Veelgestelde vragen Vierjarige subsidies

 • Algemeen
 • Wanneer gaat het formulier open en wanneer moet de aanvraag zijn ingediend?
  Het aanvraagformulier gaat op 1 december 2015 open, aanvragen moeten voor 1 februari 2016, 17:00 zijn ingediend.
 • Binnen welke disciplines kan er worden aangevraagd? Wordt er gewerkt met functies?
  De subsidie is bedoeld voor alle disciplines en crossovers binnen de culturele sector. De commissies waarin de aanvragen worden behandeld zijn opgezet rond specifieke kunstdisciplines, om daarbinnen voldoende specialistische kennis te kunnen waarborgen over de breedte aan genres en subgenres die het actuele kunstenlandschap kenmerkt. Er zijn acht adviescommissies, namelijk voor: Letteren, Film, Muziek & Muziektheater, Theater, Dans, Erfgoed (musea), BFNA (beeldende kunst, fotografie, nieuwe media en architectuur) en Cultuureducatie. Er wordt niet gewerkt met functies, maar de regeling heeft ruimte voor alle schakels in de culturele ‘keten’: van ontwikkelinstellingen tot cultuurproducerende en -presenterende organisaties.
 • Wij werken multidisciplinair. Mogen we zelf kiezen binnen welke discipline we aanvragen?
  U kiest zelf in het aanvraagformulier binnen welke hoofddiscipline u behandeld wilt worden. Bij een multidisciplinaire aanvraag kunt u eventueel een tweede relevante discipline aangeven. Het bestuur van het AFK neemt het definitieve besluit over de commissie waar de aanvraag behandeld wordt, maar sluit hierbij zo veel mogelijk aan bij de keuze van de aanvrager. Zien we goede redenen om af te wijken, dan overleggen we dit met de aanvrager. Een commissie kan vervolgens om een co-advies van een andere commissie vragen, waardoor een instelling binnen twee disciplines beoordeeld kan worden.
 • Wie wordt mijn contactpersoon?
  Iedere discipline krijgt een secretaris, die tevens als aanspreekpunt voor de aanvragers fungeert. De secretaris speelt een belangrijke rol in de voorbereiding, begeleiding en vertaling van de argumentatie van de commissie naar een coherent advies, maar oordeelt zelf niet mee. Er komt een secretaris voor muziek & muziektheater, een secretaris voor theater & dans, een secretaris voor letteren, cultuureducatie & amateurkunst, en een secretaris voor film, erfgoed en bfna (beeldende kunst, fotografie, nieuwe media en architectuur).
 • Hoe gedetailleerd moeten mijn plannen voor de komende 4 jaar zijn?
  Er is een goede overkoepelende, samenhangende visie en werkwijze nodig in het plan op artistiek vlak, zakelijk vlak, publieksbenadering en de manier waarop uw organisatie zich verbindt met en verhoudt tot de stad. We verwachten daarnaast een goede kwantitatieve inschatting van de activiteiten en het bereik daarvan. Het is belangrijk om de voorgenomen activiteiten die uit de visie en doelstellingen voortvloeien ook inhoudelijk al te omschrijven (bijvoorbeeld de beoogde producties, tentoonstellingen, repertoire) zodat deze voor de commissie tastbaar worden. Hoe concreter u kunt zijn, hoe beter. Wel zullen voor de meeste organisaties de activiteiten aan het begin van de vierjarige periode preciezer te omschrijven zijn dan aan het eind van de vierjarige periode.
 • Zijn er richtlijnen voor honoraria en salarissen?
  Nee, het AFK stelt geen richtlijnen voor honoraria en salarissen. We gaan ervan uit dat culturele organisaties zelf bepalen wat passend is in de sector en voor de aard van hun werk. Bij de beoordeling van de zakelijke kwaliteit wordt onder meer het werkgeverschap van de organisatie betrokken. In de toelichting op de regeling kunt u meer lezen over de wijze waarop adviescommissies de zakelijke kwaliteit van een aanvraag toetsen.
