projectsubsidies Innovatie

Flexibel kunnen inspelen op onverwachte kansen, innovatie in aanbod en publieksbereik. Voor vierjarig door het AFK gesubsidieerde instellingen en de vier Cultuurhuizen in de Amsterdamse Basisinfrastructuur, zijn er projectsubsidies voor innovatie, in het kader van het Kunstenplan 2017-2020. De projectsubsidies Innovatie geeft organisaties financiële ruimte om te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen die voor hun eigen toekomst en die van de sector van belang zijn. Vanaf 1 mei 2017 kan er doorlopend voor de projectsubsidie Innovatie worden aangevraagd. 

Voor wie

Deze projectmatige innovatiesubsidie is beschikbaar voor vierjarig door het AFK gesubsidieerde instellingen en de vier Cultuurhuizen in de Amsterdamse Basisinfrastructuur. De regeling maakt onderdeel uit van het Kunstenplan 2017-2020.

Voor wat

Bijzondere projecten die - buiten de reguliere activiteiten - een substantiële bijdrage leveren aan innovatie van de culturele sector. De projecten vinden plaats op een of meer van de volgende terreinen:

• Publieksontwikkeling
• Kunst als ‘stedelijk laboratorium’
• Nieuwe media en e-cultuur
• Buurtgerichte activiteiten
• Nieuwe bedrijfsmodellen en financieringsstrategieën

Beoordelingskader

Inhoudelijke en zakelijke kwaliteit en een innovatieve bijdrage aan de Amsterdamse kunst en cultuur vormen de basis van het beoordelingskader. Daarnaast zijn er twee aspecten waarmee de kans op honorering van een project wordt vergroot:

• Samenwerking tussen Amsterdamse initiatieven en organisaties
• Internationale uitwisseling en samenwerking

Indienen

Aanvragen kunnen continu worden ingediend en ontvangen binnen uiterlijk 13 weken de uitslag.

Looptijd per project

De duur van een project is flexibel; met een maximum van twee jaar.

Vragen & Contactpersoon

Als u vragen hebt over de regeling dan kunt u kijken bij de Veelgestelde vragen regeling projectsubsidies Innovatie. Mocht uw vraag niet beantwoord zijn dan kunt u voor praktische zaken contact opnemen met de teammedewerker van uw discipline. Voor inhoudelijke vragen, bijvoorbeeld of uw plan geschikt is voor een aanvraag binnen deze regeling, kunt u contact opnemen met de secretaris van uw discipline

Uw contactpersoon voor inhoudelijke vragen is in principe dezelfde contactpersoon als voor de vierjarige subsidie, namelijk een van de secretarissen van het AFK. Het kan echter zijn dat het AFK, op basis van de aard van de aanvraag deze onderbrengt bij een van de overige secretarissen. De aanvraag is hierbij leidend. De Cultuurhuizen hebben nog geen contactpersoon binnen het AFK. Voor hen geldt dat aan de hand van de aard van de aanvraag besloten wordt welke secretaris het meest passend is.

Overige mogelijkheden 

Naast de regeling projectsubsidies Innovatie biedt het AFK op het gebied van meerjarige financiering Vierjarige subsidies en Tweejarige subsidies (eveneens onderdeel van het Kunstenplan), als ook reguliere projectsubsidies.

Andere financieringsvormen

Naast subsidie van het AFK zijn er andere manieren om uw project te financieren: Bijvoorbeeld via crowdfunding (Voordekunst en Cinecrowd, een lening van de Amsterdamse Cultuurlening of met bijdragen van andere fondsen.

Documentatie

Download de regeling projectsubsidies Innovatie
Download de toelichting op de regeling projectsubsidies Innovatie
Download de richtlijnen projectplan projectsubsidies Innovatie