Veelgestelde vragen eenmalige subsidies

For English, see bottom of page.

 • Planning
 • Wanneer kan ik een aanvraag indienen bij het AFK?
  Het AFK heeft geen vaste indiendata voor aanvragen binnen de regeling Professionele Kunst en Cultuurmakers. Je kunt een aanvraag indienen wanneer je dat wilt. In sommige gevallen werken we wel met een deadline, raadpleeg daarom altijd eerst even de website.
 • Hoe lang duurt het voordat ik reactie krijg op mijn aanvraag?
  Dertien weken. Tussen de indiendatum van de aanvraag en de premiere of opening van een project, of de start van de activiteiten van een stipendium moeten daarom minimaal dertien weken zitten. Uitzonderingen hierop zijn opgenomen in de regelingen.
 • Kan ik met terugwerkende kracht een aanvraag doen?
  Nee, dat is niet mogelijk.
 • Wat is het Mijn Eerste Aanvraag?
  Mijn Eerste Aanvraag biedt aanvragers die nog niet eerder subsidie van het AFK hebben ontvangen de mogelijkheid om hun project in dertig minuten live toe te lichten. Op korte termijn hoor je of het AFK bijdraagt aan het project of niet.
 • Planning Mijn Eerste Aanvraag
  Mijn Eerste Aanvraag is elke laatste dinsdag van de maand. Let op: tussen het gesprek en de gewenste aanvangsdatum van het project moet minimaal één maand zitten. Kijk voor meer informatie over Mijn Eerste Aanvraag onder 'Aanvragen' > 'Eenmalige Subsidies' > 'Mijn Eerste Aanvraag'.
 • Kan ik, voordat ik mijn aanvraag doe, mijn plan met iemand van het AFK bespreken?
  Ja, voor algemene vragen en info kun je contact opnemen met een van onze Cultuurverkenners in de verschillende stadsdelen. Stuur een e-mail naar een van onze Cultuurverkenners, te vinden onder 'Organisatie', voor een afspraak. Stuur voor specifieke vragen een email naar een stafmedewerker van het AFK, de emailadressen zijn te vinden onder 'Organisatie' op de pagina 'Medewerkers'.
 • Ik heb meerdere potentiële projecten. Kan ik deze allemaal tegelijkertijd aanvragen of is het beter om ze te spreiden?
  Je kunt in principe pas een nieuwe subsidie aanvragen als je voorgaande projecten hebt afgerond en over eerder toegekende aanvragen verantwoording hebt afgelegd. Neem contact op met een stafmedewerker als je vanwege de Coronamaatregelen een voorgaand project nog niet hebt kunnen afronden.
 • Ben ik verplicht bij meerdere fondsen een bijdrage aan te vragen of een eigen bijdrage te doen?
  Het AFK draagt voor maximaal 75% bij aan jouw totale begroting. Het fonds draagt alleen bij aan projecten met een tekortbegroting en een passende financieringsmix.
 • Ik wil voor mijn project zowel bij het stadsdeel als bij het AFK een bijdrage vragen. Kan dit binnen één procedure?
  Nee. Je moet twee aparte aanvragen doen. Neem contact op met jouw stadsdeel voor meer informatie over regelingen en indiendata.
 • Ik kan de locatie voor mijn project pas vastleggen als mijn aanvraag wordt gehonoreerd. Is dat een probleem?
  Hoe concreter de aanvraag hoe beter. Als de locatie nog niet rond is ten tijde dat de aanvraag wordt ingediend, benoem dan de beoogde locatie en zorg voor een intentieverklaring of vastgelegde optie.
 • Regelingen en voorwaarden
 • Binnen welke regelingen kan ik op dit moment een aanvraag doen?
  Je kunt elk moment een aanvraag doen voor de regelingen - Professionele Kunst en Cultuurmakers, tenzij het subsidieplafond is bereikt of op onze website een deadline staat vermeld.
 • Mijn project zou zowel binnen de regeling Professionele Kunst als binnen de regeling Cultuurmakers kunnen vallen. Moet ik een keuze maken?
  Ja, in het digitale aanvraagformulier moet je een van de twee regelingen selecteren. De regeling Professionele Kunst is er voor projecten van professionele makers en culturele organisaties. De regeling Cultuurmakers is er voor projecten door en voor Amsterdammers die in hun vrije tijd cultuur beoefenen. Bij twijfel kun je altijd vooraf overleggen met een van onze medewerkers.
 • Wat is de minimale bijdrage die ik kan aanvragen?
