Veelgestelde vragen regeling projectsubsidies Innovatie

 • Algemeen
 • Wat is het doel van de regeling?
  De regeling is bedoeld om Amsterdamse organisaties financiële ruimte te geven waarmee ze kunnen experimenteren met nieuwe ontwikkelingen die voor hun eigen toekomst en die van de sector van belang kunnen zijn. De regeling is ontworpen om in te spelen op onverwachte kansen, omdat niet alle mogelijkheden voor vernieuwing zich vier jaar van tevoren, bij het schrijven van een meerjarig ondernemingsplan, al aandienen.
 • Wat wordt verstaan onder innovatie?
  Onder innovatie verstaat het fonds een nieuwe of andere manier van werken. Het kan gaan om kleine, stapsgewijze verbeteringen of veranderingen, maar ook om een compleet nieuwe manier van werken binnen de eigen organisatie.
 • Welke organisaties kunnen aanvragen?
  Deze regeling is uitsluitend bedoeld voor culturele organisaties die een vierjarige subsidie van het AFK ontvangen voor de periode 2017-2020 en de vier cultuurhuizen in de A-Bis. De vier cultuurhuizen in de A-Bis zijn het Bijlmer Parktheater (Zuidoost), Podium Mozaïek (West), de Tolhuistuin (Noord) en De Meervaart (Nieuw-West).
 • Kan ik als ontvanger van de tweejarige subsidie ook gebruik maken van de regeling projectsubsidies Innovatie?
  Nee, daar kunt u helaas geen gebruik van maken. Deze regeling is alleen bedoeld voor de door het AFK vierjarig ondersteunde organisaties en de vier cultuurhuizen in de A-bis.
 • Waarvoor kan er worden aangevraagd?
  Binnen de regeling kan uitsluitend subsidie worden aangevraagd voor projecten die zich richten op één of meer van de volgende thema’s: • publieksontwikkeling • kunst als stedelijk laboratorium • inzet van nieuwe media en e-cultuur in culturele programmering en aanbod • buurtgerichte of -gebonden activiteiten • ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen en financieringsstrategieën • artistieke innovatie die niet één van bovengenoemde thema’s tot doel heeft, maar anderszins toegevoegde waarde voor de sector heeft. Een uitgebreide beschrijving van de thema’s is terug te vinden in de Toelichting op de regeling projectsubsidies Innovatie.
 • Kun je ook aanvragen voor artistieke innovatie?
  De regeling sluit artistiek-inhoudelijke innovatie niet uit als onderdeel van het project, voor zover het een middel is om innovatie op een van de genoemde thema’s te bewerkstelligen. Artistiek-inhoudelijke innovatie is echter nadrukkelijk niet het primaire doel van deze regeling en daarom geen op zichzelf staand thema waarvoor kan worden aangevraagd.
 • Voor welk soort activiteiten mag ik aanvragen?
  Activiteiten die deel uitmaken van de plannen waarvoor reeds subsidie is verleend op basis van de regeling Vierjarige subsidies AFK voor de periode 2017-2020 of het Amsterdams Kunstenplan 2017-2020 (A-Bis), komen niet voor subsidie op grond van deze regeling in aanmerking. Uit de aanvraag moet duidelijk zijn hoe de projectactiviteiten onderscheidend zijn van en/of aanvullend zijn op de reguliere gesubsidieerde activiteiten. Projecten kunnen wel verbonden zijn met de reguliere activiteiten van de betreffende organisatie(s), maar dienen daarop een duidelijke meerwaarde te vormen die de dagelijkse praktijk van de organisatie overstijgt. De wisselwerking en eventuele connectie met deze reguliere activiteiten blijkt uit zowel het projectplan als uit de begroting.
 • Hoe lang mag een project duren?
  De looptijd van het project is maximaal twee jaar. Kosten voor het project die buiten deze periode zijn of worden gemaakt, worden niet gesubsidieerd. Voor een vervolgtraject kan een nieuwe aanvraag worden ingediend.
