CineCrowd

Film
Aangevraagd: € 146.590
Toegekend: € 0
Toegekend ’13-’16: n.v.t.

Inleiding

De missie van CineCrowd is filmmakers en investeerders onafhankelijke ondersteuning bieden bij het (co)financieren, (co)produceren, distribueren en exploiteren van films. De organisatie wil met alternatieve financiering de realisering van meer onafhankelijke films mogelijk maken, om zo bij te dragen aan een breder palet en een grotere (culturele) diversiteit van films, makers en genres.

CineCrowd is een Amsterdams bedrijf, 40% van de projecten komt voort uit makers die woonachtig zijn in Amsterdam. CineCrowd wil een steeds belangrijker startpunt in de (alternatieve) financiering en productie van films zijn. CineCrowd werkt samen met Amsterdamse partijen, zoals: Binger Filmlab, ShortCutz, EYE, Filmfonds, IDFA, VERS en anderen.

De organisatie wil binnen vijf jaar een allround filmhub zijn voor financiering, productie, distributie en exploitatie van onafhankelijke films. Om dit voor elkaar te krijgen, wil CineCrowd de focus verbreden van alleen crowdfunding naar een website met inspiratie en nieuws, een video-on-demand-portal, offline events en de productie van eigen projecten. Zo wil de organisatie het ‘Amsterdam International Crowdfund Filmfestival’ en ‘CineCrowd LIVE’ realiseren. Verder wil de stichting de komende periode de organisatie professionaliseren door medewerkers fulltime aan te stellen, extra mankracht aan te trekken en met het bestuur de code Cultural Governance te implementeren. De bijdrage van het AFK wil CineCrowd benutten om de stap te zetten naar financiële onafhankelijkheid, waardoor de organisatie op termijn vanuit eigen middelen kan investeren in talent en films.

Voor de periode 2017-2020 wordt aan het AFK een bedrag per jaar gevraagd van € 146.590 voor het geheel aan activiteiten.

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistiek-inhoudelijke kwaliteit als zwak. CineCrowd heeft in de afgelopen jaren een positie verworven als onafhankelijk en toegankelijk financieringsplatform voor filmprojecten van professionele makers. Het bestaande platform vertrekt naar zijn aard vanuit de financiële behoefte van makers, en niet vanuit een specifieke, onderbouwde artistieke visie. Het voorziet voor een beperkte groep in een financiële behoefte, is een aanvulling op bestaande financieringsmogelijkheden voor film en weet de doelgroep van makers en financiers goed te bereiken. Hoewel de commissie het bestaande initiatief van CineCrowd toejuicht, geeft de faciliterende functie van het platform nog geen garantie op de realisering van hoogwaardige culturele activiteiten, zoals de meerjarige regeling beoogt. Daarvoor zijn een artistiek-inhoudelijke visie en inhoudelijke selectiecriteria een vereiste.

In dit kader is de commissie niet positief over de voorliggende aanvraag en de ambities om het bestaande crowdfundingplatform uit te breiden tot een (inter)nationale allround filmhub, met eigen producties en een live festival. De stichting stelt dat het een “curated platform” wil worden, maar noemt hierbij geen artistiek-inhoudelijke criteria voor de selectie van werk. Het is naar het oordeel van de commissie onvoldoende helder hoe er gecureerd gaat worden en wat de artistieke visie daarachter is. In de selectie die CineCrowd de afgelopen jaren maakte voor het bestaande platform, ziet de commissie ook geen uitgesproken artistieke visie terug: er is een zeer uiteenlopende waaier aan projecten zonder artistiek-inhoudelijke samenhang te vinden. Wel is de commissie van mening dat CineCrowd een professionele facilitaire infrastructuur aan de geselecteerde makers weet aan te bieden. Echter, ook hier geldt dat het vakkundig faciliteren van een (financierings)platform, on-demand diensten, blogs en andere activiteiten vooral instrumenteel zijn in het genereren van aandacht voor de projecten en op zichzelf geen artistieke visie behelzen.

In het verlengde hiervan weet het plan de commissie niet te overtuigen van de urgentie en relevantie van het nog op te zetten Amsterdam International Crowdfund Festival, waarvoor een belangrijk deel van de begrote kosten wordt ingezet. De wijze van financieren (crowdfunding) zegt weinig over de kwaliteit van de uiteindelijke films die op het festival vertoond moeten gaan worden. Daarmee is de zeggingskracht voor het publiek ongewis, temeer daar niet is geformuleerd op welk publiek het Crowdfund festival zich wil richten. Het is de commissie niet duidelijk wat de artistieke kwaliteit van dit festival gaat zijn, waarin het zich inhoudelijk zal onderscheiden van ander aanbod en wat de zeggingskracht voor het beoogde publiek is

De aanvrager heeft met het bestaande financieringsplatform bewezen over vakkundigheid te beschikken op het gebied van digitale facilitering en het zoeken van samenwerking. Door het gemis van een overkoepelende artistiek-inhoudelijke visie en het ontbreken van artistiek-inhoudelijke selectiecriteria voor de nieuwe activiteiten die de organisatie aan zijn kerntaak wil toevoegen, heeft de commissie onvoldoende vertrouwen dat CineCrowd zijn artistieke ambities kan waarmaken.