  De minimale bijdrage is € 2.500 voor Professionele Kunst, € 1.500 voor Cultuurmakers.
 • Wat is de maximale bijdrage die ik kan aanvragen?
  Vraag je een bijdrage aan als natuurlijk persoon (individu), dan bedraagt de bijdrage maximaal € 15.000 voor Professionele Kunst en maximaal € 10.000 voor Cultuurmakers. Bij rechtspersonen geldt deze beperking niet. Voor een beeldend kunstwerk in de openbare ruimte kunt je maximaal € 50.000 aanvragen. Het stipendium bedraagt een vaste bijdrage van € 15.000. We kijken in alle gevallen naar wat redelijk is binnen het totale dekkingsplan. De gevraagde subsidie moet ook in verhouding staan tot het totale budget dat het AFK voor deze regeling beschikbaar heeft.
 • Welke rechtspersonen kunnen een aanvraag doen bij het AFK?
  Rechtspersonen zonder winstoogmerk, zoals stichtingen en verenigingen, kunnen bij ons een aanvraag doen. Opdrachtgevers voor beeldende kunst in de openbare ruimte kunnen ook als rechtspersoon met winstoogmerk een bijdrage aanvragen.
 • Kan ik als natuurlijk persoon (en dus niet als instelling of rechtspersoon) een aanvraag doen?
  Ja, je kunt maximaal € 15.000 voor Professionele Kunst en maximaal € 10.000 voor Cultuurmakers aanvragen.
 • Draagt het AFK ook bij aan projecten of programma’s van kunstinstellingen die al structurele subsidie ontvangen?
  Nee, organisaties die door het AFK op basis van de regeling Vierjarige subsidies 2021-2024 worden gesubsidieerd en de instellingen in de Amsterdam Bis zoals benoemd in het Amsterdams Kunstenplan 2021-2024, kunnen geen aanvraag indienen. Ook kunnen organisaties die door het Rijk (via de BIS-regeling) worden ondersteund geen aanvraag indienen. Wanneer je organisatie ofproject al op een andere wijze, direct of indirect, mede door de Gemeente Amsterdam wordt gefinancierd of meerjarig door of namens de overheid wordt gesubsidieerd, stelt het AFK zich terughoudend op bij de ondersteuning.
 • Mijn project vindt ook buiten Amsterdam plaats, moet ik toch alle kosten in de begroting opnemen?
  Ja, de begroting moet het gehele project beslaan. De gevraagde bijdrage aan het AFK moet in verhouding staan tot het deel dat in Amsterdam plaatsvindt.
 • Ik ben bezig met een kunstproject voor mijn opleiding. Kan ik hiervoor een aanvraag doen?
  Nee, we steunen geen projecten in het kader van een studie of opleiding.
 • Kan ik voor de totstandkoming van een kunstwerk een aanvraag doen, zonder een gericht plan te hebben voor de vertoning van het werk?
  Nee, hoe concreter de aanvraag hoe beter. Als de locatie nog niet rond is ten tijde dat de aanvraag wordt ingediend, benoem dan de beoogde locatie en zorg voor een intentieverklaring of vastgelegde optie.
 • Ik ben bezig om een stichting of vereniging op te richten. Kan ik al een aanvraag doen?
  Nee. Op het moment dat je een aanvraag start moet je een geldige rechtsvorm hebben.
 • Welke documentatie moet ik bij mijn aanvraag voegen?
  Zie hiervoor onder het kopje “Indienen” van de toelichting op de regelingen Professionele kunst en Cultuurmakers. Naast het digitale aanvraagformulier hebben we een heldere begroting en een projectplan nodig. Let op: je moet de gehele aanvraag indienen via het digitale aanvraagformulier. Alle documentatie kun je aan het einde van het digitale aanvraagformulier uploaden.
 • Beoordeling en criteria
 • Waarop wordt mijn aanvraag beoordeeld?
  Alle voorwaarden en criteria staan beschreven in de regelingen en de toelichtingen op de regelingen. Via de checklist Projectsubsidies kom je er meteen achter of je project voldoet aan de formele criteria. Bij twijfel kun je altijd contact opnemen met een van onze medewerkers.
 • Hoe wordt mijn aanvraag door het AFK behandeld?
