteit: het ontwikkelen van een overkoepelende artistieke visie, het in goede banen leiden van de groeiende programmering en de verantwoordelijkheden verdelen zodat niet alles op één persoon neerkomt. Verder wil Cinetol op zakelijk vlak professionaliseren en daarvoor te rade gaan bij een coach. Op het gebied van publieksbereik wordt ingezet op het aanspreken van een breder en (cultureel) meer divers publiek.

Cinetol vraagt een bijdrage voor reguliere activiteiten. Daarnaast wil de organisatie zich ontwikkelen op artistiek en zakelijk vlak, en ook op het gebied van publieksbereik. Het gevraagde totaalbedrag is gemiddeld € 49.500 per jaar, waarvan € 29.100 is bestemd voor ontwikkeling en € 20.400 voor de reguliere activiteiten van de organisatie.

Artistieke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed.
Sinds de vorige (niet gehonoreerde) aanvraag binnen de regeling Tweejarige subsidie heeft Cinetol een flinke ontwikkeling doorgemaakt en is het vakmanschap sterk gegroeid. Ondanks het uitblijven van de AFK-subsidie, heeft Cinetol de toen geformuleerde ontwikkeldoelen samen met coaches en deskundigen toch ter hand genomen. Waar in de vorige aanvraag sprake was van een wildgroei aan podiumaanbod, is nu gekozen voor een heldere focus: de ontwikkeling van het podium als professioneel en inspirerend klein poppodium voor jong talent krijgt nu de prioriteit. Daartoe is Cinetol structurele samenwerkingen aangegaan met onder andere Subbacultcha, The Daily Indie, Paradiso, en het Conservatorium van Amsterdam. Het is de commissie duidelijk dat er ondernemend, met beleid en vaardig wordt geprogrammeerd. Dat getuigt volgens haar van goed vakmanschap.
Niettegenstaande de sterke focus op muziek, programmeert Cinetol ook literatuur en poëzie. Hoewel de commissie meent dat dit een goed idee is en een waardevolle aanvulling, vindt zij de invulling hiervan summier en geeft het plan geen helder beeld van de manier waarop dit geïntegreerd wordt in de (muziek)programmering van Cinetol. De partners waarmee Cinetol dit gaat realiseren, zijn in de ogen van de commissie echter interessant en ervaren, waardoor zij ook vertrouwen heeft in het vakmanschap van dit onderdeel.

De commissie is positief over de zeggingskracht van Cinetol. Met de verrassende programmering, tot stand gebracht met grote betrokkenheid en medewerking van vrijwilligers en sympathisanten, weet Cinetol haar publiek te prikkelen en te enthousiasmeren. Met de betrokkenheid van de makers, de sterkere inbedding in zowel de Amsterdamse muziekwereld als de buurt en de bloei van de broedplaats en het café, ziet de commissie dat Cinetol het beoogde publiek ook aan zich weet te binden.

Cinetol heeft in de aanvraag artistieke kwaliteit als ontwikkeldoel aangegeven. Daarom wordt binnen dit criterium tevens de kwaliteit van de ontwikkeling beoordeeld.
De beginsituatie is helder beschreven. Cinetol richtte zich voorheen vooral op pop- en rockmuziek, maar wil de programmering samen met - maar ook onafhankelijk van - de samenwerkingspartners uitbreiden naar andere genres, om zo een groter en meer (cultureel) divers publiek te bereiken. De noodzaak voor de gewenste ontwikkeling is helder voor de commissie: om te ontwikkelen als poppodium is een investering in artistieke kwaliteit nodig. Zij mist echter in de aanvraag een concreet, realistisch einddoel van de artistieke ontwikkeling. Het idee van een meer diverse programmering is duidelijk, maar wordt verder niet toegelicht. Op deze manier is het voor de commissie niet goed in te schatten of het beoogde einddoel realistisch is.