 • Wat is het totaal beschikbare subsidiebedrag?
  Het totaal beschikbare subsidiebedrag (subsidieplafond) is € 1.500.000 per jaar. In totaal is voor de periode 2017-2020 € 6.000.000 beschikbaar.
 • Aanvragen
 • Wanneer kan ik aanvragen en wat is de deadline voor het indienen van mijn aanvraag?
  Vanaf 1 mei 2017 kunt u een aanvraag indienen via de website van het AFK. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend, maar dienen uiterlijk dertien weken voor de start van het betreffende project te worden gedaan. Subsidieaanvragen worden in behandeling genomen in de volgorde van ontvangst. Als tijdstip van indiening geldt het moment waarop de aanvraag compleet is, alle verplichte bijlagen zijn meegestuurd en eventuele benodigde aanvullingen zijn ontvangen. Aanvragers krijgen hierover bericht.
 • Vanuit welke disciplines kan er worden aangevraagd?
  Vanuit alle disciplines waarvoor ook vierjarig kon worden aangevraagd, te weten: muziek, muziektheater, theater, dans, erfgoed (musea), BFNA (beeldende kunst, fotografie, nieuwe media en architectuur), film, letteren, cultuureducatie of cross-over/multidisciplinaire kunstvormen.
 • Zijn er subsidieplafonds per discipline?
  Nee, voor deze regeling zijn geen subsidieplafonds per discipline.
 • Wat moet de omvang van het projectplan in aantal pagina’s zijn?
  De richtlijn voor de omvang van het projectplan is 15 bladzijden, inclusief een toelichting op de begroting en een toelichting op de eventuele samenwerking.
 • Met wie mag er worden samengewerkt?
  Aanvragen kunnen worden gedaan door een samenwerkingsverband van twee of meer vierjarig vanuit het AFK gesubsidieerde instellingen en/of (één van) de vier cultuurhuizen uit de A-Bis. Er kan binnen deze regeling ook worden samengewerkt met één of meer andere culturele of maatschappelijke organisaties in de stad en/of met buitenlandse organisaties. Op basis van de regeling wordt aan deze overige samenwerkingspartners echter geen financiële bijdrage verleend.
 • Is samenwerking verplicht?
  Nee, samenwerking is niet verplicht. Het AFK is van mening dat culturele organisaties elkaar veel te bieden hebben. De regeling moedigt samenwerking daarom wel aan, zodat er nog effectiever gebruik kan worden gemaakt van alle specialistische kennis en capaciteit die al aanwezig is in de stad.
 • Wie moet er aanvragen bij een samenwerking?
  Wanneer het project in samenwerking met andere instellingen tot stand komt, dan dient één van de instellingen als penvoerder een gezamenlijke aanvraag in namens alle aanvragers. De penvoerder heeft dezelfde rechten en plichten als een reguliere aanvrager. De penvoerder is contactpersoon voor het AFK namens het samenwerkingsverband en is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in het projectplan of de begroting namens alle deelnemers. De penvoerder is tevens verantwoordelijk voor het informeren van de deelnemers in het samenwerkingsverband en het juist en tijdig verdelen van de ontvangen middelen onder de betreffende deelnemers. De penvoerder draagt tot slot zorg voor tijdige en juiste inhoudelijke en financiële verslaglegging en verantwoording achteraf. Ook voor de afwikkeling van een eventuele lagere vaststelling of terugvordering is de penvoerder verantwoordelijk.
 • Zijn intentiebrieven van samenwerkingspartners noodzakelijk bij het indienen van een aanvraag?
  Een intentiebrief is niet noodzakelijk, wel wordt een overzicht gevraagd van aanvragende samenwerkingspartners, vergezeld van handtekeningen van elke aanvrager. Als er een samenwerkingsovereenkomst of intentieverklaring beschikbaar is, dan kunt u die bij de aanvraag uploaden.
