Veelgestelde vragen eenmalige subsidies

 • Planning
 • Wanneer kan ik een aanvraag indienen bij het AFK?
  Het AFK heeft geen vaste indiendata voor aanvragen binnen de regeling Professionele Kunst en Amateurkunst. U kunt een aanvraag indienen wanneer u dat wilt. In sommige gevallen werken we wel met een deadline, raadpleeg daarom altijd eerst even de website.
 • Hoe lang duurt het voordat ik reactie krijg op mijn aanvraag?
  Dertien weken. Tussen de indiendatum van de aanvraag en de start, premiere of opening van een project, programma of ontwikkelplan moeten daarom minimaal dertien weken zitten. Uitzonderingen hierop zijn opgenomen in de regelingen. Alle kosten die aanvragers voor de opgegeven ingangsdatum maken (zoals aan de voorbereiding van het project) zijn voor rekening van de aanvrager.
 • Wat verstaat het AFK onder de start van een project?
  De start van het project is tijdens de première of opening van het project. Hou in de planning rekening met de tijd die het AFK nodig heeft om een aanvraag te beoordelen (dertien weken).
 • Kan ik met terugwerkende kracht een aanvraag doen?
  Nee, dat is niet mogelijk.
 • Wat is het Spreekuur?
  Het Spreekuur biedt aanvragers die niet eerder bij het AFK hebben aangevraagd de mogelijkheid om hun project in dertig minuten live toe te lichten. Op korte termijn hoort u of het AFK bijdraagt aan het project of niet.
 • Planning Spreekuur
  Het Spreekuur is elke laatste dinsdag van de maand. Let op: tussen het Spreekuur en de gewenste aanvangsdatum van het project moet minimaal één maand zitten. Kijk voor meer informatie over het Spreekuur onder 'Aanvragen' > 'Eenmalige Subsidies' > 'Spreekuur'.
 • Kan ik, voordat ik mijn aanvraag doe, mijn plan met iemand van het AFK bespreken?
  Ja, voor algemene vragen en info kunt u contact opnemen met een van onze Cultuurverkenners in de verschillende stadsdelen. Stuur een e-mail naar een van onze Cultuurverkenners, te vinden onder 'Organisatie', voor een afspraak. Stuur voor specifieke vragen een email naar een stafmedewerker van het AFK, de emailadressen zijn te vinden onder 'Organisatie' op de pagina 'Medewerkers'.
 • Ik heb meerdere potentiële projecten. Kan ik deze allemaal tegelijkertijd aanvragen of is het beter om ze te spreiden?
  Een aanvrager is verplicht om over een voorgaand project verantwoording af te leggen die aan de voorwaarden van het AFK voldoet. Voordat een nieuwe subsidie wordt verleend moet een voorgaand subsidietraject volgens de gestelde voorwaarden zijn afgerond.
 • Ben ik verplicht bij meerdere fondsen een bijdrage aan te vragen of een eigen bijdrage te doen?
  Het AFK neemt alleen aanvragen in behandeling als de eigen inkomsten minimaal 25% van de totale begroting bedragen. Dit zijn inkomsten die voortvloeien uit private bronnen zoals publieksinkomsten, sponsor- en horeca-inkomsten, een eigen bijdrage en/of financiële bijdragen uit private fondsen. Financiële bijdragen uit publieke bronnen, zoals overheidsfondsen, de Gemeente Amsterdam of de stadsdelen in Amsterdam vallen hier niet onder. Het fonds draagt alleen bij aan projecten met een tekortbegroting en een realistische mix van inkomstenbronnen.
 • Ik wil voor mijn project zowel bij het stadsdeel als bij het AFK een bijdrage vragen. Kan dit binnen één procedure?
  Nee. U moet twee aparte aanvragen doen. Neem contact op met uw stadsdeel voor meer informatie over regelingen en indiendata.
 • Ik kan de locatie voor mijn project pas vastleggen als mijn aanvraag wordt gehonoreerd. Is dat een probleem?
  Hoe concreter de aanvraag hoe beter. Als de locatie nog niet rond is ten tijde dat de aanvraag wordt ingediend, benoem dan de beoogde locatie en zorg voor een intentieverklaring of vastgelegde optie.