Het inzetten van een programmeur en het verruimen van het programmabudget zijn de instrumenten die Cinetol kiest om de organisatie op artistiek vlak te ontwikkelen. Het budget wordt ingezet voor om de nieuwe programmeur meer diverse programma’s te laten maken. Het is budget om mee te experimenteren, maar de aanvraag geeft daarbij ook een richting aan. Cinetol denkt aan genres als urban en wereldmuziek. Verder wordt het geld ook gebruikt om techniektraining voor beginnende bands te financieren. De commissie merkt op dat de beschreven techniektraining een sympathiek, praktisch en mooi idee is, omdat het de kwaliteit van het programma kan versterken.  De inzet van de genoemde instrumenten is in de ogen van de commissie passend en efficiënt. Deze staan in directe relatie tot het beoogde doel om te ontwikkelen als klein poppodium en een meer diverse programmering tot stand te brengen.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als voldoende.
Cinetol is een stabiele organisatie. De financiële problemen uit het verleden zijn voortvarend aangepakt en lijken inmiddels grotendeels te zijn opgelost. Er wordt met weinig middelen en met een sterk gemotiveerde crew gewerkt. Op basis van de groei die de organisatie in de afgelopen periode heeft gerealiseerd, heeft de commissie vertrouwen in bedrijfsvoering van Cinetol en beoordeelt deze als gezond. Ze waardeert de openheid en transparantie waarmee de aanvraag is gedaan en inzicht geeft in het reilen en zeilen van Cinetol. Cinetol werkt met een bestuur, conform de Governance Code Cultuur.

De commissie vindt de begroting die Cinetol heeft voorgelegd realistisch en de toelichting daarop helder. De organisatie is de afgelopen jaren hard aan het werk geweest om te professionaliseren. Ze heeft een negatief vermogen substantieel weten terug te dringen. In de afgelopen periode is Cinetol daarnaast in staat geweest om flinke eigen inkomsten te genereren uit de exploitatie van het gebouw. De begrote kosten zijn volgens de commissie passend bij de voorgenomen activiteiten. Maar de commissie plaatst ook kanttekeningen, vooral bij de financieringsmix. Cinetol doet een stevig beroep op publieke middelen en de afhankelijkheid daarvan wordt naar verhouding groot, terwijl er geen private inkomsten uit fondsen en sponsors zijn begroot. Reflectie daarop en op de risico’s die dat met zich meebrengt, mist de commissie in het ondernemingsplan. Desalniettemin weet de organisatie voldoende eigen inkomsten te realiseren.

Cinetol heeft zakelijke kwaliteit als ontwikkeldoel aangemerkt. Daarom wordt binnen dit criterium ook de kwaliteit van de ontwikkeling beoordeeld.
De beginsituatie en noodzaak voor de ontwikkeling zijn in de aanvraag duidelijk beschreven. Ondanks het succes van de afgelopen jaren berust veel verantwoordelijkheid bij slechts enkele personen. Dat is een situatie die de organisatie wil veranderen. De commissie constateert echter dat er geen concreet einddoel is geformuleerd. Het zakelijke ontwikkeldoel is heel algemeen omschreven en behelst de versterking van het cultureel ondernemerschap en de organisatiestructuur. Zulke doelen zijn naar de mening van de commissie van toepassing op elke jonge organisatie die groei doormaakt en zijn niet specifiek voor Cinetol. Hoe Cinetol dit concreet voor ogen ziet voor haar eigen organisatie, is voor de commissie niet duidelijk. 
Als ontwikkelinstrument wil Cinetol coaching inzetten. Die coaching ligt in het verlengde van het coaching traject op het gebied van cultureel ondernemerschap dat de organisatie in 2017 heeft ingezet. De beoogde coaching voor de komende periode betreft het verbeteren van de organisatiestructuur. Omdat het einddoel van de ontwikkeling zo weinig specifiek omschreven is, kan de commissie niet beoordelen of de inzet van een coach het juiste instrument is om de beoogde zakelijke ontwikkeling te bereiken.

Publieksbereik

De commissie beoordeelt het criterium publieksbereik als voldoende.
Het publieksbereik van Cinetol is in de afgelopen periode gestegen en de buurtactiviteiten worden goed bezocht. De omvang van het publiek past in de optiek van de commissie bij de aard en de omvang van de activiteiten, maar zij mist een inspanning om ook cultureel divers publiek aan te spreken. Cinetol is zich er van bewust dat het publiek weinig cultureel divers is.