 • Mag je ook aanvragen voor huisvestingskosten?
  Ja, ook huisvestingskosten kunnen worden opgenomen in de begroting.
 • Kan ik ook voor een specifiek deel van mijn activiteiten aanvragen?
  Ja dat kan, mits er sprake is van in continuïteit uitgevoerde activiteiten en niet van afzonderlijke projecten. Beschrijf in uw plan bovendien altijd de visie en het geheel aan activiteiten van uw organisatie, aangezien zij een belangrijke context vormen voor het deel van de activiteiten dat u wil aanvragen. De commissie beoordeelt de kwaliteit van de organisatie en de plannen integraal. Ga ook in de exploitatiebegroting uit van het totaal van uw activiteiten. De aan het AFK gevraagde subsidie kunt u daarbinnen apart aangeven. In het ondernemingsplan kunt u dat verder omschrijven.
 • Een aantal van onze activiteiten vindt buiten Amsterdam plaats, mogen we dat ook in de aanvraag voor het AFK op te nemen, of richt zich deze uitsluitend op activiteiten in Amsterdam?
  U beschrijft uw gehele plan, inclusief activiteiten die eventueel buiten Amsterdam plaats vinden. In het online aanvraagformulier en in het ondernemingsplan is er ruimte om aan te geven welk deel van uw activiteiten en bezoek u buiten de stad realiseert. Zorg er daarnaast voor dat het budget dat u bij het AFK aanvraagt in een redelijke verhouding staat tot het aandeel van uw activiteiten dat in de stad Amsterdam plaats vindt en het publiek dat u daar bereikt.
 • Zijn het aanvraagformulier en de gevraagde informatie vergelijkbaar met dat van de gemeente in de afgelopen kunstenplanperiode?
  Het formulier is niet exact hetzelfde, maar wel vergelijkbaar. De gevraagde feitelijke informatie is nu afgestemd met de landelijke fondsen en het ministerie van OCW, zodat dat zo veel mogelijk overeen komt. Waar mogelijk is de informatie versimpeld. De inrichtingseisen voor de aanvraag die als bijlage bij de Hoofdlijnen zijn gepubliceerd gelden ook voor het AFK. De richtlijnen voor het ondernemingsplan zijn eveneens vergelijkbaar, maar wijken op een aantal punten af van die van de A-bis. Zie de Kunstenplan pagina voor de inrichtingseisen voor het ondernemingsplan.
 • Wie moet er aanvragen bij een (structurele) samenwerking? Kan er gezamenlijk worden aangevraagd?
  Bij gezamenlijke aanvragen is er óf sprake van een fusie, óf van een (verregaande, structurele) samenwerking tussen afzonderlijke organisaties die ieder een rechtspersoon zijn. Bij een samenwerking tussen organisaties, dienen de betreffende organisaties ieder hun plan in (bij het AFK en/of voor de A-Bis). In de aanvraag wordt de samenwerking zo uitvoerig beschreven als u voor de beoordeling noodzakelijk acht. Omdat subsidietoekenning plaats vindt aan een rechtspersoon, is het belangrijk dat u de begroting indient voor uw eigen organisatie. Een begroting van de volledige samenwerking, waarin het aandeel van de afzonderlijke samenwerkingspartners zichtbaar wordt, kunt u apart uploaden. In de toelichting op de regeling vindt u meer informatie over de beoordeling van samenwerkingsaanvragen. In alle gevallen moeten de aanvraag en organisatie voldoen aan de voorwaarden en criteria die genoemd staan in de regeling, om voor subsidie in aanmerking te komen.
 • Kan ik meerdere aanvragen doen (bijv. voor een podium en een gezelschap)?
  Als er sprake is van twee afzonderlijke organisaties met een eigen rechtspersoonlijkheid, is dat mogelijk.
 • Wat moet de omvang van het projectplan (ondernemingsplan) in aantal pagina’s zijn?
  Het ondernemingsplan mag maximaal 20 pagina’s omvatten.