  Zodra je aanvraag (het formulier, het projectplan, de begroting, het communicatieplan, de cv’s en de documentatie) is ontvangen, toetst het secretariaat deze aan de formele criteria zoals benoemd in de regelingen. Als je aanvraag hieraan voldoet, maken onze staf en financiële medewerkers een inhoudelijke en financiële analyse. De aanvraag kan dan samen met de analyses aan adviseurs worden voorgelegd, die onafhankelijk advies uitbrengen. Op basis van de analyses en eventuele adviezen doet de stafmedewerker een voorstel aan de directie voor het wel of niet honoreren van de aanvraag en de hoogte van het toe te kennen bedrag. De directie neemt uiteindelijk het besluit, waarop er een toekenning of afwijzingsbrief volgt. Bij het toekennen van een bedrag van €100.000 of meer, dient de Raad van Toezicht daar toestemming voor te geven.
 • Ik heb nog nooit een subsidieaanvraag gedaan bij het AFK. Welke opties zijn er voor mij?
  Voor aanvragers die niet eerder van het AFK een bijdrage kregen, is Mijn Eerste Aanvraag een mooie mogelijkheid. Je kunt ook contact opnemen met een van onze Cultuurverkenners om je plannen voor te leggen.
 • Ik ben autodidact. Word ik door het AFK als professional gezien?
  Bij de beoordeling of iemand professional is, kijken we niet alleen naar opleiding, maar ook naar ervaring. En of er sprake is van een beroepsmatige uitoefening van kunst, waarmee iemand zichzelf in het levensonderhoud wil voorzien.
 • Ik wil laten zien wat ik doe. Kan er iemand van het AFK komen kijken?
  We bezoeken actief projecten. Stuur een e-mail naar secretariaat@afk.nl. Het is helaas niet mogelijk om op alle uitnodigingen in te gaan.
 • Is het hebben van referenties / eerdere resultaten een pré?
  Eerdere resultaten gelden als referentie bij de beoordeling. De kwaliteit van eerdere activiteiten die door de aanvrager zijn uitgevoerd is in onze optiek een indicatie voor de toekomst. Je staat van dienst en die van de betrokkenen bij het project is dan ook relevante informatie. Wat heb je eerder gedaan en wat waren daar de resultaten van? Je kunt hiervan dingen laten zien bij de documentatie in je aanvraag. Bij een aanvraag voor een stipendium is het verplicht om een portfolio toe te voegen. Bij de beoordeling van een stipendium kijken we expliciet naar de kwaliteit van eerder werk.
 • Moet mijn project over Amsterdam gaan?
  Nee. Wel beoordelen we de artistieke bijdrage die je project levert aan de stad. Bij aanvragen van meer dan € 15.000 kijken we ook naar de zichtbaarheid, spreiding en bijdrage van je project aan de diversiteit en inclusie van het aanbod en publieksbereik in de stad.
 • Mijn project trekt een beperkt publiek. Kan ik toch aanvragen bij het AFK?
  Dat kan. Bij aanvragen van meer dan € 15.000 beoordelen we wel of het publieksbereik in omvang en samenstelling passend bij jouw project is.
 • Toekenning
 • Kan ik een voorschot ontvangen van de toegekende bijdrage?
  Ja. Het AFK keert automatisch een voorschot van 90% van de toegekende bijdrage uit, binnen 4 weken na toekenning. In het geval van een Mijn Eerste Aanvraag is dit zelfs 100%. Als je geen automatisch voorschot wilt ontvangen kun je dit aangeven in het aanvraagformulier.
 • Ben ik verplicht om het AFK te vermelden in de aankondiging van mijn project waaraan het AFK bijdraagt?
  Ja. Op alle publiciteits- en promotionele materialen moet je vermelden dat de prestaties mede mogelijk zijn gemaakt dankzij een bijdrage van het AFK. Ook moet je het logo van het AFK gebruiken. De voorwaarden vind je in de toekenningsbrief.
 • Ben ik verplicht het AFK te voorzien van vrijkaarten of uitnodigingen voor mijn project waar het AFK aan bijdraagt?
  Het AFK heeft recht op minimaal twee uitnodigingen voor de openbare uitvoering van het project. De voorwaarden vind je in de toekenningsbrief.
 • Hoe verantwoord ik mijn project aan het AFK?
  Binnen drie maanden na afloop van het project moet je via het digitale aanvraagformulier een inhoudelijke als een financiële verantwoording indienen. De voorwaarden voor de verantwoording vind je in de toekenningsbrief en in de richtlijnen hiervoor op onze website.
 • Kan ik wijzigingen in mijn aanvraag doorgeven terwijl deze in behandeling is?