 • Regelingen en voorwaarden
 • Binnen welke regelingen kan ik op dit moment een aanvraag doen?
  U kunt elk moment een aanvraag doen voor de regelingen - Professionele Kunst en Amateurkunst, tenzij het subsidieplafond is bereikt of op onze website een deadline staat vermeld.
 • Mijn project zou zowel binnen de regeling Professionele Kunst als binnen de regeling Amateurkunst kunnen vallen. Moet ik een keuze maken?
  Ja, in het digitale aanvraagformulier moet u een van de twee regelingen selecteren. Bij twijfel kunt u altijd vooraf overleggen met een van onze medewerkers.
 • Wat is de minimale bijdrage die ik kan aanvragen?
  De minimale bijdrage is € 2.500 voor Professionele Kunst, € 1.500 voor Amateurkunst.
 • Wat is de maximale bijdrage die ik kan aanvragen?
  Vraagt u een bijdrage aan als natuurlijk persoon, dan bedraagt de bijdrage maximaal € 25.000 voor Professionele Kunst en maximaal € 15.000 voor Amateurkunst. Bij rechtspersonen geldt deze beperking niet. Voor de persoonlijke ontwikkeling van Amsterdamse kunstenaars, onafhankelijk werkende curatoren en programmeurs kan onder het Ontwikkelbudget maximaal € 15.000 worden aangevraagd. We kijken in alle gevallen naar wat redelijk is binnen het totale dekkingsplan. De gevraagde subsidie moet ook in verhouding staan tot het totale budget dat het AFK voor deze regeling beschikbaar heeft.
 • Welke rechtspersonen kunnen een aanvraag doen bij het AFK?
  Rechtspersonen zonder winstoogmerk, zoals stichtingen en verenigingen, kunnen bij ons een aanvraag doen. Opdrachtgevers voor beeldende kunst in de openbare ruimte kunnen ook als rechtspersoon met winstoogmerk een bijdrage aanvragen.
 • Kan ik als natuurlijk persoon (en dus niet als instelling of rechtspersoon) een aanvraag doen?
  Ja, u kunt maximaal € 25.000 voor Professionele Kunst en maximaal € 15.000 voor Amateurkunst aanvragen. Voor de persoonlijke ontwikkeling van Amsterdamse kunstenaars kan onder het Ontwikkelbudget maximaal € 15.000 worden aangevraagd.
 • Draagt het AFK ook bij aan projecten of programma’s van kunstinstellingen die al structurele subsidie ontvangen?
  Nee, instellingen die door het AFK op basis van de regeling Vierjarige subsidies 2017-2020 worden gesubsidieerd en de instellingen in de (A-)Bis zoals benoemd in het Amsterdams Kunstenplan 2017-2020, kunnen geen aanvraag indienen. Ook kunnen instellingen die door het Rijk (via de BIS-regeling) worden ondersteund geen aanvraag indienen. Wanneer uw kunstinstelling, project of programma al op een andere wijze, direct of indirect, mede door de Gemeente Amsterdam wordt gefinancierd of meerjarig door of namens de overheid wordt gesubsidieerd, stelt het AFK zich terughoudend op bij de ondersteuning.
 • Mijn project vindt ook buiten Amsterdam plaats, moet ik toch alle kosten in de begroting opnemen?
  Ja, de begroting moet het gehele project beslaan. De gevraagde bijdrage aan het AFK moet in verhouding staan tot het deel dat in Amsterdam plaatsvindt.
 • Ik ben bezig met een kunstproject voor mijn opleiding. Kan ik hiervoor een aanvraag doen?
  Nee, we steunen geen projecten in het kader van een studie of opleiding.
 • Kan ik voor de totstandkoming van een kunstwerk een aanvraag doen, zonder een gericht plan te hebben voor de vertoning van het werk?
  Nee, hoe concreter de aanvraag hoe beter. Als de locatie nog niet rond is ten tijde dat de aanvraag wordt ingediend, benoem dan de beoogde locatie en zorg voor een intentieverklaring of vastgelegde optie.
 • Ik ben bezig om een stichting of vereniging op te richten. Kan ik al een aanvraag doen?