 • Mag je als cultuureducatie instelling binnen de Innovatieregeling ook voor projecten met scholen aanvragen?
  Als cultuureducatie-instelling binnen de Vierjarige regeling, mag je binnen de Innovatieregeling aanvragen voor innovatieve educatieprojecten, op de in de contouren aangegeven aandachtsgebieden. Belangrijk is dat de projecten geen deel uitmaken van de reguliere plannen waarvoor Vierjarige subsidie is verstrekt, en dat zij het belang van de eigen organisatie overstijgen.
 • Beoordeling
 • Zijn er subsidieplafonds per discipline?
  Ja - de subsidieplafonds per discipline vindt u in de toelichting op de regeling.
 • Hanteren jullie ook een eigen inkomstennorm? Zo ja welke is dat?
  Organisaties maken bij de aard van hun activiteiten passende afspraken met het AFK over het te behalen aandeel eigen inkomsten in de periode 2017-2020. Daarbij geldt een minimum doelpercentage van 25%, waarvan met een goede motivatie afwijking mogelijk is. De regeling stelt geen vaste eis aan de gerealiseerde eigen inkomsten in de afgelopen beleidsperiode.
 • Wordt er beoordeeld op publieksaantallen?
  Bij de beoordeling van het criterium ‘publiek’ zal gekeken worden of de beoogde publieksgroepen en publieksaantallen passen bij de activiteiten die u zich voorneemt, en hoe die zich verhouden tot uw activiteiten en prestaties in het verleden. We stellen geen normen voor publieksaantallen. Wel vragen we u een indicatie te geven van de te verwachten publieksaantallen, en wordt in de monitoring gevolgd of u dat bereikt. Zie ook de toelichting op de regeling.
 • Is er een geoormerkt budget voor (onderhoud van) vastgoed?
  De oormerking wordt losgelaten voor organisaties die Kunstenplansubsidie van het AFK ontvangen. Er mag naar eigen inzicht worden omgegaan met de bijdrage voor onderhoud binnen de subsidie mits het onderhoudsniveau op peil blijft. Wel dienen instellingen nog steeds te beschikken over een MOP (meerjaren onderhoudsplan) dat ook voor AFK organisaties wordt betrokken bij de bepaling van de hoogte van het subsidiebedrag. De beoordeling van het MOP en het bijbehorende budget vindt plaats in samenwerking met Kunst & Cultuur
 • Samenwerking: moet dat per se met de organisaties in de A-Bis?
  Nee, u kunt met allerlei partijen samenwerken, ook buiten de culturele sector. Maar er is wel nadrukkelijk ruimte voor samenwerking met organisaties in de A-Bis. Vanuit de gemeentelijke Hoofdlijnen voor 2017-2020 wordt samenwerking tussen de A-Bis en door het AFK ondersteunde organisaties aangemoedigd. Ook binnen de regeling voor Innovatiesubsidies kunnen fondsgesubsidieerde organisaties samenwerkingsprojecten met de A-Bis aanvragen.
 • Zijn er eisen aan samenwerking?
  Als samenwerking deel uitmaakt van uw plannen, geeft u zelf aan waarom u dat doet en wat het beoogde effect is. De adviescommissie zal dan kijken naar de toegevoegde waarde en de kwaliteit van de samenwerking. Daarbij is bijvoorbeeld te denken aan: passen de gekozen samenwerkingspartners bij het doel dat u met de samenwerking voor ogen heeft, en is de samenwerking goed doordacht? Zie ook de toelichting op de regeling.
 • Worden eerdere evaluaties die we bij het AFK hebben gehad meegenomen in de beoordeling?
  Bij de beoordeling van organisaties die geen deel uitmaakten van het voorgaande Kunstenplan kan het AFK gebruik maken van beschikbare evaluaties in het kader van de verantwoording van aanvragen bij het AFK, die betrekking hadden op de jaren 2013 en later.
 • Zijn intentiebrieven van samenwerkingspartners noodzakelijk bij het indienen van een aanvraag?