  Je hebt de verantwoordelijkheid de aanvraag volledig in te dienen. Wanneer je aanvullende informatie hebt over bijvoorbeeld nieuwe speelbeurten, bevestigde locaties, of toegezegde bijdragen van derden, dan kun je dit per mail aan de behandelend stafmedewerker doorgeven. De stafmedewerker laat je weten of de aanvullende informatie nog in de beoordeling kan worden meegenomen.
 • Als het resultaat van het project (bijvoorbeeld het aantal bezoekers of speeldata) afwijkt van het voorgenomen resultaat in mijn aanvraag, verandert de bijdrage van het AFK dan?
  Dat verschilt per project. We beoordelen het project in zijn geheel en houden ook rekening met de inspanning die is gedaan om tot het resultaat te komen. Grote wijzigingen tijdens de looptijd van het project dienen overigens voorafgaand aan het doorvoeren er van door het AFK beoordeeld te worden. Je kunt de wijziging digitaal via “Mijn AFK” voorleggen.
 • Afwijzing
 • Als mijn plan wordt afgewezen, wordt die afwijzing inhoudelijk beargumenteerd?
  Ja. Via een brief laten we je weten waarom de aanvraag niet wordt gehonoreerd. Mocht je naar aanleiding van de brief nog vragen hebben dan kun je per mail contact opnemen met de medewerker die de aanvraag heeft behandeld. Zijn of haar naam staat vermeld in de beschikkingsbrief.
 • Mag ik na afwijzing een vernieuwde aanvraag voor hetzelfde project indienen?
  Als je een aanvraag hebt ingediend voor de regeling Cultuurmakers dan mag je na afwijzing nog één keer voor datzelfde project aanvragen. Hetzelfde geldt voor Mijn Eerste Aanvraag. Binnen de regeling Professionele kunst is het niet mogelijk om een tweede keer aan te vragen voor hetzelfde project.
 • Ik ben het niet eens met de beslissing van het AFK. Wat kan ik doen?
  Wil je alleen een nadere toelichting op het besluit, neem dan per mail contact op met de medewerker die de aanvraag heeft behandeld. Zijn of haar naam staat vermeld in de afwijzingsbrief. Wie het niet eens is met een besluit tot afwijzing kan bezwaar maken. Je moet dan binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen, gericht aan de directie van het AFK. Het bezwaar dient aan een aantal formele vereisten te voldoen. Kijk voor meer informatie over hoe bezwaar te maken en de bezwaarprocedure op 'Over AFK' > 'Integriteit en Verantwoording'.
 • English
 • Planning schedule
 • When can I submit an application to the AFK?
  The AFK has no fixed submission dates for applications to either the Professional Arts Scheme or the Cultural Participation Scheme, so you may submit an application whenever you want. We do, however, work to a deadline in some cases, so always be sure to check the website first.
 • How long will I have to wait before I receive an answer to my application?
  Thirteen weeks. For this reason there must be a minimum of 13 weeks between the submission of an application and a premiere, the opening of a project or the starting of activities pertaining to a stipend. Exceptions to this
 • Can I apply retroactively?
  No, this is not possible.
 • What is a My First Application?
  My First Application gives applicants who have not previously submitted an application the opportunity to explain their project in person during a 30 minute interview. You will be notified in the short term of whether or not the AFK will contribute to the funding of your project.
 • Scheduling an appointment
  My First Application interviews are held on the last Tuesday of the month. Please note: there must be at least one month between the interview and the date upon which you want your project to commence. For more information about My First Application, please see ‘Applications’ > ‘One-off subsidies > ‘My First Application’.
 • Can I discuss my plan with someone from the AFK before I submit my application?
  Yes, for general questions and information, you can get in touch with one of our Cultural Scouts, who work in a number of city districts. Send an email to one of our cultural scouts to make an appointment. Their names are listed under 'Organisation'. You can also email specific questions to an employee of the AFK. Email addresses are listed under ‘Organisation’ on the ‘Staff Members’ page.
 • I have several potential projects. Can I apply for them all at the same time, or is it better to spread them out?
  In principle, you can only apply for a new subsidy once you have completed any previous projects and accounted for any funding you have been granted in the past. Please contact one of our staff members if you have not yet been able to complete a previous project due to Corona restrictions.
 • Am I obliged to apply for a contribution from several funds or to contribute money myself?
  The AFK will contribute a maximum of 75% to your total budget. The fund will only contribute to projects with a budget deficit and appropriate financing mix.
 • I want to apply for funding from both the city district and the AFK for my project. Can I do this within a single procedure?