De commissie meent dat Cinetol een overtuigende marketingaanpak hanteert die effectief is. Met het aanbrengen van meer focus in de programmering, is er ook meer focus ontstaan in de marketing van Cinetol. Het podium gebruikt vrij eenvoudige maar goed gekozen communicatiemiddelen. Er is publieksonderzoek gedaan, zodat er een redelijk goed beeld is van bestaande doelgroepen en de potentie op het vlak van publieksbereik. Cinetol wil graag een meer cultureel divers publiek aan zich binden en richt zich vooral op uitbreiding en differentiatie van de programmering om dat te bereiken. De uitwerking hiervan is echter summier. Het valt de commissie bovendien op dat in het personeelsoverzicht een marketingmedewerker ontbreekt. Zij vindt het niet vanzelfsprekend dat de beoogde programmeur ook de marketing voor zijn rekening kan nemen en meent dat de organisatie deze keuze niet voldoende motiveert.

Ook publieksbereik is een ontwikkeldoel van Cinetol. Binnen dit criterium is daarom ook de kwaliteit van de ontwikkeling beoordeeld.
De beginsituatie en de noodzaak van de ontwikkeling zijn goed geformuleerd in het plan. Cinetol heeft tot nu toe met weinig middelen de marketing gerealiseerd. Nu is een investering gewenst om een grotere naamsbekendheid en meer zichtbaarheid te genereren, meer (cultureel) divers publiek te bereiken en meer kaarten te verkopen. Cinetol is zich er goed van bewust dat het potentiële publiek groter is dan de groep die Cinetol nu bereikt en wil daar de komende tijd meer aandacht aan besteden, met het accent op het einddoel van de beoogde ontwikkeling: de vergroting van de culturele diversiteit van het publiek. Dit einddoel is in heel algemene termen beschreven; de aanvraag wordt ook op dit punt niet specifiek. Daardoor biedt Cinetol de commissie te weinig houvast om te kunnen inschatten of het beoogde einddoel realistisch is.

Het gekozen instrumentarium voor de ontwikkeling behelst alleen een budget: Cinetol wil het marketingbudget verruimen om sterker en consistenter te communiceren. De commissie leest in het plan dat Cinetol het huidige beleid wil voorzetten met meer middelen en financiële ruimte. Maar de commissie mist hier een visie op wat de organisatie wil bereiken en hoe ze de ontwikkeling van het publieksbereik concreet gaat opzetten en realiseren. Cinetol kiest voor een programmeur die sturend optreedt voor de marketingafdeling en heeft, zoals hierboven ook opgemerkt, geen marketingmedewerker. De commissie meent dat de organisatie, zeker wanneer zij de programmering uitbreidt met andere genres, een goede marketeer echt nodig heeft. De commissie constateert dat een overtuigend gemotiveerde werkwijze ontbreekt en dat de instrumenten niet goed passen bij het beoogde einddoel.

Bijdrage aan de veelzijdigheid van het cultuuraanbod in de stad

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de veelzijdigheid aan het cultuuraanbod in de stad als goed.
De commissie constateert dat er weinig vierjarig ondersteunde organisaties in het Amsterdamse Kunstenplan zijn die zich bezighouden met popmuziek. Cinetol positioneert zich duidelijk in de stad: het plan benoemt andere kleine poppodia in Amsterdam en laat zien waarin Cinetol zich onderscheidt: een technisch professioneel podium voor jong talent dat aantrekkelijk is voor samenwerkingspartners als Paradiso en een inspirerende ondersteuning is voor jonge muzikanten.

Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen adviseert de commissie de aanvraag van Stichting Kunst & Cultuurhuis Cinetol volledig te honoreren voor een bedrag van gemiddeld € 49.500 per jaar, waarvan gemiddeld € 29.100 is bestemd voor ontwikkeling en € 20.400 voor de reguliere activiteiten van de organisatie.

De aanvraag van Stichting Kunst & Cultuurhuis Cinetol is beoordeeld binnen de adviescommissie Podiumkunsten & Letteren.