  Intentiebrieven zijn niet noodzakelijk. Alles wat het totstandkomen van de samenwerking aannemelijk maakt en de kans op succes vergroot, is natuurlijk wel zinvol om te vermelden of mee te sturen. Voor uw hele plan geldt: hoe concreter en tastbaarder u kunt maken wat uw organisatie wil gaan doen, hoe beter de commissie uw plannen kan beoordelen.
 • Waar wordt binnen de criteria precies op gelet?
  De toelichting op de regeling en de criteria kunt u vinden op de Kunstenplan pagina.
 • Wij hebben met name online bezoekers, hoe wordt daar naar gekeken als het gaat om ‘publieksbereik’?
  Bij digitale activiteiten kunt u in het aanvraagformulier uw online bezoekers aangeven, die daar als regulier publieksbereik worden beschouwd.
 • Wie zitten er in de adviescommissies?
  De acht adviescommissies bestaan uit ieder (tenminste) vijf adviseurs die het AFK gericht op de meerjarige subsidies heeft geworven. De adviseurs zijn op advies van een onafhankelijke selectiecommissie benoemd op basis van hun professionele deskundigheid in één of meer relevante disciplines en thema’s binnen de kunsten. De commissies zijn opgezet rond specifieke kunstdisciplines, om daarbinnen voldoende specialistische kennis te kunnen waarborgen over de breedte aan genres en subgenres die het actuele kunstenlandschap kenmerkt. De commissies staan onder leiding van niet-meestemmende voorzitters met een breder maatschappelijk profiel. Met het oog op de continuïteit in de advisering heeft (binnen de mogelijkheden van beschikbaarheid) in iedere commissie één adviseur zitting die ook bij de Amsterdamse Kunstraad adviseert of recent adviseerde. Zie de organisatie pagina.
 • Hoe werken de adviescommissies?
  De adviseurs nemen alle aanvragen eerst individueel door en geven een (digitaal) pre-advies. Daarna komen de adviescommissies bijeen om gezamenlijk tot een advies te komen bij iedere aanvraag en om de volgorde te bepalen waarin aanvragen gehonoreerd worden. Hierbij wordt voor alle criteria afzonderlijk een oordeel geformuleerd. De adviescommissies werken volgens het principe van peer review (met deskundigen uit de sector). De commissie wordt voorgezeten door een niet- meestemmende voorzitter met een breder maatschappelijk profiel, en begeleid door de secretarissen van het AFK. Over de zakelijke kwaliteit van aanvragen laat het AFK ook (aanvullend) extern advies uitbrengen. Tussen de voorzitters van de verschillende commissies vindt afstemming plaats. Na afronding van de beoordeling brengen de voorzitters het advies van de commissies uit aan het bestuur van het AFK, dat op basis daarvan de subsidiebesluiten neemt.
 • Vindt er afstemming met de Kunstraad plaats?
  Ja, op verschillende manieren. Met het oog op de integraliteit in de advisering vindt er aan het begin en aan het eind van het adviesproces van het AFK en de Kunstraad overleg plaats tussen de commissievoorzitters van het AFK en het bestuur van de Kunstraad. Met het oog op de continuïteit in de advisering benoemt het AFK daarnaast (binnen de mogelijkheden van beschikbaarheid) in iedere adviescommissie een adviseur die voor de periode 2017-2020 ook bij de Kunstraad adviseert, dan wel daar voor de vorige beleidsperiode adviseerde.
 • Procedure
 • Binnen welke termijn wordt onze aanvraag behandeld? / Wanneer krijgen we de uitslag?
  De aanvraag wordt binnen 26 weken behandeld. De besluiten worden op 3 augustus gepubliceerd, ongeveer gelijk met de besluiten van de landelijke fondsen. Het AFK heeft de mogelijkheid om de behandelingstermijn zo nodig eenmalig met vier weken te verlengen, mits het fonds de aanvrager daarvan tijdig op de hoogte stelt.