  Ja, is uw aanvraag gehonoreerd en wilt u een voorschot ontvangen, dan moet de oprichting van de stichting of vereniging wel definitief zijn.
 • Welke documentatie moet ik bij mijn aanvraag voegen?
  Zie hiervoor onder het kopje “Indienen” van de toelichting op de regelingen Professionele kunst en Amateurkunst. Naast het digitale aanvraagformulier hebben we een heldere begroting en een projectplan nodig. Let op: u moet de gehele aanvraag indienen via het digitale aanvraagformulier. Alle documentatie kunt u aan het einde van het digitale aanvraagformulier uploaden.
 • Beoordeling en criteria
 • Waarop wordt mijn aanvraag beoordeeld?
  Alle voorwaarden en criteria staan beschreven in de regelingen en de toelichtingen op de regelingen. Via de checklist Projectsubsidies komt u er meteen achter of uw project voldoet aan de formele criteria. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met een van onze medewerkers.
 • Hoe wordt mijn aanvraag door het AFK behandeld?
  Zodra uw aanvraag (het formulier, het projectplan, de begroting, het communicatieplan, de cv’s en de documentatie) is ontvangen, toetst het secretariaat deze aan de formele criteria zoals benoemd in de regelingen. Als uw aanvraag hieraan voldoet, maken onze staf en financiële medewerkers een inhoudelijke en financiële analyse. De aanvraag kan dan samen met de analyses aan adviseurs worden voorgelegd, die onafhankelijk advies uitbrengen. Op basis van de analyses en eventuele adviezen doet de stafmedewerker een voorstel aan de directie voor het wel of niet honoreren van de aanvraag en de hoogte van het toe te kennen bedrag. De directie neemt uiteindelijk het besluit, waarop er een toekenning of afwijzingsbrief volgt. Bij het toekennen van een bedrag van €100.000 of meer, dient de Raad van Toezicht daar toestemming voor te geven.
 • Ik ben nog nooit een subsidie-aanvraag gedaan bij het AFK. Welke opties zijn er voor mij?
  Voor aanvragers die niet eerder van het AFK een bijdrage kregen, is het Spreekuur een mooie mogelijkheid. U kunt ook contact opnemen met een van onze Cultuurverkenners om uw plannen voor te leggen.
 • Ik ben autodidact. Word ik door het AFK als professional gezien?
  Bij de beoordeling of iemand professional is, kijken we niet alleen naar opleiding, maar ook naar ervaring. En of er sprake is van een beroepsmatige uitoefening van kunst, waarmee iemand zichzelf in het levensonderhoud kan voorzien.
 • Ik wil laten zien wat ik doe. Kan er iemand van het AFK komen kijken?
  We bezoeken actief projecten. Stuur een e-mail naar secretariaat@afk.nl. Het is helaas niet mogelijk om op alle uitnodigingen in te gaan.
 • Is het hebben van referenties / eerdere resultaten een pré?
  Ja, bij de beoordeling van de aanvraag kijken we hier naar. Eerdere resultaten gelden als referentie bij de beoordeling. De kwaliteit van eerdere activiteiten die door de aanvrager zijn uitgevoerd is in onze optiek een indicatie voor de toekomst. Uw staat van dienst en die van de betrokkenen bij het project is dan ook relevante informatie. Wat heeft u eerder gedaan en wat waren daar de resultaten van? Voeg eventueel recensies bij.
 • Moet mijn project over Amsterdam gaan?
  Nee, het project moet wel van belang zijn voor de stad Amsterdam en de publieke belangstelling en waardering voor kunst in Amsterdam vergroten. Factoren die hierbij een rol spelen zijn spreiding, positionering, een Amsterdamse context en de mate waarin Amsterdamse kunstenaars, publiek en deelnemers zijn betrokken.
 • Mijn project trekt een beperkt publiek. Kan ik toch aanvragen bij het AFK?
  Dat kan, maar houdt er rekening mee dat we beoordelen of de kosten per bezoeker en de gevraagde AFK-bijdrage per bezoeker/deelnemer in Amsterdam in verhouding zijn.
 • Toekenning
 • Kan ik een voorschot ontvangen van de toegekende bijdrage?