 • Wie wordt mijn contactpersoon?
  In principe is uw contactpersoon dezelfde contactpersoon als voor de vierjarige subsidie, namelijk een van de secretarissen van het AFK. Het kan echter zijn dat het AFK, op basis van de aard van de aanvraag deze onderbrengt bij een van de overige secretarissen. De aanvraag is hierbij leidend. De Cultuurhuizen hebben nog geen contactpersoon binnen het AFK. Voor hen geldt dat aan de hand van de aard van de aanvraag besloten wordt welke secretaris het meest passend is. Voor praktische vragen kunt u zich ook wenden tot de teammedewerker van uw discipline. De secretaris en teammedewerker van uw discipline kunt u vinden op medewerkerspagina van het AFK.
 • Uit welke onderdelen bestaat mijn aanvraag?
  De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen: • een projectplan voor de beoogde innovatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd • een begroting van het project, inclusief een opgave van aanvragen die bij derden zijn ingediend voor subsidie, sponsoring of vergoeding voor hetzelfde project. Voor beide onderdelen geldt dat er een verkorte weergave gevraagd wordt in het digitale aanvraagformulier en dat een gespecificeerd document als bijlage toegevoegd dient te worden. Zorg ervoor dat de gegevens in het formulier en de geüploade bijlage op elkaar aansluiten. Bij twijfel, zijn de gegevens in het aanvraagformulier leidend. Voor samenwerkingsaanvragen geldt: • een gezamenlijke projectplan waarvoor subsidie wordt aangevraagd met een beschrijving van de inhoudelijke bijdrage van elke afzonderlijke aanvrager • een begroting van het project gespecificeerd per afzonderlijke aanvrager (bij voorkeur één begroting waarin de bijdrage per aanvrager is uitgewerkt), inclusief een opgave van aanvragen die bij derden zijn ingediend voor een subsidie, sponsoring of vergoeding voor hetzelfde project • een overzicht van aanvragers en samenwerkingspartners vergezeld van een handtekening van een tekenbevoegde vertegenwoordiger van elke aanvrager en samenwerkingspartner.
 • Hoeveel subsidie kan ik aanvragen per project?
  Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is € 50.000,- per project, per aanvrager. Wanneer het project in samenwerking met andere organisaties tot stand komt mag het gevraagde bedrag maximaal € 50.000,- maal het aantal organisaties bedragen. Dit geldt enkel en alleen voor de samenwerkingspartners die ook een vierjarige subsidie van het AFK ontvangen voor de periode 2017-2020 en de vier cultuurhuizen die onderdeel zijn van het Kunstenplan. Indien er ook andere organisaties betrokken zijn bij de samenwerking, komen zij niet in aanmerking voor een bijdrage.
 • Hoe vaak kan ik subsidie aanvragen ?
  Iedere vierjarig door het AFK gesubsidieerde organisatie en elk cultuurhuis in de A-Bis kan maximaal twee maal per jaar, en binnen de periode 2017-2020 in totaal maximaal twee keer financieel ondersteund worden. Als een aanvraag geheel of gedeeltelijk is afgewezen dan kan nogmaals worden aangevraagd voor hetzelfde project, als de aanvrager of penvoerder uitdrukkelijk gewijzigde omstandigheden of nieuwe feiten vermeldt die een nieuwe beoordeling van de aanvraag rechtvaardigen.
 • Hanteren jullie ook een eigen inkomstennorm? Zo ja welke is dat?
  Deze regeling stelt geen vaste eis of minimumpercentage aan eigen inkomsten, maar er wordt wel verwacht dat de organisatie een passende investering levert. Dit kan een financiële bijdrage zijn, maar ook een bijdrage in de vorm van bijvoorbeeld personele inzet of inbreng van materiële of immateriële zaken.
 • Hoe wordt vastgesteld of er sprake is van subsidiebehoefte?