 • Worden de voorlopige besluiten gecommuniceerd en is er de gelegenheid om daar op te reageren?
  De adviezen met voorgenomen besluiten worden voorafgaand aan de publicatie toegezonden. U kunt daarna nog reageren op feitelijke onjuistheden.
 • Kan ik bezwaar maken tegen een besluit?
  Ja, het AFK heeft een regeling voor bezwaarprocedures en een onafhankelijke bezwaarcommissie onder leiding van een ter zake kundige jurist. Hier kunt u bezwaar maken tegen subsidiebesluiten. Het AFK is voorstander van een informele, doelmatige aanpak als het om de bezwaarprocedure gaat. Nadat een bezwaarschrift is ingediend wordt binnen tien dagen contact opgenomen met de indiener van het bezwaar. Doel is achterliggende informatie op te vragen en de indiener te informeren over de mogelijkheden van informeel overleg. Bij informeel overleg kan de reden voor bezwaar in bepaalde gevallen worden weggenomen of kunnen de achtergronden van een besluit (nogmaals) worden toegelicht.
 • Er wordt gezegd dat er meer flexibiliteit en maatwerk komt. Hoe ziet dat in de praktijk eruit?
  De regeling voor Vierjarige subsidies bij het AFK is toegankelijke voor een grote variëteit aan organisaties. Er zijn geen specifieke functies of taken benoemd die een organisatie moet vervullen, geen minimum omzet of aantal activiteiten, en er wordt niet gewerkt met normbedragen. U geeft zelf aan wat u belangrijk vindt om te doen, welke begroting daarbij hoort en wat u aan het AFK vraagt. Ook met betrekking tot eigen inkomsten maakt u met het AFK afspraken die bij de aard van uw activiteiten passen. Om flexibel in te kunnen spelen op onverwachte kansen kunt u naast de Vierjarige financiering aanvragen indienen voor bijzondere innovatieve projecten. Voor organisaties met een relatief klein subsidiebedrag stellen we lichtere eisen aan de jaarlijkse verantwoording van de Vierjarige subsidies.
 • Wordt er afgestemd met de landelijke fondsen (bijv. FPK)?
  De landelijke fondsen en het AFK hebben ieder eigen opdrachten van de overheid, eigen beleidskaders en daaraan gerelateerde criteria waarbinnen ze werken. Het is daardoor niet mogelijk om gezamenlijke subsidiebeslissingen te nemen. Wel is er tussentijds contact tussen de fondsen, om de risico’s van wegvallende inkomstenbronnen van andere fondsen in te kunnen schatten. Dit contact is mogelijk omdat de beoordeling en besluitvorming bij de landelijke fondsen en het AFK ongeveer gelijktijdig plaats vinden.
 • Werken jullie ook met E-herkenning?
  Het AFK werkt niet met E-herkenning, maar met een eigen inlogcode die u bij het AFK opvraagt, een aantal dagen voor u aan uw online aanvraag wilt beginnen via ‘Mijn AFK’. Het AFK werkt met een inlogcode (in plaats van E-herkenning) omdat hieraan voor de aanvrager geen kosten verbonden zijn.
 • Wordt er aanvullende informatie opgevraagd als dingen onduidelijk zijn?
  Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager dat de aanvraag tijdig en compleet wordt ingeleverd. Op 1 februari om 17.00 uur dient de aanvraag vergezeld van alle vereiste bijlagen volledig ingevuld te zijn ingeleverd. Er kan door het AFK geen aanvullende informatie worden opgevraagd, omdat het belangrijk is dat alle aanvragers gelijke mogelijkheden krijgen en gelijk worden behandeld.
 • Overig
 • Hoe ziet de monitoring eruit?
  De secretarissen van het AFK voeren jaarlijks monitorgesprekken met de meerjarig gesubsidieerde organisaties. Daarnaast maken adviseurs verslagen van voorstellingen die ze bezoeken. Tot slot zijn er de jaarlijkse verantwoordingen van meerjarig gesubsidieerde organisaties.