  No, you must submit two separate applications. Contact your city district for further information concerning funding-scheme regulations and submission dates.
 • I can only confirm the location for my project once my application has been approved. Is that a problem?
  The more concrete your application, the better. If the location has not been confirmed at the time of submitting the application, specify the envisaged location and provide a declaration of intent or a fixed option.
 • Regulations and conditions
 • Under which schemes can I currently apply?
  You can submit an application for the Professional Arts Scheme or the Cultural Participation Scheme at any time, unless the subsidy ceiling has been reached or a different deadline is stated on our website.
 • My project could fit into either the Professional Arts Scheme or the Cultural Participation scheme for culture makers. Must I make a choice?
  Yes, in the digital application form, you must select one of the two schemes. The Professional Arts Scheme is for projects by professional makers and cultural organisations. The Cultural Participation Scheme is for projects by and for Amsterdam residents who engage in cultural activities in their free time. If in doubt, you can always discuss this in advance with one of our employees.
 • What is the minimum amount I may apply for?
  The minimum amount is €2,500 for the Professional Arts Scheme and €1,500 for the Cultural Participation Scheme.
 • What is the maximum amount I may apply for?
  If you are requesting funding as a natural person in the legal sense (i.e. a private individual), the maximum contribution is €15,000 for the Professional Arts Scheme and €10,000 for the Cultural Participation Scheme. This restriction does not apply to legal entities. The maximum amount of funding that can be requested for a visual artwork in the public space is €50,000. Stipends are fixed at €15,000. In all cases, we look at what is reasonable within the total financing plan. The amount of subsidy requested must also be in proportion to the total budget that the AFK has available for this scheme.
 • What legal entities can submit an application to the AFK?
  Not-for-profit legal entities, such associations or foundations, can submit an application to us. Commissioners of visual artworks in public spaces may also submit an application, even if their legal entity is profit-based.
 • May I submit an application as a natural person (therefore not as an institution or legal entity)?
  Yes. You may apply for up to €15,000 under the Professional Arts Scheme and up to €10,000 under the Cultural Participation Scheme.
 • Does the AFK also fund projects or programmes by cultural institutions that are already receiving a structural subsidy?
  No, organisations receiving funding from the AFK based on the 2021-2024 Scheme for Four-year Subsidies and institutions in the Amsterdam Basic Infrastructure (BIS) scheme as listed in the 2021-2024 Amsterdam Arts and Culture Memorandum may not submit an application. Nor are organisations receiving government support (via the Basic Infrastructure Scheme) permitted to submit an application. If your organisation or project is already directly or indirectly partially funded by the City of Amsterdam, or is receiving a multi-year subsidy on behalf of or directly from the national government, the AFK will be reluctant to offer support.
 • Part of my project takes place outside Amsterdam: do I need to incorporate all the costs into the budget?
  Yes, the budget must cover the entire project. The contribution requested from the AFK must be in proportion to the part of the project that will take place in Amsterdam.
 • I am working on an art project as part of my education. May I submit an application for this project?
  No, we do not support projects conducted within the framework of a course of study or education.
 • May I submit an application for the creation of a work of art without having a detailed plan for showing it?
  No, the more concrete your application, the better. If the location has not been confirmed at the time of submitting the application, specify the envisaged location and provide a declaration of intent or a fixed option.
 • I am in the process of setting up a foundation or association. May I submit an application at this stage?
  No, you must have a valid legal status at the time of starting an application.
 • What documentation do I need to include with my application?
  See under the heading ‘Submission’ in the explanatory notes to the Professional Arts Scheme and the Cultural Participation Scheme. In addition to the digital application form, we will also need clear budget and project plans. Please note: the entire application must be submitted by means of the digital application form. You can upload all documentation at the end of the digital application form.
 • Evaluation and criteria
 • What are the criteria on which my application will be assessed?
  All conditions and criteria are described in the schemes and the explanatory notes to the schemes. You can use the Project Subsidies checklist to determine whether or not your project meets the formal criteria. If in doubt, please contact one of our employees.
 • How will my application be handled by the AFK?
  As soon as your application (the application form, project plan, budget, communication plan and documentation) has been received, the secretariat will assess whether it fulfils the formal criteria set out in the scheme’s regulations. If your application satisfies all the requirements, our staff and financial professionals will make a substantive and financial analysis. The application may then be presented, along with the analyses, to advisors, who will be asked to provide an independent opinion. Based on the analyses and any recommendations that may be made, the staff member will submit a proposal to the board as to whether or not to award a subsidy and, if so, the amount of subsidy to be granted. The final decision will be taken by the board of the AFK, after which an acceptance or rejection letter will be sent to the applicant. If an amount equal to or in excess of €100,000 is to be awarded, the authorisation of the Supervisory Board will be required.