  Bij het vaststellen van de subsidiebehoefte wordt uitsluitend de begroting van het specifieke project beoordeeld; we beoordelen niet opnieuw de exploitatiebegroting van de gehele organisatie. Eigen vermogen, onderhoudsbudgetten en pensioenvoorzieningen worden dan ook buiten beschouwing gelaten. Als uit de projectbegroting blijkt dat de aanvrager ook zonder subsidie over voldoende gelden beschikt om het project te realiseren, hetzij uit eigen middelen hetzij uit middelen van derden, dan wordt de subsidie geweigerd. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als er al voldoende dekking is uit subsidie toezeggingen van andere fondsen, of als de eigen inkomsten voor het project naar verwachting zo hoog zijn dat aanvullende subsidie niet (geheel) nodig is.
 • Beoordelen
 • Door wie wordt mijn aanvraag beoordeeld?
  De innovatieprojecten worden beoordeeld door een selectie van adviseurs van het AFK die ook bij de meerjarige subsidies betrokken zijn. Als het nodig of wenselijk is, dan worden zij aangevuld met ad hoc adviseurs die gespecialiseerd zijn in innovatie in relevante sectoren.
 • Waarop worden de aanvragen beoordeeld?
  De criteria waarop de projecten getoetst worden zijn innovatieve bijdrage voor de aanvrager en de haalbaarheid van het projectplan en de begroting. Meer uitgebreide uitleg van de criteria is terug te vinden in de Toelichting op de regeling.
 • Hoe beoordeelt/meet het AFK innovatie?
  Bij het toetsen van de innovatieve bijdrage beoordelen de adviseurs onder andere of het project nieuwe, sterk vernieuwde, vernieuwende of sterk verbeterde manieren van werken, uitkomsten of producten bevat voor de aanvrager. Tevens wordt beoordeelt of het project een aanvulling is op de reguliere activiteiten en werkwijzen van de aanvrager. Een uitgebreide beschrijving van dit criterium is terug te vinden in de Toelichting op de regeling.
 • Wat wordt er beoordeeld?
  De voor deze regeling in aanmerking komende organisaties zijn al volledig getoetst binnen de vierjarige regeling van het AFK, danwel - in het geval van de cultuurhuizen - binnen de kaders van het gemeentelijke Kunstenplan 2017 - 2020. De beoordeling beperkt zich tot het innovatieproject. Het gekozen thema (of de gekozen thema’s) vormt bij alle criteria de context voor de beoordeling van de aanvraag door de adviseurs.
 • Hoe werkt de beoordeling?
  De aanvraag wordt getoetst aan alle in de regeling genoemde criteria. De criteria worden toegepast om vast te stellen of de aanvraag past bij de doelstellingen van de regeling. Alle criteria wegen daarbij even zwaar. Een goede beoordeling op een of meer van de criteria betekent niet dat subsidie wordt verstrekt. Het totaalbeeld is bepalend voor subsidieverlening.
 • Procedure
 • Binnen welke termijn wordt de aanvraag behandeld?
  De aanvraag wordt binnen 13 weken behandeld. Het AFK heeft de mogelijkheid om de behandelingstermijn zo nodig éénmalig met acht weken te verlengen, mits het fonds de aanvrager daarvan tijdig op de hoogte stelt.
 • Worden de voorlopige besluiten gecommuniceerd en is er de gelegenheid om daar op te reageren?
  Om de behandelingstermijn van de regeling projectsubsidies Innovatie relatief kort te kunnen houden, ontvangt u direct het definitieve advies en besluit. Voorafgaand aan het besluit heeft u dus geen mogelijkheid om te reageren.
 • Kan ik bezwaar maken tegen een besluit?
  Ja, het AFK heeft een regeling voor bezwaarprocedures en een onafhankelijke bezwaarcommissie onder leiding van een ter zake kundige jurist. De bezwaarregeling kunt u vinden op de website van het AFK.