 • Hoe moeten we ons verantwoorden?
  Dat is vergelijkbaar met hoe dat voorheen bij de gemeente ging. Er is een financiële verantwoording en een inhoudelijke verantwoording, die beide jaarlijks voor 1 april worden ingediend. Bij subsidies boven de 125.000 euro wordt ook een accountantsverklaring gevraagd. In de regeling en toelichting op de regeling kunt u meer lezen over de jaarlijkse verantwoording. In 2016 publiceert het AFK bovendien het Handboek Verantwoording, met de volledige informatie.
 • Kan ik nog verder met iemand doorpraten over mijn plannen vooraf?
  Het AFK heeft speeddates georganiseerd om zoveel mogelijk aanvragers te woord te kunnen staan. Wij boden dit als extra service, vanwege de vele vragen over de verandering. Mede op basis van deze speeddates is deze Q&A tot stand gekomen, die we regelmatig actualiseren. Vanaf 1 december kunt u zich met vragen richten tot de secretaris van de desbetreffende commissie waarbinnen u aanvraagt.
 • Hoe kunnen we het AFK en de adviseurs met ons kennis laten maken? Kunnen we adviseurs uitnodigen voorafgaand aan de beoordeling?
  U kunt de adviseurs voor de Vierjarige subsidies een uitnodiging sturen voor activiteiten die u de komende maanden organiseert. Secretarissen van het AFK of andere medewerkers kunt u desgewenst voor activiteiten uitnodigen, al zijn zij niet degenen die straks uw aanvraag beoordelen.
 • Hoe zit het met de Tweejarige subsidie en de projectsubsidies voor Innovatie? Wanneer kan daar voor worden aangevraagd?
  De tweejarige regeling wordt op 1 juli gepubliceerd en daarvoor kan tot 1 oktober worden ingediend. Het is (voor jongere organisaties) dus mogelijk om eerst aan te vragen voor de vierjarige regeling, en bij afwijzing aan te vragen voor de tweejarige regeling (mits u aan de formele voorwaarden daarvoor voldoet). De regeling voor projectsubsidies Innovatie wordt op 2 januari 2017 gepubliceerd en kan vanaf dat moment doorlopend worden aangevraagd door organisaties die vierjarig door het AFK gesubsidieerd worden en de vier in de Hoofdlijnen genoemde cultuurhuizen uit de A-Bis. Zie het AFK tijdspad Kunstenplan.
 • Wat neem ik op het gebied van innovatie op in de Vierjarige aanvraag en wat vraag ik aan binnen de regeling voor projectsubsidies voor Innovatie?
  Innovatieve projecten waarvan u nu al weet dat u ze de komende vier jaar wilt gaan uitvoeren, neemt u op in uw reguliere vierjarige aanvraag. Ook innovatieve projecten die uitsluitend of voornamelijk voor uw eigen organisatie van betekenis zijn, neemt u op in uw vierjarige plan. De regeling voor projectsubsidies Innovatie is bedoeld voor projecten die zich onverwacht aandienen gedurende de Kunstenplanperiode, en die het belang van uw eigen organisatie overstijgen.
 • Mag je als instelling naast de Vierjarige subsidie nog projectsubsidies aanvragen?
  De reguliere projectsubsidies kunnen in de periode 2017-2020 niet door vierjarig binnen het Kunstenplan ondersteunde organisaties worden aangevraagd. De organisaties die vierjarig door het AFK gesubsidieerd worden en de vier in de Hoofdlijnen genoemde cultuurhuizen uit de A-Bis, kunnen wel projectsubsidies voor Innovatie aanvragen.
 • Mogen individuele kunstenaars die bij een vierjarig door het AFK ondersteunde organisatie werk tentoonstellen of spelen zelf nog bij het AFK aanvragen?
  Ja, dat kan, voor zover hun honoraria geen deel uitmaken van de vierjarige plannen van de betreffende organisatie.
 • Festival: is dat producerend of presenterend?