Zakelijke kwaliteit

De commissie beoordeelt de zakelijke kwaliteit als voldoende. De kracht van CineCrowd schuilt volgens de commissie met name in de toegankelijkheid van het platform en de transparantie van het businessmodel: de via het platform geworven financiering gaat na aftrek van 10% handling fee rechtstreeks naar de gepresenteerde filmprojecten. In de huidige aanvraag worden grote zakelijke ambities beschreven en lijkt CineCrowd een nieuwe weg in te willen slaan. Hoewel de commissie het ondernemerschap van Cinecrowd waardeert, heeft zij twijfels bij de haalbaarheid van deze ambities.

Dat CineCrowd in 2021 financieel onafhankelijk wil zijn, vindt de commissie een goed streven. Het voorliggende toekomstplan biedt daarvoor in de ogen van de commissie echter weinig solide basis of garantie. De uitbreidingsactiviteiten moeten immers nog beginnen en er is op dat vlak nog geen financieel trackrecord. Of de voorgenomen uitbreiding van activiteiten zal leiden tot meer eigen inkomsten voor investering in projecten en extra inkomsten zal genereren voor dekking van de beheerslasten van CineCrowd, vindt de commissie op basis van de aangeleverde cijfers twijfelachtig. Temeer daar het type activiteiten dat men beschrijft (bijvoorbeeld het festival), in de praktijk doorgaans moeilijk kostendekkend of commercieel rendabel is te krijgen.

Het door CineCrowd geschetste businessmodel, om in 2021 zonder subsidie verder te kunnen, berust deels op aannames omtrent aanzienlijke groei van publieksbereik. Die publieksgroei is, naar mening van de commissie, onvoldoende onderbouwd. De beheerslasten vindt de commissie hoog ten opzichte van de activiteitenlasten. Meer dan de helft van de totale begroting betreft organisatiekosten. Verder is het subsidiebedrag dat van het AFK gevraagd wordt gemiddeld genomen circa twee keer zo groot als de hoogte van de exploitatie die volgens de jaarrekeningen in 2013 en 2014 werd gerealiseerd. Hiermee maakt de subsidie een belangrijk gedeelte van de beoogde schaalsprong mogelijk. Dit vindt de commissie weinig in verhouding. Ook de aanname dat de beoogde activiteiten zullen leiden tot een toename van investeerders en het platform daadwerkelijk zullen doen groeien en versterken, is volgens de commissie onvoldoende gefundeerd. Er wordt uit de plannen niet duidelijk welk type investeerders de aanvrager kansrijk acht.

CineCrowd is op de hoogte van de Governance Code Cultuur en geeft aan per 1 januari 2017 in overeenstemming met deze code te zullen gaan handelen. Verder is de commissie van mening dat de organisatie een goede visie op de culturele diverse samenstelling van het personeelsbestand en bestuur heeft.

Publiek

De commissie beoordeelt het criterium publiek als voldoende. CineCrowd heeft zich tot op heden voornamelijk gericht op filmmakers en hun financiers. Deze weten zij goed te bereiken en bij elkaar te brengen. Crowdfunding kan ook voor film een middel zijn om publiek meer te betrekken bij projecten en deel uit te laten maken van een platform.

Ten aanzien van toekomstige activiteiten vindt de commissie de visie op het beoogde publiek echter nog onvoldoende uitgekristalliseerd. Immers, CineCrowd wil naast het bestaande publiek van het platform nieuwe doelgroepen aanboren (festivalpubliek, VODklanten), nieuwe sponsoren en investeerders werven. Daarop berust het toekomstige businessmodel. Potentiële doelgroepen zijn echter algemeen benoemd en onduidelijk is hoe men deze doelgroepen specifiek aan zich wil binden.

De verwachte groei van het publieksbereik berust veelal op aannames. Bijvoorbeeld dat de nieuwe activiteiten “een aanzuigende werking hebben op nieuw publiek” of dat men door specifieke thema’s te agenderen “automatisch” een divers publiek aantrekt. Vooralsnog missen dergelijke aannames in de ogen van de commissie voldoende onderbouwing en worden ze niet ondersteund door concrete resultaten uit het verleden of (publieks)onderzoek. Festival, blogs en een VOD-platform trekken niet vanzelfsprekend meer en nieuw publiek. De verbreding van focus en activiteiten zouden net zo goed tot versnippering kunnen leiden.

Belang voor de stad: verbinding en spreiding

De commissie beoordeelt de verbinding als voldoende. CineCrowd geeft aan samen te werken met tal van (Amsterdamse) partijen, zoals: Binger Filmlab, ShortCutz, EYE, IDFA, VERS en heeft financieringsafspraken met niet alleen fondsen, maar ook met samenwerkingspartners. De organisatie verbindt zich niet uitdrukkelijk met stedelijke vraagstukken, de bewoners van de stad, de buurt waar de organisatie gevestigd is of met andere maatschappelijke organisaties in Amsterdam. Wel is er naar alle waarschijnlijkheid in het aanbod van films incidenteel aandacht voor stedelijke onderwerpen.

De spreiding van activiteiten beoordeelt de commissie als voldoende. Veel activiteiten van CineCrowd spelen zich af op het online platform en zijn niet specifiek gericht op Amsterdam. Met de crowdfundingactiviteit weet men tot nu toe ook veel Amsterdamse makers aan zich te binden (40% van de makers), verspreid over de stad. De beoogde programmering heeft het zwaartepunt in stadsdeel Centrum. Daarnaast worden activiteiten in West en Noord uitgevoerd.

Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen adviseert de commissie de aanvraag van stichting CineCrowd niet te honoreren.