 • I have never submitted a subsidy application to the AFK before. What are my options?
  My First Application is a great opportunity for applicants who have not previously received funding from the AFK. You can contact one of our Culture Scouts to present your plans.
 • I am self-taught. Will the AFK regard me as a professional?
  When evaluating whether or not someone is a professional, we look at their experience as well as their education. We will also want to see evidence of a professional practice of the arts through which the applicant can earn a livelihood.
 • I want to show what I can do. Can someone from the AFK come to look?
  We can visit active projects. Send an invitation by email to secretariaat@afk.nl. Unfortunately, we are unable to accept all invitations.
 • Is it important to have references or be able to show evidence of previous results?
  Previous results will serve as a reference for evaluation. In our opinion, the quality of previous activities undertaken by the applicant provide an indication of future potential. Your track record and that of other people involved in the project is therefore relevant information. What have you done previously and what were the results? You can show these things in the documentation accompanying your application. It is obligatory to add a portfolio when submitting an application for a stipend. When evaluating a stipend, we will explicitly examine the quality of previous work.
 • Must my project be about Amsterdam?
  No. We will, however, assess the artistic contribution your project will make to the city. When evaluating applications in excess of €15,000, we will also look at your project’s visibility, distribution and contribution to the diversity and inclusivity of the cultural activities and audience reach in the city.
 • My project is likely to attract a limited audience. May I still submit an application to the AFK?
  Yes, that’s possible. When considering applications in excess of €15,000 we will assess whether the range and composition of the audience reach is appropriate to your project.
 • My subsidy application has been approved; what next?
 • Will I receive an advance payment on the allocated amount?
  Yes; within 4 weeks of granting it, the AFK will automatically pay an advance amounting to 90% of the awarded contribution. In the case of a My First Application, the advance payment will be 100%. If you do not wish to receive an automatic advance payment, you can state this in the application form.
 • Am I obliged to mention the AFK when announcing projects that have received a financial contribution from the AFK?
  Yes; you must mention that the results of the project have been made possible thanks to a financial contribution from the AFK in all publicity and promotional materials. You must also use the AFK logo. These conditions are stated in the letter of approval.
 • Am I obliged to provide the AFK with free tickets or invitations to projects that have received a financial contribution from the AFK?
  The AFK is entitled to a minimum of two invitations to the public presentation of the project. These conditions are stated in the letter of approval.
 • How should I render an account of my project to the AFK?
  Applicants must submit a substantive and a financial account via the digital application form within three months of the end of the project. The conditions for rendering an account are stated in the letter of approval and in the accounting guidelines on our website.
 • Can I submit changes to my application while it's under review?
  You are responsible for ensuring that your application is complete. If you have additional information, for example, about new venues, confirmed locations, or promised contributions from third parties, please email this information to the staff member handling your application. The staff member will inform you as to whether the additional information can be included in the assessment.
 • If the result of the project (for example the number of visitors or performance dates) deviates from the result as envisaged in my application, will the contribution from the AFK also change?
  This varies per project. We assess the project as a whole and also take into account the efforts that have been made to achieve the result. Major changes during the project must be assessed by the AFK prior to their implementation. You can submit any changes digitally in “My AFK”.
 • My application has been rejected
 • If my plan is not approved, will the negative decision be backed up by substantive arguments?
  Yes. We will send you a letter explaining why your application was rejected. If you have any questions after reading the letter, you can contact the staff member who handled the application by email. Their name will be given in the decision letter.
 • If my project application was rejected, may I submit a renewed application for the same project?
  If you applied under the Cultural Participation Scheme, you may make only one more application for the same project following a rejection. The same applies to a My First Application. It is not possible to submit an application twice for the same project under the Professional Arts Scheme.
 • I disagree with the AFK’s decision. What can I do?
  If you only want a more detailed explanation of the decision, you can email the employee who handled your application. Their name will be stated in the rejection letter. If you do not agree with a decision, it is possible to lodge an objection. You must then submit a notice of objection addressed to the management of the AFK within six weeks of the date of the decision. Objections must meet a number of formal requirements. For more information on how to lodge an objection and the objection procedure, go to ‘About the AFK' > ‘Integrity and Accounting'.