  Een festival heeft doorgaans in de eerste plaats een presenterende functie, maar kan daarnaast ook producerende activiteiten ontplooien, of activiteiten op het gebied van talentontwikkeling of cultuureducatie. U geeft zelf in het online aanvraagformulier aan welke activiteiten voor u relevant zijn.
 • Is er een koppeling tussen het aantal voorstellingen en de subsidiehoogte?
  Het AFK werkt niet met normbedragen per voorstelling of activiteit. Wel beoordeelt de commissie of de begroting en het gevraagde bedrag realistisch zijn en in verhouding staan tot het beoogde aantal activiteiten.
 • Wanneer wordt de tweejarige regeling (met bijbehorende formele eisen) definitief? Als instelling moet ik weten of ik daarbinnen val, anders moet ik vierjarig aanvragen.
  De contouren voor de nieuwe tweejarige regeling zijn samen met de Hoofdlijnennota 2015 vastgesteld. De definitieve regeling wordt op 1 juli 2016 gepubliceerd. De regeling is bedoeld voor relatief jonge organisaties in opbouw, die op het moment van aanvragen maximaal zes jaar in hun huidige vorm bestaan. Er is een aantoonbare track record aanwezig van minimaal twee jaar: hetzij van de organisatie in zijn huidige vorm, hetzij van een voorloper van de organisatie of van de artistieke en zakelijke leiding. De regeling wordt in de eerste helft van 2016 verder uitgewerkt, waarbij nog een keer zorgvuldig wordt gekeken naar de formele eisen. Dit biedt de mogelijkheid om de regeling goed af te stemmen op het beeld van de cultuursector 2017-2020 dat zich in de vierjarige aanvragen aftekent. Zo kan beter worden ingespeeld op kansen en lacunes. Wanneer u op basis van de contouren nu niet voldoet aan de formele eisen voor de tweejarige regeling, en wel voor meerjarige subsidie in aanmerking wilt komen, dan kunt u een vierjarige aanvraag indienen voor 1 februari 2016. Bij twijfel kunt u contact opnemen met een secretaris.
 • Mogen, vanuit het AFK gefinancierde, doorlopende projecten (die voor 1 januari 2017 begonnen zijn) meegenomen worden op de begroting?
  Het uitgangspunt is dat activiteiten niet dubbel worden gefinancierd. Dus als de betreffende activiteiten al gefinancierd zijn met projectsubsidies van het AFK of door de gemeente in het kader van het Kunstenplan 2013-2016, kunnen ze niet opnieuw op de begroting 2017-2020 worden gezet.
 • Worden de budgetten voor jaarlijkse aanvragen van de stadsdelen ook overgeheveld?
  In 2015 wordt een aantal organisaties structureel, meerjarig gesubsidieerd door de bestuurscommissies die onder het Kunstenplan vallen. In de Hoofdlijnen Kunst & Cultuur 2017- 2020 is aangegeven dat deze budgetten in onderlinge afstemming met de bestuurscommissies worden toegevoegd aan het stedelijk budget, wanneer duidelijk is of deze organisaties vanaf 2017 een subsidie ontvangen in het Kunstenplan 2017-2020. Organisaties die dit betreft, kunnen het structurele, meerjarige bedrag dat zij in 2015 ontvangen vanuit een bestuurscommissie daarom desgewenst opnemen in het bij het AFK gevraagde bedrag.
 • Is er een maximum aan het bedrag dat kan worden aangevraagd? En/of mag de gevraagde bijdrage ten opzichte van het vorige kunstenplan verhoogd worden?
  De adviescommissie adviseert per aanvraag over de subsidiehoogte, waarna het bestuur bij de subsidieverlening beslist over de subsidiehoogte. Uitgangspunt bij het bepalen van de subsidiehoogte is niet per definitie het door de aanvrager opgegeven tekort, maar het bedrag dat door de commissie en het AFK (op basis van daartoe opgestelde richtlijnen) redelijk wordt geacht voor de desbetreffende aanvraag. Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie wordt rekening gehouden met meerdere aspecten.