  Ja. Voor projecten binnen de regelingen Professionele Kunst en Amateurkunst kan het AFK een voorschot geven van maximaal 80% van de toegekende bijdrage. Vraag een voorschot aan via 'Mijn AFK’. De voorwaarden vind u in de uitvoeringsovereenkomst die u ontvangt bij de toekenningsbrief.
 • Ben ik verplicht om het AFK te vermelden in de aankondiging van mijn project waaraan het AFK bijdraagt?
  Ja. Op alle publiciteits- en promotionele materialen moet u vermelden dat de prestaties mede mogelijk zijn gemaakt dankzij een bijdrage van het AFK. Ook moet u het logo van het AFK gebruiken. De voorwaarden vind u in de uitvoeringsovereenkomst die u ontvangt bij de toekenningsbrief.
 • Ben ik verplicht het AFK te voorzien van vrijkaarten of uitnodigingen voor mijn project waar het AFK aan bijdraagt?
  Het AFK heeft recht op minimaal twee uitnodigingen voor de openbare uitvoering van het project. De voorwaarden vindt u in de uitvoeringsovereenkomst die u ontvangt bij de toekenningsbrief.
 • Hoe verantwoord ik mijn project aan het AFK?
  Binnen drie maanden na afloop van het project, programma of ontwikkelplan moet u via het digitale aanvraagformulier een uitvoerig projectverslag bij ons indienen. Dit bestaat uit zowel een inhoudelijke als een financiële rapportage. De voorwaarden voor de verantwoording vind u in de uitvoeringsovereenkomst die u ontvangt bij de toekenningsbrief.
 • Kan ik wijzigingen in mijn aanvraag doorgeven terwijl deze in behandeling is?
  U heeft de verantwoordelijkheid de aanvraag volledig in te dienen. Wanneer u aanvullende informatie hebt over bijvoorbeeld nieuwe speelbeurten, bevestigde locaties, of toegezegde bijdragen van derden, dan kunt u dit per mail aan de behandelend stafmedewerker doorgeven. De stafmedewerker laat u weten of de aanvullende informatie nog in de beoordeling kan worden meegenomen.
 • Als het resultaat van het project (bijvoorbeeld het aantal bezoekers of speeldata) afwijkt van het voorgenomen resultaat in mijn aanvraag, verandert de bijdrage van het AFK dan?
  Dat verschilt per project. We beoordelen het project in zijn geheel en houden ook rekening met de inspanning die is gedaan om tot het resultaat te komen. Grote wijzigingen tijdens de looptijd van het project dienen overigens voorafgaand aan het doorvoeren er van door het AFK beoordeeld te worden. U kunt de wijziging digitaal via “Mijn AFK” voorleggen.
 • Afwijzing
 • Als mijn plan wordt afgewezen, wordt die afwijzing inhoudelijk beargumenteerd?
  Ja. Via een brief laten we u weten waarom de aanvraag niet wordt gehonoreerd. Mocht u naar aanleiding van de brief nog vragen hebben dan kunt u per mail contact opnemen met de medewerker die de aanvraag heeft behandeld. Zijn of haar naam staat vermeld in de beschikkingsbrief.
 • Mag ik na afwijzing een vernieuwde aanvraag voor hetzelfde project indienen?
  Ja, u kunt na afwijzing nog maximaal één keer voor diezelfde activiteit aanvragen. De herziene aanvraag moet in dat geval volledig opnieuw worden ingediend. De behandeltermijn van 13 weken is opnieuw van toepassing. De nieuwe aanvraag dient op alle in de afwijzingsbrief genoemde punten aangepast te zijn.
 • Ik ben het niet eens met de beslissing van het AFK. Wat kan ik doen?
  Wilt u alleen een nadere toelichting op het besluit, neem dan per mail contact op met de medewerker die de aanvraag heeft behandeld. Zijn of haar naam staat vermeld in de afwijzingsbrief. Wie het niet eens is met een besluit tot afwijzing kan bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen, gericht aan de directie van het AFK. Het bezwaar dient aan een aantal formele vereisten te voldoen. Kijk voor meer informatie over hoe bezwaar te maken en de bezwaarprocedure op 'Over AFK' > 'Integriteit en Verantwoording'.